SFS 2021:207 Förordning om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

SFS2021-207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag

till lokala naturvårdsprojekt

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 1, 6 och 7 §§ förordningen (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt ska ha följande lydelse.

1 §1 Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statliga bidrag
ges till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt. �&tgärderna ska avse

1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida

åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,

2. framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för

genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande
friluftsliv,

3. områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller

kulturreservat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken,

4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som

bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar
till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden,

5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms

värdefulla från naturvårdssynpunkt,

6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård

och därmed sammanhängande friluftsliv,

7. restaurering och anläggande av våtmarker, inklusive återvätning av

torvmarker, i syfte att

a) minska utsläppen av växthusgaser,
b) gynna biologisk mångfald,
c) minska övergödningen,
d) åstadkomma anpassningar till ett förändrat klimat, eller
e) stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vatten-

flöden eller öka tillskottet till grundvattnet, eller

8. kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förbere-

delsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt 7.

6 §2 En ansökan om bidrag ska innehålla en redogörelse för

1. vilken eller vilka kommuner som ansöker om bidraget,
2. vilket eller vilka resultat som avses med projektet och vilka åtgärder

och metoder som avses att användas för att nå resultaten,

1 Senaste lydelse 2017:1340.
2 Senaste lydelse 2017:1340.

SFS

2021:207

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

2021:207

3. hur projektet bidrar till att nå generationsmålet för miljöarbetet och ett

eller flera av de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt,

4. projektets samband med kommunens eller kommunernas övergripande

arbete med folkhälsa, regional utveckling, turism, areella näringar, kultur-
miljö, friluftsliv och andra verksamhetsområden med betydelse för natur-
vården,

5. hur projektet beaktar lokal delaktighet och hur samarbete med lokala

aktörer är avsett att ske inom projektet,

6. hur projektet kommer att bidra till ett varaktigt och långsiktigt natur-

vårdsarbete inom kommunen eller kommunerna,

7. den tidsplan som avses att gälla för de åtgärder som omfattas av

projektet,

8. de beräknade kostnaderna för de åtgärder som omfattas av projektet

och hur stor andel av dessa kostnader som bidrag söks för,

9. om projektet omfattar åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats

enligt någon annan författning, och

10. hur projektet, om ansökan avser åtgärder enligt 1 § 7 eller 8, kommer

att bidra till de syften som anges i 1 § 7.

7 §3 Vid prövningen av en ansökan om bidrag ska länsstyrelsen särskilt
beakta hur väl åtgärderna med hänsyn till projektets totalkostnad är ägnade
att från naturvårdssynpunkt uppfylla det resultat som avses med projektet.

Vid prövningen av en ansökan om bidrag för åtgärder enligt 1 § 7 eller 8

ska länsstyrelsen även särskilt beakta hur väl åtgärderna med hänsyn till
projektets totalkostnad är ägnade att uppfylla de syften som anges i 1 § 7.

Denna förordning träder i kraft den 12 april 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:1340.