SFS 2021:1298 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2021-1298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 44 a §, av följande lydelse.

1 kap.
1 §
1 Denna förordning är meddelad med stöd av

– 2 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om

stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 28 och 29 §§,

– 3 a § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om

stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 44 a §,

– 6 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om

stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 40 §, och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

44 a § Ett sådant organ som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av
förordning (EG) nr 834/2007 ska, på begäran av en länsstyrelse, lämna
uppgifter till länsstyrelsen om kontroll och certifiering av ekologisk
produktion.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:16.

SFS

2021:1298

Publicerad
den

22 december 2021