SFS 2021:1285 Lag om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2021-1285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till
lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115.

SFS

2021:1285

Publicerad
den

21 december 2021