SFS 2021:236 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

SFS2021-236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Utfärdad den 24 mars 2021

Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (2010:770)

dels att 6 kap. 10 §, 14 kap. 2, 11 och 18 §§ och rubriken närmast före

6 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 10 a §, av följande lydelse.

6 kap.
Flygtrafiktjänster
10 §
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppgifter, omfattning
och utformning när det gäller flygledningstjänst, flygbriefingtjänst, flyg-
vädertjänst, kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster samt
flygräddningstjänst och de flygsäkerhetsföreskrifter för verksamheten som
behövs. Föreskrifterna ska i förekommande fall meddelas efter att ha hört
Försvarsmakten, efter att ha hört Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut när det gäller flygvädertjänst och efter att ha hört Sjöfartsverket när
det gäller flygräddningstjänst.

Verksamhet som avser flygtrafiktjänster ska vara godkänd av Transport-

styrelsen för att få bedrivas. Om sådan verksamhet inte uppfyller flygsäker-
hetskraven, får Transportstyrelsen återkalla godkännandet eller begränsa
det. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de kompetenskrav som
ska gälla för anställda inom flygtrafiktjänsterna och för teknisk personal som
installerar eller underhåller utrustning för flygtrafiktjänsterna.

Transportstyrelsens föreskriftsrätt och godkännande enligt första och

andra styckena gäller inte verksamhet som avser flygbriefingtjänst, flyg-
vädertjänst eller kommunikations-, navigations- eller övervakningstjänster
för militär luftfart.

10 a § Frågor som gäller flygtrafikledningstjänst för luftrummet i an-
slutning till en flygplats enligt 6 kap. 13 § tredje stycket luftfartslagen
(2010:500) prövas av Transportstyrelsen.

14 kap.
2 §
1 Försvarsmakten får, med de begränsningar som anges i 14 kap. 2 §
luftfartslagen (2010:500), meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall
besluta om militär luftfart. Försvarsmaktens föreskriftsrätt gäller inte
flygledningstjänst i Sverige eller personal som certifierats inom detta

1 Senaste lydelse 2013:944.

SFS

2021:236

Publicerad
den

27 mars 2021

background image

2

SFS

2021:236

område. Försvarsmaktens föreskriftsrätt gäller inte heller flygräddnings-
tjänst i Sverige.

Försvarsmakten ska höra Transportstyrelsen innan föreskrifter meddelas

om flygbriefingtjänst, flygvädertjänst eller kommunikations-, navigations-
eller övervakningstjänster för militär luftfart.

Försvarsmaktens verksamhet enligt statsflygsförordningen (1999:1354)

utgör militär luftfart.

11 §2 Försvarsmakten får, med de begränsningar som anges i 2 § första
stycket, meddela närmare föreskrifter om tillstånd inom det militära luft-
fartssystemet.

Försvarsmakten prövar frågor om tillstånd enligt första stycket.

18 §3 Flygsäkerhetsinspektören vid Försvarsmakten utövar tillsyn över att
bestämmelserna i luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som Försvars-
makten meddelat med stöd av lagen följs i fråga om militär luftfart.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:944.
3 Senaste lydelse 2013:944.