SFS 2021:1286 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2021-1286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

21 §2 Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en
sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös 2 dagar (karens-
villkor). I karenstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle
ha lämnats om karenstiden löpt ut.

1. Denna lag träder i kraft den 3 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om arbetslöshets-

ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115.
2 Senaste lydelse 2018:519.

SFS

2021:1286

Publicerad
den

21 december 2021