SFS 2021:1282 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

SFS2021-1282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bilagan till högskolelagen
(1992:1434) ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108.

SFS

2021:1282

Publicerad
den

21 december 2021

background image

2

SFS

2021:1282

Bilaga2

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en
gemensam examen.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö universitet
Mälardalens universitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

2 Senaste lydelse 2017:279. �ndringen innebär bl.a. att Mälardalens högskola tas bort ur
förteckningen.