SFS 2021:213 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2021-213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 8 h § förordningen (2001:588) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

8 h §2 På begäran av en länsstyrelse ska sådana uppgifter som avses i
2 kap. 3 § första stycket 1�5 och 13 lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet lämnas ut från
beskattningsdatabasen. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den
utsträckning som detta behövs för länsstyrelsens handläggning enligt
förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för
mars�juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda
näringsidkare för augusti 2020�februari 2021 och förordningen (2021:208)
om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020�februari 2021.

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.
2 Senaste lydelse 2021:148.

SFS

2021:213

Publicerad
den

19 mars 2021