SFS 2021:226 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

SFS2021-226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om

statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i

yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:60) om statsbidrag
för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, som gäller till
utgången av 20221,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 december

2023,

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4 §2 Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket
beslutar om och betalar ut bidraget. Beslutet får förenas med villkor som ska
framgå av beslutet.

Bidrag får lämnas för kostnader för studier som påbörjas före den

1 oktober 2021.

2.3 Bestämmelserna i 6�10 och 12 §§ ska dock fortsätta att gälla till och

med den 31 december 2025.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2021.
2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga

om statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2017:1291.
2 Senaste lydelse 2017:1291.
3 Senaste lydelse 2017:1291.

SFS

2021:226

Publicerad
den

25 mars 2021