SFS 2021:230 Förordning om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten

SFS2021-230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion

för Valmyndigheten

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:977) med instruktion för
Valmyndigheten1 ska ha följande lydelse.

2 §2 Myndigheten ska

� ansvara centralt för genomförandet av val och folkomröstningar, och
� i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har

enligt lag eller förordning.

Myndigheten ska även vara nationell kontaktpunkt och behörig myndig-

het för kontroll och intygande av antalet giltiga stödförklaringar som har
gjorts av svenska medborgare enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgar-
initiativet.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2016:102.
2 Senaste lydelse 2019:1142.

SFS

2021:230

Publicerad
den

25 mars 2021