SFS 2021:216 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)1
ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som

påbörjas efter utgången av december 2021.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats

före den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS

2021:216

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

Bilaga 22

EXAMENSORDNING
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Examensbeskrivningar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXAMINA P�& AVANCERAD NIV�&
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

YRKESEXAMINA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Läkarexamen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Självständigt arbete (examensarbete)
För läkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

�vrigt
För läkarexamen ska studenten ha fullgjort minst 5 500 timmars teoretisk
och praktisk utbildning.

För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola

själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Psykologexamen

Omfattning
Psykologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300
högskolepoäng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tandläkarexamen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Självständigt arbete (examensarbete)
För tandläkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskole-
poäng.

�vrigt
För tandläkarexamen ska studenten ha fullgjort minst 5 000 timmars teore-
tisk och praktisk utbildning.

För tandläkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning.

EXAMINA P�& GRUNDNIV�& ELLER AVANCERAD NIV�&
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 Senaste lydelse 2020:766.

SFS

2021:216