SFS 2021:1295 Förordning om ändring i förordningen (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

SFS2021-1295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:664) om stöd till

energieffektivisering i flerbostadshus

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:664) om stöd till
energieffektivisering i flerbostadshus

dels att 9, 17, 31 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Stöd får lämnas om stödmottagaren

1. tillåter Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeri-

bekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter,
däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i
enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU,
Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU)
nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU
samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

2. ser till att kraven i 1 även följs av den som utför eller medverkar till

arbetet med projektet, och

3. ger Ekonomistyrningsverket möjlighet att besöka stödmottagaren och

där ta del av ytterligare nödvändig information.

9 § Stöd får ges som ett investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i
enlighet med de förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och
artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9

i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om
företaget samtycker till offentliggörandet.

17 § Ett beslut om stöd ska innehålla

1. uppgift om vilken byggnad som stödet ges för,
2. uppgift om den fastställda stödnivån för stödmottagaren och storleken

på det preliminära stödbeloppet,

3. uppgift om när energieffektiviseringsåtgärden senast ska färdigställas

enligt 18 §,

4. uppgift om när stödmottagaren senast ska ansöka om slutlig utbetalning

enligt 19 §, och

5. de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.
Om finansieringen kommer från Europeiska unionen ska beslutet om stöd

förenas med villkor om att stödmottagaren ska informera om detta och

SFS

2021:1295

Publicerad
den

22 december 2021

background image

2

SFS

2021:1295

säkerställa unionsfinansieringens synlighet i enlighet med artikel 34.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari
2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

31 § Boverket ska följa upp att syftet med stödet tillgodoses och varje år i
samband med sin årsredovisning rapportera till regeringen hur medlen
använts och vilka resultat som uppnåtts.

Ekonomistyrningsverket ska i revisionssyfte följa upp stödet och begära

in nödvändiga uppgifter från stödmottagare.

32 § Den som ansökt om eller tagit emot stöd ska

1. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om
finansiella regler för unionens allmänna budget, och

2. på begäran lämna de uppgifter som länsstyrelsen, Boverket och

Ekonomistyrningsverket behöver för att utöva tillsyn, följa upp och ut-
värdera stödet.

1. Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som har beviljats

stöd före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JOHAN DANIELSSON

Johan Ndure
(Finansdepartementet)