SFS 2021:229 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

SFS2021-229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:425) om bekämp-
ningsmedel

dels att nuvarande 3 kap. 11 a § ska betecknas 3 kap. 11 b §,
dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 11, 12, 14, 20, 25, 37�39 och 40�43 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska lyda ⬝Kunskapskrav och

utbildning för användning av biocidprodukter⬝,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 2 kap. 37 a, 38 a, 40 a, 41 a och

43 a §§ och 3 kap. 11 a, 13 a, 14 a och 18 a §§, av följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och han-
tering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel eller biocidpro-
dukter. Förordningen är meddelad med stöd av

� 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 4, 8, 9, 17�19, 21 och 22 §§,

23 § första och andra styckena, 24, 26 och 27 §§, 28 § första stycket, 30 §,
32 § första stycket, 33�35 a §§, 36 § första och andra styckena, 37 §, 37 a §
första stycket, 38 § första och andra styckena, 38 a § första stycket, 39�
42 §§, 43 § första stycket, 43 a § första stycket, 44 § första stycket, 47 §
första stycket, 50�52 §§, 53 § första stycket, 54 §, 55 § första stycket, 56 §,
57 § första stycket, 58 § första och andra styckena, 59 § första stycket, 60�
62 §§ och 63 § första stycket, 3 kap. 1 § andra stycket, 5, 7, 8, 11, 11 b�13,
14, 15 och 17 §§, 18 § första stycket och andra stycket första meningen, 19 §
första stycket, 20 § första stycket och 21 § första stycket första meningen
och andra stycket samt 4 kap. 1�14, 16�27 §§ och 30 § första meningen,

� 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 2 kap. 5, 10, 29, 30, 45 och 46 §§,

3 kap. 9 och 10 §§ samt 4 kap. 25, 28 och 29 §§,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 kap. 14 och 25 §§ samt 3 kap.

13 a, 14 a och 18 a §§, och

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av
bekämpningsmedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1243.
Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster.
2 Senaste lydelse 2017:20.

SFS

2021:229

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

2

2 kap.
11 §
Användare av växtskyddsmedel ska erbjudas utbildning som ger
tillräcklig kunskap om de ämnesområden som anges i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober
2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en
hållbar användning av bekämpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen.
Utbildningen ska erbjudas av

1. Statens jordbruksverk, när det gäller användning
a) inom jordbruk, skogsbruk, parkskötsel eller trädgårdsskötsel,
b) på tomtmark för bostadshus,
c) på skolgårdar och gårdar till förskolor,
d) på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
e) inom idrotts- och fritidsanläggningar,
f) vid planerings- och anläggningsarbeten,
g) på vägområden och banvallar,
h) på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
i) på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material,
2. Folkhälsomyndigheten, när det gäller användning i och omkring lager-

lokaler eller andra lagringsutrymmen, och

3. Arbetsmiljöverket, när det gäller annan användning.

12 § Utbildning enligt 11 § ska bestå av en grundutbildning och en vidare-
utbildning och ska avslutas med ett kunskapsprov. Utbildningen ska genom-
föras i enlighet med en kursplan som beslutas av den centrala myndighet
som erbjuder utbildningen.

Innan kursplanen beslutas, ska myndigheten höra Kemikalieinspektionen

och andra berörda myndigheter.

14 § Statens jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och
Kemikalieinspektionen får inom sina respektive ansvarsområden meddela
föreskrifter om att länsstyrelsen ska erbjuda sådan utbildning som avses i 11
och 13 §§ och om hur länsstyrelsen ska genomföra utbildningen.

20 § Frågor om användningstillstånd enligt 18 eller 19 § prövas av

1. Statens jordbruksverk, när det gäller användning
a) inom jordbruk, skogsbruk, parkskötsel eller trädgårdsskötsel,
b) på tomtmark för bostadshus,
c) på skolgårdar och gårdar till förskolor,
d) på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
e) inom idrotts- och fritidsanläggningar,
f) vid planerings- och anläggningsarbeten,
g) på vägområden och banvallar,
h) på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
i) på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material,
2. Folkhälsomyndigheten, när det gäller användning i och omkring lager-

lokaler eller andra lagringsutrymmen, och

3. Arbetsmiljöverket, när det gäller annan användning.

25 § Statens jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket
får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om att
tillstånds- och dispensfrågor som enligt 20 eller 24 § ska prövas av myndig-
heten i stället ska prövas av länsstyrelsen.

SFS 2021:229

background image

3

37 § Växtskyddsmedel får inte användas

1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan

användas till slåtter eller bete,

2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmän-

heten har tillträde till,

3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är av-

sedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,

4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkes-

mässigt,

5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,

eller

6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande

lokaler.

37 a § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från
förbuden i 37 § 2�6 för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms
innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön.

Innan Kemikalieinspektionen meddelar föreskrifter ska inspektionen ge

övriga berörda myndigheter tillfälle att yttra sig.

38 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag från
förbuden i 37 §

1. om det behövs för att förhindra introduktion, etablering och spridning

av karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växt-
skadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU)
nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om
upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG,
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG eller enligt
bestämmelser som genomför den förordningen, eller

2. som behövs för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken

eller i Nordiskt genresurscenter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i

37 § 1 för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva
främmande arter.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter ska verket ge övriga berörda

myndigheter tillfälle att yttra sig.

38 a § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från
förbuden i 37 § 2�6 för att förhindra introduktion, etablering och spridning
av invasiva främmande arter.

Innan Naturvårdsverket meddelar föreskrifter ska verket ge övriga be-

rörda myndigheter tillfälle att yttra sig.

39 § Den kommunala nämnden får i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 37 §, om växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen
och användningen är förenlig med villkoren för godkännandet, och

1. det behövs för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken

eller i Nordiskt genresurscenter, eller

2. det behövs av andra särskilda skäl.

40 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden
yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

SFS 2021:229

background image

4

1. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
2. vid planerings- och anläggningsarbeten,
3. på vägområden samt grusytor och andra mycket genom-

släppliga ytor, och

4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

40 a § Tillståndsplikten i 40 § gäller inte växtskyddsmedel som i föreskrif-
ter meddelade enligt 37 a § har undantagits från användningsförbudet i 37 §.

Tillståndsplikten i 40 § 3 och 4 gäller inte användning av växtskydds-

medel

1. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller sprid-

ning av

a. invasiva främmande arter, eller
b. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
eller

2. på banvallar.

41 § Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämn-
den yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

1. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller sprid-

ning av

a. invasiva främmande arter, eller
b. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,

2. på banvallar, och
3. inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på

tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande
1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor

efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

41 a § Kravet på anmälan i 41 § gäller inte växtskyddsmedel som i före-
skrifter meddelade enligt 37 a § har undantagits från användningsförbudet i
37 §.

Kravet på anmälan i 41 § första stycket 3 gäller inte användning på åker-

mark.

42 § Bestämmelserna i 37 § 1, 40 § och 41 § gäller inte användning som

1. har karaktär av punktbehandling, och
2. har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte

riskerar att skadas.

43 § Naturvårdsverket får

1. meddela närmare föreskrifter om dispens enligt 39 § 2, och
2. i fråga om annan användning av växtskyddsmedel än användning på

skogsmark meddela föreskrifter om verkställigheten av 40�42 §§.

Innan Naturvårdsverket meddelar föreskrifter ska verket ge övriga be-

rörda myndigheter tillfälle att yttra sig.

SFS 2021:229

background image

5

43 a § Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter om dispens
enligt 39 § 1.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter ska verket ge övriga berörda

myndigheter tillfälle att yttra sig.

3 kap.
11 a §
Utbildning som ger den särskilda kunskap som avses i 11 § ska
erbjudas av

1. Folkhälsomyndigheten, när det gäller åtgärder mot ohyra och skadedjur

enligt 9 kap. 9 § miljöbalken, och

2. Arbetsmiljöverket, när det gäller annan användning.

13 a § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om att läns-
styrelsen ska erbjuda sådan utbildning som avses i 11 a § 1 och om hur läns-
styrelsen ska genomföra utbildningen.

14 a § Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om att länsstyrelsen ska
erbjuda sådan utbildning som avses i 11 a § 2 och om hur länsstyrelsen ska
genomföra utbildningen.

18 a § Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket får inom sina
respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om att frågor om använd-
ningstillstånd i stället ska prövas av länsstyrelsen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.
2. Tillstånd enligt 2 kap. 40 § att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

som har beslutats enligt äldre föreskrifter gäller fortfarande, dock som längst
till och med 31 december 2022.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

SFS 2021:229