SFS 2021:1275 Förordning om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

SFS2021-1275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion

för Statens musikverk

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1922) med
instruktion för Statens musikverk1

dels att 8�12 och 14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 8 och 9 §§ ska utgå,
dels att 1, 2 och 17 §§ ska ha följande lydelse.

1 §2 Statens musikverk har till uppgift att dokumentera, bevara, främja,
bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens
kulturarv. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt
musikliv på elektronmusikens område.

Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet.

2 §3 Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och musikens kulturarv,

2. hålla ett urval av de samlingar som anförtrotts myndigheten tillgängliga

för allmänheten,

3. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med

universitet, högskolor och andra samt förmedla denna kunskap inom sina
olika verksamhetsområden,

4. vara en nationell part vid internationellt samarbete inom myndighetens

verksamhetsområde,

5. genom utgivning av musikinspelningar som myndigheten förfogar över

främja tillgången till konstnärligt intressant musik, och

6. upplåta studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den

elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion, utvecklingsarbete
och utbildningsverksamhet.

17 §4 När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, 5 och 6 får
den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning.
Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 §
avgiftsförordningen (1992:191).

1 Senaste lydelse av
10 § 2018:255
14 § 2016:1331.
2 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.
3 Senaste lydelse 2018:255.
4 Senaste lydelse 2018:255.

SFS

2021:1275

Publicerad
den

21 december 2021

background image

2

SFS

2021:1275

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla

utställningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)