SFS 2021:201 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS2021-201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion

för Socialstyrelsen

Utfärdad den 11 mars 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:284) med instruktion för
Socialstyrelsen ska införas tre nya paragrafer, 17 a, 17 b och 22 a §§, av
följande lydelse.

17 a § Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Natio-
nella vårdkompetensrådet. Det rådgivande organet ska bidra till en god pla-
nering av vårdens kompetensförsörjning genom att

1. göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven basera-

de på tillgängliga kunskapsunderlag och tillgängliggöra sammanställningar
av kunskapsunderlag,

2. stödja beslutsfattare och andra berörda aktörer på nationell och regional

nivå i frågor av betydelse för kompetensförsörjningen när det gäller hälso-
och sjukvårdspersonal,

3. åstadkomma samverkan mellan och föra dialog med berörda aktörer,

och

4. stödja de sjukvårdsregionala råden.
Myndigheten ansvarar för administration, beredning och föredragning av

ärenden och därmed sammanhängande uppgifter.

Myndigheten ska årligen redovisa rådets vidtagna åtgärder och aktiviteter

till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska över-
lämnas senast den 28 februari året efter det år som redovisningen avser.

17 b § Nationella vårdkompetensrådet består av en ordförande och 13
andra ledamöter. Ordföranden ska ha kunskaper om såväl högskolesektorn
som hälso- och sjukvårdssektorn. Av ledamöterna ska fem representera läro-
sätena, tre representera regionerna, två representera kommunerna, en repre-
sentera Socialstyrelsen, en representera Universitetskanslersämbetet och en
representera de sjukvårdsregionala råden.

22 a § Ledamöterna i Nationella vårdkompetensrådet utses av regeringen
för en bestämd tid. Med undantag för ordföranden utses ledamöterna i rådet
på gemensamt förslag av Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.
2. Den första redovisningen enligt 17 a § ska överlämnas till Regerings-

kansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2022.

SFS

2021:201

Publicerad
den

12 mars 2021

background image

2

SFS

2021:201

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)