SFS 2021:206 Förordning om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling

SFS2021-206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd

utveckling

Utfärdad den 11 mars 2021

Regeringen föreskriver att 2, 22 och 28 §§ förordningen (2015:407) om
lokalt ledd utveckling ska ha följande lydelse.

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd för lokalt ledd
utveckling som kompletterar bestämmelser om lokalt ledd utveckling i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den

17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om
särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning
samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den

17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den

17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 1081/2006,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den

17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den

15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av
rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr
1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1255/2011,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den

17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar
(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den

23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för
stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022
och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013

SFS

2021:206

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

2021:206

och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021
och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och
fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022, och

8. de delegerade akter och genomförandeakter som kompletterar

ovanstående förordningar.

22 § En och samma ansökan om stöd får inte omfatta åtgärder som
förutsätter stöd från mer än en fond.

28 § Jordbruksverket får fatta beslut om förskottsutbetalning av stöd enligt
29 § första stycket 2 och 3. Förskott får inte lämnas till myndigheter,
regioner eller kommuner. Förskott får lämnas med högst hälften av det
beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

Jordbruksverket får även fatta beslut om förskottsutbetalning enligt 29 §

första stycket 1, 4 och 5 till en lokal aktionsgrupp. Förskott får lämnas med
högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 500 000 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2021.
2. Bestämmelserna i 2 och 22 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock för

tid från och med den 3 mars 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)