SFS 2021:1279 Förordning om ändring i förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

SFS2021-1279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:525) om statligt stöd för

installation av laddningspunkter för elfordon

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2019:525) om statligt stöd
för installation av laddningspunkter för elfordon

dels att rubriken närmast före 18 § ska lyda ⬝Tillsyn och uppföljning⬝,
dels att det ska det ska införas tre nya paragrafer, 4 a, 13 a och 18 a §§, av

följande lydelse.

4 a § Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt
artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast
beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

13 a § Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska
unionen ska Naturvårdsverket i ett beslut att ge bidrag, utöver vad som anges
i 13 §, ange att bidragsmottagaren

1. ska tillåta Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeri-

bekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter,
däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i
enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU,
Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU)
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013,
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom)
nr 966/2012,

2. ska se till att kraven i 1 även ställs på den som utför eller medverkar till

arbetet med åtgärden,

3. på begäran av Ekonomistyrningsverket ska lämna de uppgifter till

myndigheten som krävs för att följa upp bidraget samt ge myndigheten
möjlighet att besöka bidragsmottagaren och där ta del av information som
behövs för uppföljningen,

4. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och

5. lämna information om att åtgärden helt eller delvis finansieras av medel

från Europeiska unionen, i enlighet med artikel 34.2 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande
av faciliteten för återhämtning och resiliens.

SFS

2021:1279

Publicerad
den

21 december 2021

background image

2

SFS

2021:1279

18 a § Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska
unionen ska Ekonomistyrningsverket i revisionssyfte följa upp bidraget och
begära in nödvändiga uppgifter från bidragsmottagaren.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)