SFS 2021:224 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2021-224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver1 att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska
införas två nya paragrafer, 4 kap. 2 a och 2 b §§, och närmast före 4 kap.
2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
Förteckning över säkra ursprungsländer
2 a §
2 Migrationsverket får meddela föreskrifter om en sådan förteckning
över säkra ursprungsländer som avses i 1 kap. 6 a § utlänningslagen
(2005:716).

Vid bedömningen av om ett land ska tas upp på förteckningen ska särskilt

information från andra medlemsstater, Europeiska stödkontoret för asyl-
frågor, Förenta nationernas flyktingkommissarie (UNHCR), Europarådet
och andra relevanta internationella organisationer beaktas.

2 b § Migrationsverket ska regelbundet se över situationen i de länder som
tagits upp på förteckningen. Om ett land inte längre bedöms vara ett säkert
ursprungsland ska det omedelbart tas bort från förteckningen.

Migrationsverket ska underrätta Europeiska kommissionen om vilka

länder som finns med på förteckningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma
förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), i den ursprungliga
lydelsen.
2 Tidigare 4 kap. 2 a § upphävd genom 2020:941.

SFS

2021:224

Publicerad
den

25 mars 2021