SFS 2021:1273 Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

SFS2021-1273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2016:836) om elbusspremie2

dels att 12 a § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 12 och 13 §§ ska betecknas 13 och 12 §§,
dels att 4 a, 7, den nya 12 och den nya 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

4 a § Om uppgifter om en elbusspremie till ett företag ska offentliggöras
enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får premien
endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

7 §3 Elbusspremien är ett belopp som motsvarar 20 procent av bussens
inköpspris. Beloppet får dock högst uppgå till 100 procent av prisskillnaden
mellan elbussen och närmast jämförbara buss som är klassificerad i
utsläppsklass Euro 6 enligt 30 eller 31 § avgasreningslagen (2011:318).

För en elbuss som är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid enligt 32 §

avgasreningslagen är premien dock halva det belopp som avses i första
stycket.

En premie som ges till ett företag med stöd av 4 § 2 får aldrig vara större

än det belopp som motsvarar 40 procent av de stödberättigade kostnaderna
per buss.

12 § I ett beslut att bevilja en elbusspremie ska Statens energimyndighet
ange

1. den tidpunkt då det premieberättigade köpet ska vara genomfört,
2. de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt

denna förordning uppfylls, och

3. att premiemottagaren, på begäran av Statens energimyndighet, ska lämna

de uppgifter som krävs för att följa upp och utvärdera stödet.

12 a § En begäran om utbetalning av en beviljad elbusspremie ska ha
kommit in till Statens energimyndighet inom sex månader från tidpunkten
enligt 12 § 1. En begäran om utbetalning ska innehålla dokumentation som
styrker att kraven enligt denna förordning är uppfyllda.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informa-
tionsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informations-
samhällets tjänster.
2 Förordningen omtryckt 2017:1341.
Senaste lydelse av 12 a § 2020:749.
3 Senaste lydelse 2020:749.

SFS

2021:1273

Publicerad
den

21 december 2021

background image

SFS

2021:1273

2

13 § Utbetalningar av elbusspremier ska göras i turordning efter den dag
då sökanden har gett in en komplett dokumentation enligt 12 a §.

Om det vid tidpunkten för utbetalning av en premie finns flera sökande

för samma buss, ska premien trots första stycket betalas ut till den av
sökandena som är

1. en regional kollektivtrafikmyndighet,
2. en kommun eller ett aktiebolag som har fått befogenhet att ingå avtal

om allmän trafik, om det inte finns någon sökande enligt 1, och

3. ett företag, om det inte finns någon sökande enligt 1 eller 2.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)