SFS 2021:1296 Förordning om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

SFS2021-1296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av

ekologisk produktion

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:1059) om kontroll av
ekologisk produktion1

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 7, 8, 16 och 16 a §§ ska ha följande lydelse.

1 §2 De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt
de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion ska utföras av

1. Livsmedelsverket när det gäller livsmedel, och
2. Statens jordbruksverk när det gäller
a)

produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som

inte är livsmedel,

b)

produktion av insatsmedel för användning i ekologisk jordbruks- och

vattenbruksproduktion, och

c)

produktion av andra produkter som är nära kopplade till jordbruk men

som inte är livsmedel enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 834/2007.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det behövs

samråda om tillämpningen av denna förordning.

4 §3 Jordbruksverket ska utöva offentlig kontroll och utföra sådan annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när det gäller

1.

produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som

inte är livsmedel, om inte något annat anges i andra stycket,

2.

märkning av produkter och ämnen som godkänts för användning i

ekologisk produktion, och

3.

insamlingssystem för matavfall som ska komposteras eller fermenteras

och som godkänts för användning i ekologisk produktion.

Länsstyrelserna ska utöva offentlig kontroll och utföra sådan annan

offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när det gäller
foderföretag i primärproduktionen av foder.

1 Senaste lydelse av 2 § 2021:188.
2 Senaste lydelse 2014:1072. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
3 Senaste lydelse 2021:188.

SFS

2021:1296

Publicerad
den

22 december 2021

background image

SFS

2021:1296

2

7 §4 Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet som myndigheten har överlämnat till
kontrollorganet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

grunderna för beräkningen av storleken av avgifter som avses i första
stycket.

8 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive
ansvarsområden meddela föreskrifter om avgifter för sin tillsyn över de
kontrollorgan som de har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll
och annan offentlig kontroll till.

16 § I förordning (EU) 2017/625 och förordning (EU) 2018/848 finns
bestämmelser om skyldighet för kontrollorganen, de behöriga myndigheterna,
kontrollmyndigheterna och de nationella ackrediteringsorganen att lämna
uppgifter till varandra och till kommissionen.

I 1 kap. 44 a § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklings-

åtgärder finns en bestämmelse om skyldighet för kontrollorganen att lämna
uppgifter till en länsstyrelse.

16 a §5 Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska offentliggöra den
förteckning över aktörer och aktörsgrupper som avses i artikel 34.6 i
förordning (EU) 2018/848. Offentliggörandet ska ske på en webbplats.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2021:188.
5 Senaste lydelse 2017:271.