SFS 2021:203 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

SFS2021-203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:VQUMIX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NETQAN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:HUABVZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2007:1161) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Sj�fartsverket </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 11 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2007:1161) med instruktion f�r <br/>Sj�fartsverket ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b>1 Sj�fartsverkets huvuduppgifter �r att </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. tillhandah�lla lotsning,<br/>2. i egenskap av infrastrukturh�llare f�r farleder svara f�r farledsh�llning</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och vid behov inr�tta nya farleder, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. tillhandah�lla sj�r�ddnings- och flygr�ddningstj�nst samt vid livshot-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ande situationer d�r omedelbar transport �r avg�rande f�r behandlingen av <br/>skadade eller sjuka personer, utf�ra transporter med helikopter p� beg�ran <br/>av sjukv�rdshuvudman, om verkets resurser �r l�mpliga f�r uppgiften och <br/>det kan ske utan allvarligt hinder mot dess ordinarie verksamhet eller dess <br/>medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">4. svara f�r isbrytning,<br/>5. verka inom sitt ansvarsomr�de f�r att sj�fartens p�verkan p� milj�n</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">minimeras, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. svara f�r sj�geografisk information inom Sj�fartsverkets ansvars-</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">omr�de (sj�kartl�ggning), </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">7. svara f�r samordning av sj�geografisk information inom Sverige,<br/>8. redovisa och dokumentera Sveriges gr�nser till havs samt svara f�r</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sk�tsel och tillsyn av dessa gr�nsers utm�rkning, </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">9. svara f�r beredskapsplanl�ggning i fr�ga om sj�transporter,<br/>10. �rligen bist� Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en uppf�ljning av de transportpolitiska m�len, </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">11. planl�gga, samordna och genomf�ra kultur- och fritidsverksamhet f�r</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sj�folk i enlighet med best�mmelserna i 2006 �rs sj�arbetskonvention, </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">12. tillhandah�lla sj�trafikinformationstj�nst (VTS), sj�trafikrapport-</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eringssystem (SRS) och automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS), </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">13. svara f�r �vervakning och f�r att alla n�dv�ndiga och l�mpliga</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">�tg�rder vidtas f�r att se till att fartyg deltar i och f�ljer reglerna f�r Sveriges <br/>sj�trafikinformationstj�nst (VTS), sj�trafikrapporteringssystem (SRS) och <br/>trafiksepareringssystem (TSS), </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">14. tillhandah�lla ett nationellt system f�r maritim information (Safe Sea</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Net Sweden) och se till att detta system svarar mot Europeiska unionens <br/>system f�r informationsutbyte inom sj�farten (Safe Sea Net) enligt <br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2020:229. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:203</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">13 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:203</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">inr�ttande av ett �vervaknings- och informationssystem f�r sj�trafik inom <br/>gemenskapen och om upph�vande av r�dets direktiv 93/75/EEG, i lydelsen <br/>enligt kommissionens direktiv 2014/100/EU, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">15. svara f�r att alla n�dv�ndiga och l�mpliga �tg�rder vidtas f�r att se till</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">att fartyg anm�ler sig och l�mnar de uppgifter i det nationella systemet f�r <br/>maritim information som f�ljer av Transportstyrelsens f�reskrifter, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">16. tillhandah�lla ett system f�r harmonisering och samordning av</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">rapporteringsformaliteter (Single Window) och ansvara f�r samarbetet med <br/>Europeiska kommissionen och andra medlemsstater i fr�ga om att utveckla <br/>metoder f�r harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna <br/>enligt best�mmelserna i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/65/EU <br/>av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter f�r fartyg som <br/>ankommer till och/eller avg�r fr�n hamnar i medlemsstaterna och om upp-<br/>h�vande av direktiv 2002/6/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och <br/>r�dets direktiv (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017 om �ndring av <br/>r�dets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som f�rdas ombord p� <br/>passagerarfartyg som ankommer till eller avg�r fr�n hamnar i gemenskapens <br/>medlemsstater och av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/65/EU <br/>om rapporteringsformaliteter f�r fartyg som ankommer till och/eller avg�r <br/>fr�n hamnar i medlemsstaterna, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">17. svara f�r incidentrapportering hela dygnet och i �vrigt utf�ra de</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">uppgifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG, i den ursprungliga <br/>lydelsen, och </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">18. vara Sveriges nationella kontaktpunkt f�r sj�fart och nationella</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">samordnare enligt artiklarna 5 och 18 i Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordning (EU) 2019/1239 av den 20 juni 2019 om inr�ttande av en europeisk <br/>kontaktpunkt f�r sj�fart och om upph�vande av direktiv 2010/65/EU, i den <br/>ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2007:1161) med instruktion

f�r Sj�fartsverket

Utf�rdad den 11 mars 2021

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2007:1161) med instruktion f�r
Sj�fartsverket ska ha f�ljande lydelse.

2 �1 Sj�fartsverkets huvuduppgifter �r att

1. tillhandah�lla lotsning,
2. i egenskap av infrastrukturh�llare f�r farleder svara f�r farledsh�llning

och vid behov inr�tta nya farleder,

3. tillhandah�lla sj�r�ddnings- och flygr�ddningstj�nst samt vid livshot-

ande situationer d�r omedelbar transport �r avg�rande f�r behandlingen av
skadade eller sjuka personer, utf�ra transporter med helikopter p� beg�ran
av sjukv�rdshuvudman, om verkets resurser �r l�mpliga f�r uppgiften och
det kan ske utan allvarligt hinder mot dess ordinarie verksamhet eller dess
medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

4. svara f�r isbrytning,
5. verka inom sitt ansvarsomr�de f�r att sj�fartens p�verkan p� milj�n

minimeras,

6. svara f�r sj�geografisk information inom Sj�fartsverkets ansvars-

omr�de (sj�kartl�ggning),

7. svara f�r samordning av sj�geografisk information inom Sverige,
8. redovisa och dokumentera Sveriges gr�nser till havs samt svara f�r

sk�tsel och tillsyn av dessa gr�nsers utm�rkning,

9. svara f�r beredskapsplanl�ggning i fr�ga om sj�transporter,
10. �rligen bist� Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa

en uppf�ljning av de transportpolitiska m�len,

11. planl�gga, samordna och genomf�ra kultur- och fritidsverksamhet f�r

sj�folk i enlighet med best�mmelserna i 2006 �rs sj�arbetskonvention,

12. tillhandah�lla sj�trafikinformationstj�nst (VTS), sj�trafikrapport-

eringssystem (SRS) och automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS),

13. svara f�r �vervakning och f�r att alla n�dv�ndiga och l�mpliga

�tg�rder vidtas f�r att se till att fartyg deltar i och f�ljer reglerna f�r Sveriges
sj�trafikinformationstj�nst (VTS), sj�trafikrapporteringssystem (SRS) och
trafiksepareringssystem (TSS),

14. tillhandah�lla ett nationellt system f�r maritim information (Safe Sea

Net Sweden) och se till att detta system svarar mot Europeiska unionens
system f�r informationsutbyte inom sj�farten (Safe Sea Net) enligt
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om

1 Senaste lydelse 2020:229.

SFS

2021:203

Publicerad
den

13 mars 2021

background image

2

SFS

2021:203

inr�ttande av ett �vervaknings- och informationssystem f�r sj�trafik inom
gemenskapen och om upph�vande av r�dets direktiv 93/75/EEG, i lydelsen
enligt kommissionens direktiv 2014/100/EU,

15. svara f�r att alla n�dv�ndiga och l�mpliga �tg�rder vidtas f�r att se till

att fartyg anm�ler sig och l�mnar de uppgifter i det nationella systemet f�r
maritim information som f�ljer av Transportstyrelsens f�reskrifter,

16. tillhandah�lla ett system f�r harmonisering och samordning av

rapporteringsformaliteter (Single Window) och ansvara f�r samarbetet med
Europeiska kommissionen och andra medlemsstater i fr�ga om att utveckla
metoder f�r harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna
enligt best�mmelserna i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/65/EU
av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter f�r fartyg som
ankommer till och/eller avg�r fr�n hamnar i medlemsstaterna och om upp-
h�vande av direktiv 2002/6/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
r�dets direktiv (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017 om �ndring av
r�dets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som f�rdas ombord p�
passagerarfartyg som ankommer till eller avg�r fr�n hamnar i gemenskapens
medlemsstater och av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/65/EU
om rapporteringsformaliteter f�r fartyg som ankommer till och/eller avg�r
fr�n hamnar i medlemsstaterna,

17. svara f�r incidentrapportering hela dygnet och i �vrigt utf�ra de

uppgifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG, i den ursprungliga
lydelsen, och

18. vara Sveriges nationella kontaktpunkt f�r sj�fart och nationella

samordnare enligt artiklarna 5 och 18 i Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordning (EU) 2019/1239 av den 20 juni 2019 om inr�ttande av en europeisk
kontaktpunkt f�r sj�fart och om upph�vande av direktiv 2010/65/EU, i den
ursprungliga lydelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

;