SFS 2021:207 Förordning om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

SFS2021-207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:YOUTLR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:IQSWVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XPBCIT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2003:598) om statliga bidrag </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>till lokala naturv�rdsprojekt </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 1, 6 och 7 �� f�rordningen (2003:598) om statliga <br/>bidrag till lokala naturv�rdsprojekt ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>1 Enligt denna f�rordning f�r, i m�n av tillg�ng p� medel, statliga bidrag <br/>ges till kommuner f�r �tg�rder i naturv�rdsprojekt som bidrar till att n� det <br/>generationsm�l f�r milj�arbetet och de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har <br/>fastst�llt. �tg�rderna ska avse </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag f�r framtida</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder inom naturv�rd och d�rmed sammanh�ngande friluftsliv, </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. framtagande av underlag i form av kommunala naturv�rdsprogram f�r</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">genomf�rande av �tg�rder inom naturv�rd och d�rmed sammanh�ngande <br/>friluftsliv, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. omr�desskydd f�r att skydda v�rdefull natur, s�rskilt s�dana natur- eller</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kulturreservat som kommunen beslutar om med st�d av 7 kap. milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. v�rd och f�rvaltning av omr�den, naturtyper eller best�nd av arter som</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">bed�ms v�rdefulla fr�n naturv�rdssynpunkt, inklusive �tg�rder som syftar <br/>till att fr�mja friluftsliv och liknande nyttjande av naturomr�den, </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. restaurering av omr�den, naturtyper eller best�nd av arter som bed�ms</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdefulla fr�n naturv�rdssynpunkt, </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturv�rd</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och d�rmed sammanh�ngande friluftsliv, </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. restaurering och anl�ggande av v�tmarker, inklusive �terv�tning av</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">torvmarker, i syfte att </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">a) minska utsl�ppen av v�xthusgaser,<br/>b) gynna biologisk m�ngfald,<br/>c) minska �verg�dningen,<br/>d) �stadkomma anpassningar till ett f�r�ndrat klimat, eller<br/>e) st�rka landskapets egen f�rm�ga att h�lla kvar och balansera vatten-</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fl�den eller �ka tillskottet till grundvattnet, eller </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat f�rbere-</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">delsearbete inf�r restaurering eller anl�ggande av v�tmarker enligt 7. </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b>2 En ans�kan om bidrag ska inneh�lla en redog�relse f�r </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. vilken eller vilka kommuner som ans�ker om bidraget,<br/>2. vilket eller vilka resultat som avses med projektet och vilka �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och metoder som avses att anv�ndas f�r att n� resultaten, </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Senaste lydelse 2017:1340. <br/>2 Senaste lydelse 2017:1340. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:207</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">19 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:207</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. hur projektet bidrar till att n� generationsm�let f�r milj�arbetet och ett</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller flera av de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. projektets samband med kommunens eller kommunernas �vergripande</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">arbete med folkh�lsa, regional utveckling, turism, areella n�ringar, kultur-<br/>milj�, friluftsliv och andra verksamhetsomr�den med betydelse f�r natur-<br/>v�rden, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. hur projektet beaktar lokal delaktighet och hur samarbete med lokala</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">akt�rer �r avsett att ske inom projektet, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. hur projektet kommer att bidra till ett varaktigt och l�ngsiktigt natur-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rdsarbete inom kommunen eller kommunerna, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. den tidsplan som avses att g�lla f�r de �tg�rder som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">projektet, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. de ber�knade kostnaderna f�r de �tg�rder som omfattas av projektet</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och hur stor andel av dessa kostnader som bidrag s�ks f�r, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. om projektet omfattar �tg�rder f�r vilka st�d har s�kts eller beviljats</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt n�gon annan f�rfattning, och </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. hur projektet, om ans�kan avser �tg�rder enligt 1 � 7 eller 8, kommer</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">att bidra till de syften som anges i 1 � 7. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7 �</b>3 Vid pr�vningen av en ans�kan om bidrag ska l�nsstyrelsen s�rskilt <br/>beakta hur v�l �tg�rderna med h�nsyn till projektets totalkostnad �r �gnade <br/>att fr�n naturv�rdssynpunkt uppfylla det resultat som avses med projektet. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid pr�vningen av en ans�kan om bidrag f�r �tg�rder enligt 1 � 7 eller 8 </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">ska l�nsstyrelsen �ven s�rskilt beakta hur v�l �tg�rderna med h�nsyn till <br/>projektets totalkostnad �r �gnade att uppfylla de syften som anges i 1 � 7. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">AMANDA LIND </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Maria Jonsson <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2017:1340. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2003:598) om statliga bidrag

till lokala naturv�rdsprojekt

Utf�rdad den 18 mars 2021

Regeringen f�reskriver att 1, 6 och 7 �� f�rordningen (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturv�rdsprojekt ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 Enligt denna f�rordning f�r, i m�n av tillg�ng p� medel, statliga bidrag
ges till kommuner f�r �tg�rder i naturv�rdsprojekt som bidrar till att n� det
generationsm�l f�r milj�arbetet och de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har
fastst�llt. �tg�rderna ska avse

1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag f�r framtida

�tg�rder inom naturv�rd och d�rmed sammanh�ngande friluftsliv,

2. framtagande av underlag i form av kommunala naturv�rdsprogram f�r

genomf�rande av �tg�rder inom naturv�rd och d�rmed sammanh�ngande
friluftsliv,

3. omr�desskydd f�r att skydda v�rdefull natur, s�rskilt s�dana natur- eller

kulturreservat som kommunen beslutar om med st�d av 7 kap. milj�balken,

4. v�rd och f�rvaltning av omr�den, naturtyper eller best�nd av arter som

bed�ms v�rdefulla fr�n naturv�rdssynpunkt, inklusive �tg�rder som syftar
till att fr�mja friluftsliv och liknande nyttjande av naturomr�den,

5. restaurering av omr�den, naturtyper eller best�nd av arter som bed�ms

v�rdefulla fr�n naturv�rdssynpunkt,

6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturv�rd

och d�rmed sammanh�ngande friluftsliv,

7. restaurering och anl�ggande av v�tmarker, inklusive �terv�tning av

torvmarker, i syfte att

a) minska utsl�ppen av v�xthusgaser,
b) gynna biologisk m�ngfald,
c) minska �verg�dningen,
d) �stadkomma anpassningar till ett f�r�ndrat klimat, eller
e) st�rka landskapets egen f�rm�ga att h�lla kvar och balansera vatten-

fl�den eller �ka tillskottet till grundvattnet, eller

8. kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat f�rbere-

delsearbete inf�r restaurering eller anl�ggande av v�tmarker enligt 7.

6 �2 En ans�kan om bidrag ska inneh�lla en redog�relse f�r

1. vilken eller vilka kommuner som ans�ker om bidraget,
2. vilket eller vilka resultat som avses med projektet och vilka �tg�rder

och metoder som avses att anv�ndas f�r att n� resultaten,

1 Senaste lydelse 2017:1340.
2 Senaste lydelse 2017:1340.

SFS

2021:207

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

2021:207

3. hur projektet bidrar till att n� generationsm�let f�r milj�arbetet och ett

eller flera av de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt,

4. projektets samband med kommunens eller kommunernas �vergripande

arbete med folkh�lsa, regional utveckling, turism, areella n�ringar, kultur-
milj�, friluftsliv och andra verksamhetsomr�den med betydelse f�r natur-
v�rden,

5. hur projektet beaktar lokal delaktighet och hur samarbete med lokala

akt�rer �r avsett att ske inom projektet,

6. hur projektet kommer att bidra till ett varaktigt och l�ngsiktigt natur-

v�rdsarbete inom kommunen eller kommunerna,

7. den tidsplan som avses att g�lla f�r de �tg�rder som omfattas av

projektet,

8. de ber�knade kostnaderna f�r de �tg�rder som omfattas av projektet

och hur stor andel av dessa kostnader som bidrag s�ks f�r,

9. om projektet omfattar �tg�rder f�r vilka st�d har s�kts eller beviljats

enligt n�gon annan f�rfattning, och

10. hur projektet, om ans�kan avser �tg�rder enligt 1 � 7 eller 8, kommer

att bidra till de syften som anges i 1 � 7.

7 �3 Vid pr�vningen av en ans�kan om bidrag ska l�nsstyrelsen s�rskilt
beakta hur v�l �tg�rderna med h�nsyn till projektets totalkostnad �r �gnade
att fr�n naturv�rdssynpunkt uppfylla det resultat som avses med projektet.

Vid pr�vningen av en ans�kan om bidrag f�r �tg�rder enligt 1 � 7 eller 8

ska l�nsstyrelsen �ven s�rskilt beakta hur v�l �tg�rderna med h�nsyn till
projektets totalkostnad �r �gnade att uppfylla de syften som anges i 1 � 7.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 april 2021.

P� regeringens v�gnar

AMANDA LIND

Maria Jonsson
(Milj�departementet)

3 Senaste lydelse 2017:1340.

;