SFS 2021:1292 Förordning om ändring i klimatrapporteringsförordningen (2014:1434)

SFS2021-1292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i klimatrapporteringsförordningen

(2014:1434)

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om klimatrapporteringsförordningen
(2014:1434)

dels att 22 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 22 § ska utgå,
dels att 1�10, 12, 14, 15, 17�21 och 23�27 §§ och rubriken närmast före

8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska föras in tretton nya paragrafer, 12 a, 14 a

och 28�38 §§, och närmast före 12 a, 14 a, 28, 30 och 32�38 §§ nya rubriker
av följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om underlag för inter-
nationell klimatrapportering och den årliga klimatredovisning som re-
geringen enligt klimatlagen (2017:720) ska lämna i budgetpropositionen.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § I denna förordning avses med

klimatkonventionen: Förenta nationernas ramkonvention om klimatför-

ändringar,

Parisavtalet: Parisavtalet till klimatkonventionen, och
IPCC: Förenta nationernas mellanstatliga klimatpanel.

3 § Med klimatrapportering avses i denna förordning rapportering som
krävs enligt

1. klimatkonventionen,
2. Parisavtalet,
3. beslut som har fattats av parterna till klimatkonventionen eller Paris-

avtalet,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den

11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder
samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
525/2013,

5. akter som Europeiska kommissionen antar inom ramen för den be-

fogenhet som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/1999,

SFS

2021:1292

Publicerad
den

22 december 2021

background image

2

SFS

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den

30 maj 2018 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för
klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av förordning
(EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU, eller

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 av den

30 maj 2018 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthus-
gasutsläpp under perioden 2021�2030 som bidrar till klimatåtgärder för att
fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU)
nr 525/2013.

4 § Med sektor avses i denna förordning en sektor så som den avgränsas i
metodriktlinjer som IPCC har godkänt och som parterna till klimatkonven-
tionen och till Parisavtalet har enats om.

5 § I denna förordning avses med

oberoende granskning: granskning av beräkningar, antaganden och re-

sultat av inventeringar som omfattas av klimatrapportering och där gransk-
ningen utförs av någon som inte har deltagit i arbetet med de beräkningar,
antaganden och resultat som granskas, och

internationell oberoende granskning: oberoende granskning där gransk-

ningen avser det svenska klimatrapporteringsarbetet och utförs av en expert-
grupp i enlighet med klimatkonventionen och Parisavtalet samt i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999.

6 § I denna förordning avses med

tvåårsrapport: en sådan tvåårsrapport som avses i artikel 13 i Parisavtalet,

och

nationalrapport: en sådan nationalrapport som avses i artikel 12 i klimat-

konventionen.

7 § I övrigt har uttryck i denna förordning samma betydelse som i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999.

Samordnat underlag till regeringens internationella

klimatrapportering


8 § Naturvårdsverket ska samordna det nationella klimatrapporterings-
arbetet, upprätthålla det rapporteringssystem som behövs samt ta fram och
sammanställa underlag för rapporteringen och lämna underlaget till re-
geringen.

Underlaget ska lämnas
1. för den årliga växthusgasinventeringen enligt artiklarna 26.3 och 26.5

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 senast fem
arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,

2. för tvåårsrapporten och nationalrapporten senast tre månader före den

dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,

3. för rapportering om politiska strategier, åtgärder och scenarier enligt

artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999
senast tio arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara
fullgjord,

4. för rapportering om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer

enligt artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2021:1292

background image

3

SFS

2018/1999 senast tio arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering
ska vara fullgjord, och

5. för all annan rapportering enligt denna förordning senast femton arbets-

dagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord.

9 § De myndigheter som enligt denna förordning deltar i klimat-
rapporteringsarbetet ska se till att de metoder som används för rapportering
håller den kvalitet som behövs för att Sveriges klimatrapportering ska kunna
göras på rätt sätt och med rätt information. Myndigheterna ska ha interna
rutiner för att planera, genomföra, kontrollera, dokumentera och följa upp
kvalitetsarbetet samt samråda med varandra i syfte att utveckla och upprätt-
hålla ett samordnat kvalitetssystem.

Om det i samband med en internationell oberoende granskning kommer

fram att en myndighets metoder eller rutiner behöver ändras, ska myndig-
heten vidta de åtgärder som behövs. �&tgärderna ska vara förenliga med de
kvalitetskrav som gäller för klimatrapporteringen. Innan åtgärderna vidtas,
ska myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att ge sina synpunkter.

Myndigheterna ska verka för ökad harmonisering, jämförbarhet och

transparens i den statistik som rapporteras i enlighet med denna förordning,
särskilt i fråga om officiell statistik som omfattas av förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

10 § De myndigheter som anges i 12 a�27 §§ ska lämna det underlag till
Naturvårdsverket som behövs för att verket ska kunna fullgöra sina skyldig-
heter enligt 8 §.

En myndighet som har för avsikt att göra förändringar i sitt arbete med

klimatrapportering som kan påverka underlagen ska ge Naturvårdsverket
tillfälle att yttra sig innan förändringarna genomförs.

12 § Vid en internationell oberoende granskning ska de myndigheter som
anges i 12 a�27 §§, i de frågor som omfattas av deras deltagande i klimat-
rapporteringsarbetet, hjälpa Naturvårdsverket med den information som be-
hövs för granskningen.

E-hälsomyndigheten


12 a § E-hälsomyndigheten ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom
att lämna underlag om mängden läkemedel som har expedierats till privat-
personer och sålts till vårdinrättningar och som innehåller de fluorerade
växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid, svavel-
hexafluorid, triflourometyl, svavelpentafluorid samt halogenerade etrar och
andra halogenerade kolväten.

14 § Kemikalieinspektionen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom
att

1. lämna underlag från sitt produktregister om import och export av de

fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid,
svavelhexafluorid, triflourometyl, svavelpentafluorid samt halogenerade
etrar och andra halogenerade kolväten,

2. lämna underlag från sitt produktregister om användning av flyktiga

organiska ämnen, paraffinvax och smörjmedel och deras innehåll av kol,

3. lämna underlag från sitt produktregister om användning av natrium-

karbonat och dikväveoxid,

4. lämna underlag om användning av dikväveoxid för anestesi,

2021:1292

background image

4

SFS

5. lämna underlag från sitt produktregister om användning av urea,
6. utföra en oberoende granskning av de beräknade samlade utsläppen av

fluorerade växthusgaser, och

7. utföra en oberoende granskning av de beräknade samlade utsläppen av

flyktiga organiska ämnen, koldioxid och dikväveoxid från användning av
lösningsmedel och andra produkter.

Konjunkturinstitutet


14 a § Konjunkturinstitutet ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom
att lämna ekonomiska scenarier som underlag till de scenarier som Statens
energimyndighet ska lämna enligt 18 § 7.

15 § Läkemedelsverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att
lämna underlag om mängden fluorerad gas per dos eller per annan lämplig
enhet för läkemedel som innehåller någon av de fluorerade växthusgaserna
perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid, svavelhexafluorid, tri-
flourometyl, svavelpentafluorid eller halogenerade etrar eller andra halo-
generade kolväten.

17 § Skogsstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

1. lämna statistik om årlig skogsavverkningsvolym, produktion och

handel med trävaror, hyggesbränning och naturvårdsbränning samt den
mängd kväve som tillförs genom skogsgödsling,

2. för den del av sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning

och skogsbruk⬝ som rör skogsmark lämna underlag till de scenarier som
Sveriges lantbruksuniversitet ska lämna enligt 23 § 4, och

3. för den del av sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning

och skogsbruk⬝ som inte rör användning av åkermark och betesmark

a) utföra en granskning av beräknade utsläpp och upptag av växthusgaser,
b) utföra en granskning av scenarier som har tagits fram enligt artikel 18

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,

c) utföra en granskning av information om styrmedel som har tagits fram

till tvåårsrapporten och nationalrapporten, och

d) utföra en granskning av information om politiska strategier och åt-

gärder som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/1999.

18 § Statens energimyndighet ska delta i klimatrapporteringsarbetet ge-
nom att

1. för energisektorn lämna värmevärden för relevanta bränslen och regel-

bundet uppdatera dessa,

2. i sin egenskap av statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi

enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken för energi-
sektorn lämna den statistik som behövs i fråga om

a) bränsleanvändning inom tillverkningsindustrin, el- och fjärrvärme-

sektorn, småindustri, byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske, offentlig
verksamhet, övrig serviceverksamhet och hushåll,

b) mängd flytande bränslen och fordonsgas som har släppts ut på den

svenska marknaden,

c) produktion av biogas,
d) bränsleanvändning inom bantrafiken, och
e) uppgifter för jämförelse mellan referensbaserat tillvägagångssätt och

sektorsbaserat tillvägagångssätt i enlighet med IPCC:s metodriktlinjer,

2021:1292

background image

5

SFS

3. lämna uppgifter om infrastruktur avseende naturgas och flytande natur-

gas för beräkning av diffusa utsläpp,

4. lämna den energistatistik som rapporteras enligt artikel 4 och bilaga B

till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den
22 oktober 2008 om energistatistik, i lydelsen enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 431/2014,

5. för energisektorn, men inte för transporter, lämna data för sådan be-

räkning av approximativa utsläpp som avses i artikel 26.2 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,

6. i sin egenskap av expertmyndighet för sådana mekanismer som avses i

artikel 6 i Parisavtalet samt i sin egenskap av kontoföringsmyndighet enligt
lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser

a) lämna de uppgifter om överföring av årlig utsläppstilldelning mellan

EU:s medlemsstater som avses i artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/1999,

b) lämna information om ändringar i Sveriges nationella register som av-

ses i artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/1999,

c) lämna sådana registeruppgifter som avses i artikel 4 i Parisavtalet, och
d) lämna sådant underlag om samarbeten och sådana registeruppgifter

som avses i artikel 6 i Parisavtalet,

7. för energisektorn lämna de scenarier som anges i artikel 18 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, uttryckta i energi-
enheter, med stöd av underlag från Konjunkturinstitutet, Trafikanalys,
Trafikverket och Transportstyrelsen,

8. för energisektorn, men inte för transporter, lämna information om styr-

medel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten,

9. för energisektorn, men inte för transporter, utföra en oberoende gransk-

ning av beräknade utsläpp av växthusgaser,

10. för energisektorn, men inte för transporter, utföra en granskning av

information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, och

11. lämna underlag om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer

för rapportering enligt artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2018/1999 samt för rapportering till tvåårsrapporten och
nationalrapporten.

19 § Statens jordbruksverk ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom
att

1. lämna statistik om
a) åkerarealens användning och skördestatistik i de åtta produktions-

områdena, och

b) antalet djur inom jordbrukssektorn,
2. lämna data om gödselproduktion och kväveutsöndring för svin och nöt,
3. lämna uppgifter om proteinkonsumtion,
4. för jordbrukssektorn lämna underlag till de scenarier som anges i

artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,

5. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn ⬝markanvändning,

förändrad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör användning av åker-
mark och betesmark lämna information om styrmedel för rapportering till
tvåårsrapporten och nationalrapporten,

6. för jordbrukssektorn och inom den del av sektorn ⬝markanvändning,

förändrad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör användning av åker-

2021:1292

background image

6

SFS

mark och betesmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av
växthusgaser,

7. för den del av sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning

och skogsbruk⬝ som rör användning av åkermark och betesmark utföra
granskning av scenarier som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, och

8. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn ⬝markanvändning,

förändrad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör användning av åker-
mark och betesmark utföra granskning av information om politiska
strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 18 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999.

20 § Statistiska centralbyrån ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom
att lämna statistiskt underlag för beräkning av utsläpp av växthusgaser för

1. sektorn jordbruk och för den del av sektorn ⬝markanvändning, för-

ändrad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör markanvändning, där
underlaget ska avse

a) användning av skörderester,
b) försäljning av mineralgödselmedel till jordbruket,
c) tillförsel av kväve från mineralgödsel, stallgödsel och annan organisk

gödsel till åkermark,

d) hantering och lagring av stallgödsel,
e) tillförsel av kalk till åkermark,
f) betesperioder för nötkreatur, och
g) andel stubbträda av total trädesareal,
2. sektorn avfall, där underlaget ska avse totalbefolkning för riket, och
3. sektorn industriella processer och produktanvändning, där underlaget

ska avse

a) produktion av livsmedel, djurfoder och alkoholhaltiga drycker, och
b) import och export av kalciumkarbid.


21 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska delta i
klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om finansiellt och
tekniskt stöd till utvecklingsländer som har finansierats genom Sidas budget
för rapportering enligt artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2018/1999 och underlag för rapportering till tvåårsrapporten
och nationalrapporten.

23 § Sveriges lantbruksuniversitet ska delta i klimatrapporteringsarbetet
genom att för sektorn ⬝markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk⬝

1. lämna underlag för beräkning av utsläpp och upptag av växthusgaser

och för bestämning av markanvändningsslag med stöd av resultatet från de
permanenta provytorna inom Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruks-
universitet,

2. lämna underlag för bedömning av omfattning av naturliga störningar,
3. lämna underlag för beräkning av sådana approximativa utsläpp och

upptag som avses i artikel 26.2 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2018/1999, och

4. lämna de scenarier som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2018/1999 med stöd av det underlag som ska lämnas
av Skogsstyrelsen enligt 17 § 2, Statens jordbruksverk enligt 19 § 4 och
Statens energimyndighet enligt 18 § 7.

2021:1292

background image

7

SFS

24 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ska delta
i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna

1. klimatdata för modellberäkning av kolbalanser för sektorn ⬝mark-

användning, förändrad markanvändning och skogsbruk⬝,

2. beräknade dygnsmedelvärden för de områden och parametrar som

Naturvårdsverket specificerar i överenskommelser med SMHI,

3. underlag om anpassningsåtgärder och sårbarhet i enlighet med tvåårs-

rapporten och nationalrapporten, och

4. underlag om anpassningsåtgärder och sårbarhet i enlighet med artikel 19.1

i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999.

25 § Trafikanalys ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att för
transportsektorn

1. lämna uppgifter om antal nyregistrerade, importerade och exporterade

fordon,

2. lämna underlag till de scenarier som Statens energimyndighet ska lämna

enligt 18 § 7,

3. utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser,

och

4. utföra granskning av scenarier som har tagits fram enligt artikel 18 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999.

26 § Trafikverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

1. för trafikeringen av det järnvägsnät som staten äger och förvaltar
a) lämna emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svavel-

dioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

b) lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle, och
c) lämna beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid,

kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

2. för vägtrafik i transportsektorn lämna
a) emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid,

kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

b) uppgifter om trafikarbete för olika fordonskategorier,
c) uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle,
d) beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider,

svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

e) beräkningar av utsläpp av koldioxid från användning av urea i katalysa-

torer,

f) de data för beräkning av approximativa utsläpp som avses i artikel 26 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,

g) beräkningar av prognostiserade utsläpp av metan, dikväveoxid, kväve-

oxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och

h) underlag till de scenarier som Statens energimyndighet ska lämna en-

ligt 18 § 7, och

3. för den del inom transportsektorn som omfattas av Trafikverkets verk-

samhetsområde

a) lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten

och nationalrapporten, och

b) granska information om politiska strategier och åtgärder som har tagits

fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/1999.

27 § Transportstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

1. för luftfart i transportsektorn lämna

2021:1292

background image

8

SFS

a) emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid,

kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,

b) uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle och energianvändning,
c) beräkningar av utsläpp av metan, dikväveoxid, koldioxid, kväveoxider,

svaveldioxid, kolmonoxid och kolväten,

d) uppgifter om dels fördelning på inrikestrafik och utrikestrafik, dels för-

delning på den trafik som omfattas av start- och landningsfasen (Landing
and Take-Off, LTO), dels den trafik som inte ingår i start- och landnings-
fasen (Cruise), dels antalet start- och landningscykler (LTO-cykler),

e) de data för beräkning av approximativa utsläpp som avses i artikel 26 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, och

f) underlag till de scenarier som Statens energimyndighet ska lämna enligt

18 § 7,

2. för den del inom transportsektorn som omfattas av Transportstyrelsens

verksamhetsområde

a) lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten

och nationalrapporten, och

b) granska information om politiska strategier och åtgärder som har tagits

fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/1999, och

3. för sjöfart i transportsektorn lämna emissionsfaktorer för metan, di-

kväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen.

Samlat underlag till regeringens årliga klimatredovisning


28 § Naturvårdsverket ska årligen redovisa en bedömning av effekter av
sådana beslut inom relevanta politikområden som har fattats under året och
som myndigheten bedömer har betydande påverkan på utvecklingen av ut-
släpp och upptag av växthusgaser.

Bedömningen av effekter ska avse beslut som fattats av riksdagen och

regeringen. Bedömningen ska också avse bindande EU-rättsakter som an-
tagits under året och som primärt syftar till att påverka utvecklingen av ut-
släpp och upptag av växthusgaser och som påverkar Sveriges territoriella
utsläpp och upptag av växthusgaser.

Effektbedömningen ska lämnas till regeringen senast den 31 mars som ett

samlat underlag för den klimatredovisning som regeringen enligt klimat-
lagen (2017:720) varje år ska lämna till riksdagen i budgetpropositionen.

29 § Det samlade underlaget som avses i 28 § ska beskriva hur besluten
påverkar möjligheten att nå det långsiktiga, tidssatta utsläppsmålet och de
etappmål som riksdagen har fastställt. Effektbedömningarna i underlaget ska
innehålla

1. kvalitativa bedömningar av hur besluten bidrar till minskade eller

ökade utsläpp och upptag av växthusgaser, och

2. beräkningar, för de fall det är möjligt och relevant, av effekter i termer

av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller av effekter i andra termer som
i senare led påverkar utsläpp eller upptag av växthusgaser.

Myndigheternas underlag för klimatredovisningen


30 § Naturvårdsverket ska inhämta sådana underlag som krävs för effekt-
bedömningen från de myndigheter som anges i 32�38 §§ och vid behov från
andra relevanta myndigheter. Naturvårdsverket ska ge de myndigheter som
anges i 32�38 §§, och vid behov andra relevanta myndigheter, möjlighet att

2021:1292

background image

9

SFS

yttra sig i fråga om vilka beslut som ska effektbedömas och hur en ändamåls-
enlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna i bedömningar av effekter
kan säkerställas.

31 § De myndigheter som enligt denna förordning deltar i klimatredovis-
ningsarbetet ska se till att de principer som tillämpas vid effektbedömningar
så långt som möjligt är myndighetsgemensamma, så att adderbarhet, jämför-
barhet och transparens underlättas i fråga om de uppgifter som ingår i
klimatredovisningen.

Konjunkturinstitutet


32 § Konjunkturinstitutet ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att
inom ramen för myndighetens miljöekonomiska verksamhet

1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som be-

döms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växt-
husgaser, eller

2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt be-

döma effekter av sådana beslut som avses i 1.

Skogsstyrelsen


33 § Skogsstyrelsen ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för
skogsbruket och den del av sektorn ⬝markanvändning, förändrad mark-
användning och skogsbruk⬝ som rör skogsmark

1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som be-

döms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av
växthusgaser, eller

2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt

bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1.

Statens energimyndighet


34 § Statens energimyndighet ska delta i klimatredovisningsarbetet ge-
nom att för sitt verksamhetsområde

1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som be-

döms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av
växthusgaser, eller

2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt

bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1.

Statens jordbruksverk


35 § Statens jordbruksverk ska delta i klimatredovisningsarbetet genom
att för jordbruksområdet och för den del av sektorn ⬝markanvändning, för-
ändrad markanvändning och skogsbruk⬝ som rör användning av åkermark
och betesmark

1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som be-

döms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av
växthusgaser, eller

2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt

bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1.

Trafikanalys


36 § Trafikanalys ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för den
del av transportområdet som omfattas av myndighetens verksamhetsområde

2021:1292

background image

10

SFS

1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som be-

döms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av
växthusgaser, eller

2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt

bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1.

Trafikverket


37 § Trafikverket ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för den
del av transportområdet som omfattas av myndighetens verksamhetsområde

1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som be-

döms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växt-
husgaser, eller

2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt

bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1.

Transportstyrelsen


38 § Transportstyrelsen ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att
för den del av transportområdet som omfattas av myndighetens verksam-
hetsområde

1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som be-

döms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av
växthusgaser, eller

2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt

bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.


På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Maria Jonsson

(Miljödepartementet)

2021:1292