SFS 2021:219 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 § förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 §
1 Fortbildningen ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och
praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av informations- och
kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer. Sådana
verktyg får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får dock innehålla
högst tolv timmars lärande på distans.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. Trots den begränsning om 12 timmars lärande på distans som framgår

av 3 kap. 3 § får sådant lärande på distans som genomförts före ikraft-
trädandet tillgodoräknas även om fortbildningen slutförs efter utgången av
juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2021:24.

SFS

2021:219

Publicerad
den

20 mars 2021