SFS 2021:202 Förordning om ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

SFS2021-202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till

regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade

biljettintäkter under utbrottet av covid-19

Utfärdad den 11 mars 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2020:713) om ersättning till
regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under
utbrottet av covid-19 ska ha följande lydelse.

4 § Ersättning ges, i den utsträckning det finns tillgängliga medel, för
minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av covid-19. Ersättningen ska
beräknas utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens
biljettintäkter under perioden den 1 januari 2021�30 juni 2021 jämförd med
motsvarande period 2019, och därefter justeras i förhållande till hur
trafikutbudet, mätt i platskilometer (tillgängliga sitt- och ståplatser
multiplicerade med färdade kilometer), förändrats mellan dessa perioder.

Om tillgängliga medel understiger den ersättning som kan ges, ska

ersättningen sättas ned med samma procentsats för samtliga regionala
kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Denna förordning träder i kraft den 12 april 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:202

Publicerad
den

13 mars 2021