SFS 2021:211 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

SFS2021-211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 6 och 17 §§ förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021 ska ha följande lydelse.

6 §1 För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

1. nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som

uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det

räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12–19 §§, uppgår till minst

5 000 kronor,

4. företaget under perioden april 2020–oktober 2021 inte verkställer ett

beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning
av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för
återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om
värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

5. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta
kostnader som stödet beräknas på,

6. företaget inte har tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta

kostnader som stödet beräknas på,

7. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte
heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver
verksamhet i Sverige genom en filial, och

8. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket senast den

30 april 2021.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om värde-
överföringar i första stycket 4 även det eller de moderföretag till företaget
som ingår i koncernen.

1 Senaste lydelse 2021:147.

SFS

2021:211

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

2021:211

Vad som anges om annat statligt stöd i första stycket 5 gäller inte stöd

enligt förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda närings-
idkare för augusti 2020–februari 2021 eller förordningen (2021:208) om
omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021.

17 §2 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om
företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §,

2. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådana fasta kostnader som stödet beräknas på, eller

3. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som ligger till grund

för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §.

Första stycket 3 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2021:143)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–februari
2021 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag
för mars 2020–februari 2021.

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2021:147.

;