SFS 2021:221 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2021-221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om

tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa

andra stater till Sverige, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:1258) om tillfälligt
inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige1,
som gäller till och med den 31 mars 20212,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj 2021,
dels att 4 § ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2021,
dels att nuvarande 3 a § ska betecknas 4 §,
dels att 1 §, den nya 4 § och 5 § ska ha följande lydelse.

1 §3 I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud vid
resor från en EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller
Vatikanstaten till Sverige för att hindra att varianter av det virus som orsakar
covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om
gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen
(2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som

i utlänningslagen och utlänningsförordningen.

4 §4 En utlänning som reser till Sverige från en EES-stat eller från
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten ska nekas inresa
i landet och avvisas. Detta gäller inte för

1. personer som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning

för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar före
ankomsten eller, när det gäller personer som återkommande passerar
gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat, inom
en vecka före ankomsten,

2. personer under 18 år,
3. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjuk-

vårdstransporter,

4. personer som bor i Sverige,

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2021:51
4 § 2021:51.
2 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:51.
3 Senaste lydelse 2021:51.
4 Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2021:51.

SFS

2021:221

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

SFS

2021:221

2

5. personal som transporterar gods och annan personal inom trans-

portsektorn,

6. personer med trängande familjeskäl,
7. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

8. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som

inte kan anstå,

9. personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
10. sjömän,
11. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller

samarbete inom räddningstjänsten,

12. personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ

som i tjänsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av
Danmark, eller

13. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716).

5 §5 Avvisning enligt 4 § ska vid tillämpning av utlänningslagen
(2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om
utlänningen inte är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-
medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om
utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-
medborgare.

Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska

ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna
förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den
tidpunkt då denna förordning upphör att gälla.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2021:73.