SFS 2021:215 Förordning om ändring i förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg

SFS2021-215.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:675) om

miljökompensation för godstransporter på järnväg

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 1, 7, 8, 9 och 15 §§ förordningen (2018:675) om
miljökompensation för godstransporter på järnväg ska ha följande lydelse.

1 § För att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en över-
flyttning av godstransporter från väg till järnväg får Trafikverket, om det
finns medel för ändamålet och i enlighet med bestämmelserna i denna
förordning, ge miljökompensation för godstransporter som utförs på järnväg
i Sverige.

Miljökompensation får dock inte ges för transporter av järnmalm.

7 § För att syftet med miljökompensation enligt 1 § ska uppnås, ska
beviljad kompensation avspeglas i det pris som köparen av gods-
transporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om
kompensation inte hade beviljats.

8 § En ansökan om miljökompensation ska ges in till Trafikverket, som
prövar ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter som Trafikverket
bestämmer. Den som undertecknar ansökan ska försäkra att de uppgifter
som lämnas är riktiga.

9 § Ansökan om miljökompensation ska ha kommit in till Trafikverket
senast den 30 april, 15 augusti, 31 oktober och 31 januari och avse för-
hållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet.

En ansökan som lämnas in för sent får prövas om sökanden visar att

ansökan inte har kunnat lämnas in i tid och det finns synnerliga skäl.

15 § Trafikverket ska vid två tillfällen, före utgången av 2023 och före
utgången av 2026, följa upp att syftet med miljökompensationen tillgodoses.

Den som beviljats miljökompensation är skyldig att på begäran av

Trafikverket lämna de uppgifter som behövs för uppföljningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.
2. Förordningen tillämpas dock på godstransporter som utförts efter

utgången av 2020.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser miljö-

kompensation för godstransporter som utförts före den 1 januari 2021.

SFS

2021:215

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

2021:215

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)