SFS 2021:200 Förordning om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

SFS2021-200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1334) om

klimatbonusbilar

Utfärdad den 11 mars 2021

Regeringen föreskriver1 att 5, 14 och 15 §§ förordningen (2017:1334) om
klimatbonusbilar ska ha följande lydelse.

5 §2 Med klimatbonusbil avses i denna förordning en personbil, en lätt
lastbil eller en lätt buss som

1. är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller är ett

sådant fordon som avses i 4 kap. 3 § 3 samma förordning och som godkänts
vid en registreringsbesiktning,

2. uppfyller utsläppskraven enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motor-
fordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och
underhåll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens förordning
(EU) 2017/1151, och

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret
a) släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer, eller
b) är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol.

14 § En bonus får ges med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av
bilens nypris, dock högst det belopp som bestäms enligt 15 §.

15 §3 Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att

1. multiplicera talet 583 med det antal gram koldioxid per kilometer som

bilen släpper ut, och

2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 45 000.
För en sådan bil som avses i 5 § 3 b är bonusen minst 10 000 kronor.
För en sådan bil som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer är bonusen

högst 70 000 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för bilar som ställts på före

ikraftträdandet.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-
tionssamhällets tjänster.
2 Senaste lydelse 2019:1262.
3 Senaste lydelse 2019:1262.

SFS

2021:200

Publicerad
den

12 mars 2021

background image

2

SFS

2021:200

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)