SFS 2021:1291 Förordning om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

SFS2021-1291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion

för Migrationsverket

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att 4 och 12 §§ förordningen (2019:502) med in-
struktion för Migrationsverket ska ha följande lydelse.

4 §1 Myndigheten ska också

1. analysera, följa upp och utvärdera de faktorer som har betydelse för

myndighetens verksamhet,

2. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

3. ansvara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och

andra skyddsbehövande samt tillhandahålla information i syfte att förbereda
dem som ska vidarebosättas inför etableringen i Sverige,

4. använda medel från EU-fonder för att finansiera och utveckla den egna

verksamheten,

5. offentliggöra och tillgängliggöra myndighetens aktuella landinformation

i den omfattning som är möjlig,

6. ersätta kommuner, regioner och apotek för vissa kostnader för asyl-

sökande och nyanlända,

7. jämställdhetsintegrera och utforma verksamheten så att jämställda

villkor för kvinnor och män respektive för flickor och pojkar uppnås,

8. analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som

kan röra barn, och

9. inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter

oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

1 Senaste lydelse 2019:1177.

SFS

2021:1291

Publicerad
den

21 december 2021

background image

2

SFS

2021:1291

12 §2 Myndigheten ska vara ansvarig myndighet för

1. förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden i enlighet med

förordningen (2021:853) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrations-
fonden,

2. samordning och utförande av det övervakningssystem för återvändanden

som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den
16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för åter-
vändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna
och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den
13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om
upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624, och

3. kontakterna med Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010
om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Sofia �stmark
(Justitiedepartementet)

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2019:1177.