SFS 2021:227 Förordning om statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

SFS2021-227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för

unga hbtqi-personer

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som syftar
till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för
unga homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner
(hbtqi-personer).

Med mötesplats för unga hbtqi-personer avses i denna förordning en

fysisk eller digital plats som huvudsakligen vänder sig till hbtqi-personer
under tjugofem år.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om
bidrag enligt denna förordning.

Förutsättningar för bidrag
3 §
Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organi-
sation som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte sedan minst två år före

ansökan om bidrag, och

3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal

och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

Bidrag får också lämnas till sådana trossamfund som med stöd av 16 §

lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att
bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och sådana trossamfund,
samverkansorgan eller församlingar som anges i 3 § förordningen
(1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Bidrag får endast lämnas till
trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller kraven i
första stycket 2 och 3.

4 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska
skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

SFS

2021:227

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

2

SFS

2021:227

5 § Bidrag lämnas i form av projektbidrag för insatser som syftar till att
främja mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Ansökan
6 §
Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast vid den tidpunkt som
myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan

för arbetet och uppgift om beräknade kostnader för arbetet,

2. uppgifter om andra sökta och beviljade statliga bidrag av liknande slag

och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

7 § Den som ansöker om bidrag ska lämna de ytterligare handlingar eller
uppgifter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor behöver
för att kunna pröva ansökan.

Fördelningen av bidraget
8 §
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får prioritera
mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som
bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 § och
övriga förutsättningar för bidrag enligt denna förordning.

Vid bedömningen får myndigheten särskilt beakta
1. intresset av en geografisk spridning över hela landet och en spridning

mellan tätort och landsbygd,

2. om insatserna riktar sig till ett område med socioekonomiska

utmaningar,

3. möjligheten till samverkan med kommuner och regioner, och
4. om organisationen får annat statligt bidrag för samma verksamhet som

en ansökan enligt denna förordning avser.

9 § Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som
avses i 12 § för tidigare lämnade bidrag, ska det som framgår av den redo-
visningen beaktas när ansökan bedöms.

Beslut och utbetalning
10 §
I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget
beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av
beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

11 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem pris-
basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock
betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning
12 §
En mottagare av bidrag ska senast vid den tidpunkt som angetts i
beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en
redogörelse för hur de har använts till Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för vilka
resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med
bidraget.

background image

3

SFS

2021:227

13 § En revisor ska granska redovisningen enligt 12 §. Revisorns rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av
en auktoriserad eller godkänd revisor.

14 § Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten
behöver för att granska redovisningen.

15 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin års-
redovisning redogöra för vilka som har fått bidrag och med vilka belopp.

Myndigheten ska senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en

sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om
möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess
syfte.

Hinder mot utbetalning
16 §
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta om
att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund
för återbetalning enligt 17 §.

�&terbetalning och återkrav
17 §
En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål

som det har beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 12 §, eller
5. villkoren i beslutet inte har följts.

18 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetal-
ningsskyldig enligt 17 §. Om det finns särskilda skäl för det, får myndig-
heten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

�verklagande
19 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder
mot utbetalning enligt 16 § och beslut om återkrav enligt 18 § får dock inte
överklagas.

Bemyndigande
20 §
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.
2. Bestämmelsen i 15 § andra stycket om skyldigheten att lämna en redo-

görelse tillämpas första gången 2022.

background image

4

SFS

2021:227

På regeringens vägnar

M�RTA STENEVI

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)