SFS 2021:222 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2021-222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om

tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma

förordning

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige, som gäller till och med den 31 mars 20211,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj 2021,
dels att 3 a § ska ha följande lydelse.

3 a §2 För att en utlänning som reser till Sverige ska omfattas av något av
undantagen i 3 § andra eller tredje stycket krävs dessutom att utlänningen
vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från
testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 48 timmar
före ankomsten.

Första stycket gäller inte för
1. personer under 18 år,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom trans-

portsektorn,

3. sjömän,
4. personer med trängande familjeskäl,
5. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanitära skäl,

6. personer som har ställning som varaktigt bosatta i Sverige,
7. personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige,
8. medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan

medborgare, under förutsättning att han eller hon på grund av uppehåll i
Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), eller

9. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716).

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2020:1232.
2 Senaste lydelse 2021:50.

SFS

2021:222

Publicerad
den

25 mars 2021