SFS 2021:232 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

SFS2021-232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Utfärdad den 25 mars 2021

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021 samt 1 och 4–6 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–april

2021

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant
omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut den 12 februari 2021 i ärende SA.60275 (2021/N), med de ändringar
som följer av kommissionens ändringsbeslut den 11 mars 2021 i ärende
SA.62190 (2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja

omställningsstöd inte fattas efter den 31 december 2021.

4 § Stödperioder enligt denna förordning är

1. augusti–oktober 2020,
2. november och december 2020,
3. januari och februari 2021,
4. mars 2021, och
5. april 2021.
En stödperiods motsvarande månad eller månader 2019 utgör

stödperiodens referensperiod.

5 § Ett företag har efter ansökan rätt till omställningsstöd för stödperioden
augusti–oktober 2020 om företagets sammanlagda nettoomsättning för
stödperioden understiger 60 procent av den sammanlagda netto-
omsättningen för referensperioden.

För andra stödperioder än den som avses i första stycket har ett företag

efter ansökan rätt till omställningsstöd om företagets sammanlagda
nettoomsättning för stödperioden understiger 70 procent av den
sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden.

SFS

2021:232

Publicerad
den

26 mars 2021

background image

2

SFS

2021:232

6 §1 För att omställningsstöd ska få lämnas krävs även att

1. nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden så gott som

uteslutande är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. företagets nettoomsättning uppgick till minst 250 000 kronor under det

räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020,

3. stödet för stödperioden, beräknat enligt 12–19 §§, uppgår till minst

5 000 kronor,

4. företaget under perioden april 2020–oktober 2021 inte verkställer ett

beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning
av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för
återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om
värdeöverföring inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

5. företaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma

möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning
samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta
kostnader som stödet beräknas på,

6. företaget inte har tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta

kostnader som stödet beräknas på,

7. företaget inte är ett sådant företag som lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på och inte
heller är en utländsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver
verksamhet i Sverige genom en filial, och

8. ansökan om stöd har inkommit till Skatteverket
– senast den 30 april 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som

anges i 4 § första stycket 1–3,

– senast den 30 juni 2021, om ansökan avser en sådan stödperiod som

anges i 4 § första stycket 4, och

– under perioden 3 maj till och med 30 juni 2021, om ansökan avser en

sådan stödperiod som anges i 4 § första stycket 5.

Om räkenskapsåret som avses i första stycket 2 är längre eller kortare än

tolv månader, ska kravet på minsta nettoomsättning justeras i motsvarande
mån.

Om företaget ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) gäller vad som anges om
värdeöverföringar i första stycket 4 även det eller de moderföretag till
företaget som ingår i koncernen.

Vad som anges om annat statligt stöd i första stycket 5 gäller inte stöd

enligt förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda
näringsidkare för augusti 2020–februari 2021 eller förordningen (2021:208)
om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021.

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2021:211.