SFS 2021:221 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och vissa andra stater till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2021-221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:WBODOV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:HCWRMZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:AJRYYN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:239px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:1258) om </b></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tillf�lligt inresef�rbud vid resor fr�n EES-stater och vissa </b></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>andra stater till Sverige, dels �ndring i samma f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:1258) om tillf�lligt <br/>inresef�rbud vid resor fr�n EES-stater och vissa andra stater till Sverige1, <br/>som g�ller till och med den 31 mars 20212, </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till och med den 31 maj 2021, <br/><i>dels</i> att 4 � ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av mars 2021, <br/><i>dels </i>att nuvarande 3 a � ska betecknas 4 �, <br/><i>dels</i> att 1 �, den nya 4 � och 5 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b>3 I denna f�rordning finns f�reskrifter om ett tillf�lligt inresef�rbud vid <br/>resor fr�n en EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller <br/>Vatikanstaten till Sverige f�r att hindra att varianter av det virus som orsakar <br/>covid-19 f�rs in i landet eller sprids till andra l�nder. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning kompletterar Europaparlamentets och r�dets </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�rordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om <br/>gr�nspassage f�r personer (kodex om Schengengr�nserna), utl�nningslagen <br/>(2005:716) och utl�nningsf�rordningen (2006:97). </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">De uttryck som anv�nds i den h�r f�rordningen har samma betydelse som </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i utl�nningslagen och utl�nningsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b>4 En utl�nning som reser till Sverige fr�n en EES-stat eller fr�n <br/>Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten ska nekas inresa <br/>i landet och avvisas. Detta g�ller inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. personer som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar fr�n testning</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">f�r p�g�ende covid-19-infektion som har utf�rts inom 48 timmar f�re <br/>ankomsten eller, n�r det g�ller personer som �terkommande passerar <br/>gr�nsen f�r att utf�ra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat, inom <br/>en vecka f�re ankomsten, </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. personer under 18 �r,<br/>3. personer som utf�r, deltar i eller �r f�rem�l f�r h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdstransporter, </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. personer som bor i Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Senaste lydelse av <br/>f�rordningens rubrik 2021:51 <br/>4 � 2021:51. <br/>2 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2021:51. <br/>3 Senaste lydelse 2021:51. <br/>4 Senaste lydelse av tidigare 3 a � 2021:51. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:221</b></p> <p style="position:absolute;top:261px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">25 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:221</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. personal som transporterar gods och annan personal inom trans-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">portsektorn, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">6. personer med tr�ngande familjesk�l,<br/>7. personer som �r i behov av internationellt skydd eller som har andra</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">humanit�ra sk�l, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">8. personer som i Sverige ska genomg� operation eller annan v�rd som</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">inte kan anst�, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">9. personer som passerar gr�nsen som ett led i ut�vandet av rensk�tsel,<br/>10. sj�m�n,<br/>11. personal inom ramen f�r internationellt polis- eller tullsamarbete eller</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">samarbete inom r�ddningstj�nsten, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">12. personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">som i tj�nsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av <br/>Danmark, eller </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">13. personer som omfattas av 2 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716).</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>5 �</b>5 Avvisning enligt 4 � ska vid till�mpning av utl�nningslagen <br/>(2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 � utl�nningslagen, om <br/>utl�nningen inte �r en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-<br/>medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 � utl�nningslagen, om <br/>utl�nningen �r en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-<br/>medborgare. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Trots det som anges i f�rsta stycket och 12 kap. 22 � utl�nningslagen ska </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna <br/>f�rordning upph�ra att g�lla n�r beslutet har verkst�llts eller senast vid den <br/>tidpunkt d� denna f�rordning upph�r att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 mars 2021. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Peter Lindstr�m <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2021:73. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:1258) om

tillf�lligt inresef�rbud vid resor fr�n EES-stater och vissa

andra stater till Sverige, dels �ndring i samma f�rordning

Utf�rdad den 24 mars 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:1258) om tillf�lligt
inresef�rbud vid resor fr�n EES-stater och vissa andra stater till Sverige1,
som g�ller till och med den 31 mars 20212,

dels att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till och med den 31 maj 2021,
dels att 4 � ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av mars 2021,
dels att nuvarande 3 a � ska betecknas 4 �,
dels att 1 �, den nya 4 � och 5 � ska ha f�ljande lydelse.

1 �3 I denna f�rordning finns f�reskrifter om ett tillf�lligt inresef�rbud vid
resor fr�n en EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller
Vatikanstaten till Sverige f�r att hindra att varianter av det virus som orsakar
covid-19 f�rs in i landet eller sprids till andra l�nder.

Denna f�rordning kompletterar Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om
gr�nspassage f�r personer (kodex om Schengengr�nserna), utl�nningslagen
(2005:716) och utl�nningsf�rordningen (2006:97).

De uttryck som anv�nds i den h�r f�rordningen har samma betydelse som

i utl�nningslagen och utl�nningsf�rordningen.

4 �4 En utl�nning som reser till Sverige fr�n en EES-stat eller fr�n
Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten ska nekas inresa
i landet och avvisas. Detta g�ller inte f�r

1. personer som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar fr�n testning

f�r p�g�ende covid-19-infektion som har utf�rts inom 48 timmar f�re
ankomsten eller, n�r det g�ller personer som �terkommande passerar
gr�nsen f�r att utf�ra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat, inom
en vecka f�re ankomsten,

2. personer under 18 �r,
3. personer som utf�r, deltar i eller �r f�rem�l f�r h�lso- och sjuk-

v�rdstransporter,

4. personer som bor i Sverige,

1 Senaste lydelse av
f�rordningens rubrik 2021:51
4 � 2021:51.
2 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2021:51.
3 Senaste lydelse 2021:51.
4 Senaste lydelse av tidigare 3 a � 2021:51.

SFS

2021:221

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

SFS

2021:221

2

5. personal som transporterar gods och annan personal inom trans-

portsektorn,

6. personer med tr�ngande familjesk�l,
7. personer som �r i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanit�ra sk�l,

8. personer som i Sverige ska genomg� operation eller annan v�rd som

inte kan anst�,

9. personer som passerar gr�nsen som ett led i ut�vandet av rensk�tsel,
10. sj�m�n,
11. personal inom ramen f�r internationellt polis- eller tullsamarbete eller

samarbete inom r�ddningstj�nsten,

12. personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ

som i tj�nsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av
Danmark, eller

13. personer som omfattas av 2 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716).

5 �5 Avvisning enligt 4 � ska vid till�mpning av utl�nningslagen
(2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 � utl�nningslagen, om
utl�nningen inte �r en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-
medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 � utl�nningslagen, om
utl�nningen �r en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-
medborgare.

Trots det som anges i f�rsta stycket och 12 kap. 22 � utl�nningslagen ska

ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna
f�rordning upph�ra att g�lla n�r beslutet har verkst�llts eller senast vid den
tidpunkt d� denna f�rordning upph�r att g�lla.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 mars 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindstr�m
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2021:73.

;