SFS 2021:223 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2021-223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 24 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 8 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, och närmast före 1 kap.

6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Säkert ursprungsland
6 a § Med säkert ursprungsland avses i denna lag ett land där det allmänt
och genomgående inte förekommer förföljelse, tortyr eller annan omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning eller hot på grund av
urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt.
Vid bedömningen av om ett land ska anses vara ett säkert ursprungsland ska
den rättsliga situationen och de politiska förhållandena i landet beaktas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om en förteckning över länder som uppfyller definitionen i
första stycket.

8 kap.
19 §
3 Migrationsverket får besluta att verkets beslut om avvisning enligt
17 § första stycket 1 eller 2 får verkställas även om det inte har fått laga kraft
(avvisning med omedelbar verkställighet), om det är uppenbart att det inte
finns grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller ska beviljas på
någon annan grund (uppenbart ogrundad ansökan). Migrationsverket får
också besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om en
asylansökan avvisas med stöd av 5 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2.

Det får endast anses uppenbart att det inte finns grund för asyl om
1. utlänningens uppgifter saknar betydelse för prövningen av ansökan,
2. utlänningens uppgifter saknar tillförlitlighet, eller
3. utlänningen kommer från ett säkert ursprungsland enligt en sådan

förteckning som avses i 1 kap. 6 a §, och han eller hon

1 Prop. 2020/21:71, bet. 2020/21:SfU15, rskr. 2020/21:222.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma
förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), i den ursprungliga
lydelsen.
3 Senaste lydelse 2016:1243.

SFS

2021:223

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

2

SFS

2021:223

a) är medborgare i det landet eller är en statslös person som tidigare har

haft sin vanliga vistelseort där, och

b) inte har lagt fram några allvarliga skäl för att landet inte ska anses som

ett säkert ursprungsland för honom eller henne.

I 12 kap. 7 § finns närmare bestämmelser om verkställigheten av beslut

om avvisning med omedelbar verkställighet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)