SFS 2021:208 Förordning om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021

SFS2021-208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020�

februari 2021

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till
handelsbolag som har minst en fysisk person som delägare (bolagsman) och
där bolagets nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Mottagare av stöd
3 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till ett handelsbolag som

1. per den 28 februari 2021 har minst en fysisk person som är registrerad

som delägare i handelsbolaget,

2. vid tidpunkten för ansökan bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige

som avses i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

3. vid tidpunkten för ansökan är godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 §

skatteförfarandelagen (2011:1244).

Med handelsbolag avses i denna förordning även kommanditbolag.

Stödperioder
4 §
Stödperioder enligt denna förordning är

1. mars och april 2020,
2. maj 2020,
3. juni och juli 2020,
4. augusti�oktober 2020,
5. november och december 2020, och
6. januari och februari 2021.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör

stödperiodens referensperiod.

1 Jfr prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175.

SFS

2021:208

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

Förutsättningar för stöd
5 §
Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för
stödperioden mars och april 2020 om handelsbolagets sammanlagda
nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av den
sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden maj 2020 om handelsbolagets sammanlagda nettoomsättning
för denna period understiger 60 procent av den sammanlagda
nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden juni och juli 2020 om handelsbolagets sammanlagda
nettoomsättning för denna period understiger 50 procent av den
sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden augusti�oktober 2020 om handelsbolagets sammanlagda
nettoomsättning för denna period understiger 60 procent av den
sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden november och december 2020 om handelsbolagets
sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av
den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ansökan rätt till omsättningsstöd för

stödperioden januari och februari 2021 om handelsbolagets sammanlagda
nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av den
sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

6 § Som förutsättning för stöd gäller även att

1. nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande är orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. stödet för stödperioden, beräknat enligt 11�13 §§, uppgår till minst

2 000 kronor per handelsbolag för stödperioden mars och april 2020,
1 000 kronor för stödperioden maj 2020, 2 000 kronor för stödperioden juni
och juli 2020, 3 000 kronor för stödperioden augusti�oktober 2020,
2 000 kronor för stödperioden november och december 2020 och
2 000 kronor för stödperioden januari och februari 2021, och

3. handelsbolaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

7 § Som förutsättning för stöd gäller även att handelsbolaget under det
räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 uppfyller kravet på
minsta nettoomsättning.

För stödperioderna mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020 och

augusti�oktober 2020 ska kravet på minsta nettoomsättning beräknas enligt
följande formel: (200 000 kronor x antal delägare i handelsbolaget

).

För stödperioderna november och december 2020 och januari och

februari 2021 ska kravet på minsta nettoomsättning beräknas enligt följande
formel: (180 000 kronor x antal delägare i handelsbolaget

).

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena ska det antal delägare som

var registrerade i handelsbolaget per den 28 februari 2021 beaktas.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

2021:208

background image

3

SFS


8 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i handelsbolagets normala verksamhet med avdrag för
lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till
omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en
näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Intäkter från finansiella
instrument och valutahandel ingår dock inte i nettoomsättningen.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa

sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för
handelsbolaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som bolaget
tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod eller en referensperiod, vid en

beräkning enligt första och andra styckena, uppgår till ett negativt belopp
ska nettoomsättningen för den perioden anses vara noll kronor.

9 § Stöd får inte lämnas om

1. handelsbolaget, eller någon av delägarna i handelsbolaget, vid

tidpunkten för ansökan är försatt i konkurs, eller

2. en eller flera delägare i handelsbolaget vid tidpunkten för ansökan har

näringsförbud.

10 § Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i
Europeiska kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse.

Med förordningar om stöd av mindre betydelse avses i denna förordning
1. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den

18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

2. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den

18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom
jordbrukssektorn, och

3. Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den

27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri-
och vattenbrukssektorn.

Vid beräkningen av det totala stöd som får lämnas till olika företag, eller

ett och samma företag, inom jordbrukssektorn ska de beloppsgränser som
anges i bilaga I samt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU)
nr 1408/2013 tillämpas.

Stödets storlek
11 §
För stödperioderna mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020
och augusti�oktober 2020 lämnas stöd med 75 procent av skillnaden i
nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

För stödperioderna november och december 2020 och januari och

februari 2021 lämnas stöd med 90 procent av skillnaden i nettoomsättning
mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden.

12 § Stödet ska minskas med belopp som handelsbolaget fått eller kommer
att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på,

2021:208

background image

4

SFS

2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa

lokalhyresgäster fått rabatt på hyran om stödet lämnats för den stödperiod
ansökan avser, eller

3. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för

kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19 om stödet lämnats för den stödperiod
ansökan avser.

Stödet ska även minskas med stödbelopp som handelsbolaget tagit emot

för motsvarande stödperiod enligt förordningen (2020:552) om
omställningsstöd för mars och april 2020, förordningen (2020:838) om
omställningsstöd för maj�juli 2020 eller förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020�februari 2021.

13 § Stöd till ett handelsbolag får inte överskrida maxtaket för stöd.

Maxtaket för stöd för en eller flera av de sammanlagda stödperioderna

mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020 beräknas enligt
följande formel: (120 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i
handelsbolaget).

Maxtaket för stödperioden augusti�oktober 2020 beräknas enligt följande

formel: (72 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i
handelsbolaget).

Maxtaket för stödperioden november och december 2020 beräknas enligt

följande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i
handelsbolaget.

Maxtaket för stödperioden januari och februari 2021 beräknas enligt

följande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som är delägare i
handelsbolaget.

Vid tillämpningen av andra�femte styckena ska det antal fysiska personer

som var registrerade som delägare i handelsbolaget per den 28 februari 2021
beaktas.

Handläggning av stödärenden
14 §
Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län om handelsbolagets huvudkontor vid

ansökningstillfället är beläget i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län om handelsbolagets huvudkontor vid

ansökningstillfället är beläget i �stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län om handelsbolagets huvudkontor vid

ansökningstillfället är beläget i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om handelsbolagets huvudkontor

vid ansökningstillfället är beläget i Hallands eller Västra Götalands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om handelsbolagets huvudkontor vid

ansökningstillfället är beläget i Värmlands, �rebro, Dalarnas eller
Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om handelsbolagets huvudkontor

vid ansökningstillfället är beläget i Jämtlands eller Västernorrlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om handelsbolagets huvudkontor vid

ansökningstillfället är beläget i Västerbottens eller Norrbottens län.

Länsstyrelsen i �stergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med

stödet.

2021:208

background image

5

SFS

15 § En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. de fysiska och juridiska personer som är delägare i handelsbolaget per

den 28 februari 2021,

2. handelsbolagets nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats

den 31 december 2019,

3. nedgången i handelsbolagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan

nettoomsättningen för stödperioden och nettoomsättningen för
referensperioden,

4. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19,

5. om handelsbolaget erhållit försäkringsersättning, skadestånd och annan

liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas
på,

6. om handelsbolaget erhållit stöd enligt förordningen (2020:237) om

statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

7. om handelsbolaget erhållit stöd som lämnats enligt förordningen

(2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller
skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

8. om handelsbolaget har ansökt om eller fått beslut om stöd för den

aktuella stödperioden enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd
för mars och april 2020 eller förordningen (2020:838) om omställningsstöd
för maj�juli 2020,

9. om handelsbolaget har för avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut

om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020�februari 2021,

10. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd

av mindre betydelse som handelsbolaget har fått under de två föregående
beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

11. om handelsbolaget, eller någon av delägarna i handelsbolaget, är

försatt i konkurs,

12. om en eller flera delägare i handelsbolaget har näringsförbud, och
13. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta

beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och

samvete.

16 § En ansökan om stöd ska lämnas på ett formulär som fastställs av
Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till den länsstyrelse som anges
i 14 § senast den 15 juni 2021.

17 § Till ansökan ska det bifogas ett utdrag ur bokföringen för det
räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Till ansökan ska även
bifogas de ytterligare handlingar som anges i ansökningsformuläret.

18 § Handelsbolaget ska på begäran av länsstyrelsen lämna de ytterligare
handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen.

19 § Ett handelsbolag som har ansökt om stöd eller beviljats stöd enligt
denna förordning ska till länsstyrelsen anmäla om de uppgifter som lämnats
till länsstyrelsen visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana
förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

2021:208

background image

6

SFS

20 § Innan ett stöd beviljas ska länsstyrelsen lämna de upplysningar till
handelsbolaget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordningar
(EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

21 § Om handelsbolaget har ansökt om stöd enligt förordningen
(2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 eller enligt
förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj�juli 2020 ska
länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller, avvakta med att
fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om omställningsstöd
har fattats.

Om handelsbolaget har för avsikt att söka eller har ansökt om stöd enligt

förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020�
februari 2021 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller,
avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till dess beslut om
omställningsstöd har fattats.

22 § Av beslutet om stöd ska det framgå

1. vilken eller vilka stödperioder beslutet avser, och
2. stödbelopp för respektive stödperiod.

Utbetalning av stöd
23 §
Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning av utbetalt stöd
24 §
Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt
denna förordning.

Handelsbolaget ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som

behövs för uppföljning av det stöd som har betalats ut.

�&terbetalning av stöd
25 §
Handelsbolaget är återbetalningsskyldigt om

1. bolaget efter beslut om stöd enligt denna förordning tagit emot stöd

enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april
2020, förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj�juli 2020 eller
förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020�
februari 2021,

2. bolaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

3. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som handelsbolaget är återbetalningsskyldigt för ska ränta

betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav enligt 26 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

�&terkrav
26 §
Om handelsbolaget är återbetalningsskyldigt enligt 25 §, ska
länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta.
Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

2021:208

background image

7

SFS

Offentliggörande, rapportering och registerföring
27 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av
Europeiska unionens statsstödsregler.

28 § Länsstyrelsen ska sköta den registerföring som anges i artikel 6.4 i
kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

Rätt att meddela föreskrifter
29 §
Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

�verklagande
30 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att
helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.


På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

2021:208