SFS 2021:1270 Förordning om ändring i förordningen (2010:1054) med instruktion för Pantentombudsnämnden

SFS2021-1270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1054) med instruktion

för Patentombudsnämnden

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1054) med
instruktion för Patentombudsnämnden

dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att nuvarande 9 § ska betecknas 10 §,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 och 11 §§ och närmast före

9 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det närmast före 10 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Tillämpligheten av vissa förordningar⬝.

�&rlig redogörelse
9 §
Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret och om
kostnaderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska
förklaras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna ett
underlag till regeringen om myndighetens behov av finansiering genom
avgifter för de tre närmast följande budgetåren.

11 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:1270

Publicerad
den

21 december 2021