SFS 2021:1274 Förordning om ändring i förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon

SFS2021-1274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:750) om statligt stöd till

vissa miljöfordon

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver1 att 1–3, 5–8 och 10 §§ förordningen (2020:750) om
statligt stöd till vissa miljöfordon ska ha följande lydelse.

1 § För att främja introduktionen av miljölastbilar, eldrivna arbetsmaski-
ner och miljöarbetsmaskiner på marknaden och bidra till minskning av ut-
släpp av växthusgaser, får Statens energimyndighet bevilja statligt stöd i
form av bidrag enligt denna förordning för köp av sådana fordon. Bidrag ges
om det finns medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i

fråga om 19 § och 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestäm-
melser.

2 § I denna förordning betyder

bioetanol: ett etanolbränsle som till minst 94 procent är framställt av

sådan biomassa som avses i 1 kap. 2 § lagen (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,

miljölastbil: en tung lastbil enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefini-

tioner och som är avsedd att drivas antingen enbart av bioetanol, fordonsgas
eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa, eller
av flera av dessa i kombination,

eldriven arbetsmaskin: ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om

vägtrafikdefinitioner som har en nettoeffekt över 15 kW och som drivs
enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa,

miljöarbetsmaskin: ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om väg-

trafikdefinitioner, som har en nettoeffekt över 75 kW och som är avsedd att
drivas antingen enbart av fordonsgas eller bioetanol, eller av någon av dessa
i kombination med elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en
extern källa,

vägtrafikregistret: den uppgiftssamling som avses i 2 kap. 1 § vägtrafik-

datalagen (2019:369).

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informa-
tionsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informations-
samhällets tjänster.

SFS

2021:1274

Publicerad
den

21 december 2021

background image

2

SFS

2021:1274

3 § Stöd får beviljas företag, kommuner och regioner för köp av en miljö-
lastbil, eldriven arbetsmaskin eller en miljöarbetsmaskin som

1. är eller ska bli registrerad enligt förordningen (2019:383) om fordons

registrering och användning,

2. ska ställas på enligt förordningen om fordons registrering och använd-

ning och inte tidigare har varit påställd enligt den förordningen, och

3. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans.

5 § Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt
artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast
beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

6 § Stöd får inte beviljas för köp av miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner
och miljöarbetsmaskiner som

1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan

författning eller villkor i ett tillstånd, eller

2. har påbörjats innan ansökan om stöd har getts in till Statens energi-

myndighet.

7 § Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljö-
lastbilen, den eldrivna arbetsmaskinen eller miljöarbetsmaskinen och närmast
jämförliga fordon.

8 § Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av
inköpskostnaden för en miljölastbil, en eldriven arbetsmaskin eller en miljö-
arbetsmaskin, dock högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden.

10 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig, ges in till Statens energimyndig-
het och innehålla

1. sökandens namn,
2. uppgifter om antalet miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner eller miljö-

arbetsmaskiner som ansökan avser,

3. dokumentation som styrker att förutsättningarna enligt 3–6 §§ är upp-

fyllda,

4. uppgifter om den stödberättigande kostnaden, och
5. upplysningar om allt annat offentligt stöd som sökts eller beviljats och

som avser samma stödberättigande kostnad som ansökan avser.

Om sökanden är ett företag ska ansökan även innehålla uppgifter om antal

anställda, årsomsättning och balansomslutning.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)