SFS 2021:234 Förordning om ändring i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–februari 2021

SFS2021-234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:143) om

omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti

2020–februari 2021

Utfärdad den 25 mars 2021

Regeringen föreskriver att 12, 16, 22 och 26 §§ förordningen (2021:143) om
omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–februari 2021
ska ha följande lydelse.

12 § Stödet ska även minskas med

1. stödbelopp som den enskilda näringsidkaren tagit emot för

motsvarande

stödperiod

enligt

förordningen

(2021:126)

om

omställningsstöd för augusti 2020–april 2021, eller

2. arbetslöshetsersättning som den enskilda näringsidkaren tagit emot

enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring om ersättningen lämnats
för den stödperiod ansökan avser.

16 § En ansökan om stöd ska innehålla följande uppgifter:

1. den enskilda näringsidkarens nettoomsättning under det räkenskapsår

som avslutats den 31 december 2019,

2. nedgången i den enskilda näringsidkarens nettoomsättning vid en

jämförelse

mellan

nettoomsättningen

för

stödperioden

och

nettoomsättningen för referensperioden,

3. om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19,

4. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,

5. stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för

kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19,

6. om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka, har ansökt om

eller fått beslut om stöd för den aktuella stödperioden enligt förordningen
(2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021,

7. om den enskilda näringsidkaren för den aktuella stödperioden har för

avsikt att söka, har ansökt om eller fått beslut om arbetslöshetsersättning
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

8. annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av

mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två
föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,

9. om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har

näringsförbud, och

SFS

2021:234

Publicerad
den

26 mars 2021

background image

SFS

2021:234

2

10. de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta

beslut om stöd.

Om en alternativ referensperiod ska tillämpas ska ansökan även innehålla

uppgifter om antalet kalenderdagar som den enskilda näringsidkaren har fått
föräldrapenning eller sjukpenning under den referensperiod som avses i 4 §
andra stycket. Ansökan ska vidare, i stället för de uppgifter som avses i
första stycket 1, innehålla uppgift om den enskilda näringsidkarens
nettoomsättning under det räkenskapsår som avslutats den 31 december
2018.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och

samvete.

22 § Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har
ansökt om stöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för
augusti 2020–april 2021 ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna
sammanfaller, avvakta med att fatta beslut i frågan om omsättningsstöd till
dess beslut om omställningsstöd har fattats.

Om den enskilda näringsidkaren har för avsikt att söka eller har ansökt

om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring ska länsstyrelsen, om de sökta stödperioderna sammanfaller med
perioderna för arbetslöshetsersättning, avvakta med att fatta beslut i frågan
om omsättningsstöd till dess beslut om arbetslöshetsersättning har fattats.

26 § Den enskilda näringsidkaren är återbetalningsskyldig om

1. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot stöd för den

aktuella stödperioden enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd
för augusti 2020–april 2021,

2. näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot

arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
för den aktuella stödperioden,

3. näringsidkaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

4. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och den enskilda näringsidkaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en enskild näringsidkare är återbetalningsskyldig för

ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att
beslut om återkrav enligt 27 § har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)