SFS 2021:236 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

SFS2021-236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:BCDHEE+Calibri;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:NFUDKS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:NFUDKS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;line-height:29px;font-family:BCDHEE+Calibri;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NQOZLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i luftfartsf�rordningen (2010:770) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om luftfartsf�rordningen (2010:770) </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 6 kap. 10 �, 14 kap. 2, 11 och 18 �� och rubriken n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6 kap. 10 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 10 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>6 kap. <br/>Flygtrafiktj�nster <br/>10 �</b> Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om uppgifter, omfattning <br/>och utformning n�r det g�ller flygledningstj�nst, flygbriefingtj�nst, flyg-<br/>v�dertj�nst, kommunikations-, navigations- och �vervakningstj�nster samt <br/>flygr�ddningstj�nst och de flygs�kerhetsf�reskrifter f�r verksamheten som <br/>beh�vs. F�reskrifterna ska i f�rekommande fall meddelas efter att ha h�rt <br/>F�rsvarsmakten, efter att ha h�rt Sveriges meteorologiska och hydrologiska <br/>institut n�r det g�ller flygv�dertj�nst och efter att ha h�rt Sj�fartsverket n�r <br/>det g�ller flygr�ddningstj�nst. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Verksamhet som avser flygtrafiktj�nster ska vara godk�nd av Transport-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">styrelsen f�r att f� bedrivas. Om s�dan verksamhet inte uppfyller flygs�ker-<br/>hetskraven, f�r Transportstyrelsen �terkalla godk�nnandet eller begr�nsa <br/>det. Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om de kompetenskrav som <br/>ska g�lla f�r anst�llda inom flygtrafiktj�nsterna och f�r teknisk personal som <br/>installerar eller underh�ller utrustning f�r flygtrafiktj�nsterna. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsens f�reskriftsr�tt och godk�nnande enligt f�rsta och </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">andra styckena g�ller inte verksamhet som avser flygbriefingtj�nst, flyg-<br/>v�dertj�nst eller kommunikations-, navigations- eller �vervakningstj�nster <br/>f�r milit�r luftfart. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>10 a �</b> Fr�gor som g�ller flygtrafikledningstj�nst f�r luftrummet i an-<br/>slutning till en flygplats enligt 6 kap. 13 � tredje stycket luftfartslagen <br/>(2010:500) pr�vas av Transportstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>14 kap. <br/>2 �</b>1 F�rsvarsmakten f�r, med de begr�nsningar som anges i 14 kap. 2 � <br/>luftfartslagen (2010:500), meddela f�reskrifter om eller i ett enskilt fall <br/>besluta om milit�r luftfart. F�rsvarsmaktens f�reskriftsr�tt g�ller inte <br/>flygledningstj�nst i Sverige eller personal som certifierats inom detta </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Senaste lydelse 2013:944. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:236</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">27 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:236</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">omr�de. F�rsvarsmaktens f�reskriftsr�tt g�ller inte heller flygr�ddnings-<br/>tj�nst i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsvarsmakten ska h�ra Transportstyrelsen innan f�reskrifter meddelas </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">om flygbriefingtj�nst, flygv�dertj�nst eller kommunikations-, navigations-<br/>eller �vervakningstj�nster f�r milit�r luftfart. </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsvarsmaktens verksamhet enligt statsflygsf�rordningen (1999:1354) </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">utg�r milit�r luftfart. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>11 �</b>2 F�rsvarsmakten f�r, med de begr�nsningar som anges i 2 � f�rsta <br/>stycket, meddela n�rmare f�reskrifter om tillst�nd inom det milit�ra luft-<br/>fartssystemet. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsvarsmakten pr�var fr�gor om tillst�nd enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>18 �</b>3 Flygs�kerhetsinspekt�ren vid F�rsvarsmakten ut�var tillsyn �ver att <br/>best�mmelserna i luftfartslagen (2010:500) och f�reskrifter som F�rsvars-<br/>makten meddelat med st�d av lagen f�ljs i fr�ga om milit�r luftfart. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">2 Senaste lydelse 2013:944. <br/>3 Senaste lydelse 2013:944. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i luftfartsf�rordningen (2010:770)

Utf�rdad den 24 mars 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om luftfartsf�rordningen (2010:770)

dels att 6 kap. 10 �, 14 kap. 2, 11 och 18 �� och rubriken n�rmast f�re

6 kap. 10 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 10 a �, av f�ljande lydelse.

6 kap.
Flygtrafiktj�nster
10 �
Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om uppgifter, omfattning
och utformning n�r det g�ller flygledningstj�nst, flygbriefingtj�nst, flyg-
v�dertj�nst, kommunikations-, navigations- och �vervakningstj�nster samt
flygr�ddningstj�nst och de flygs�kerhetsf�reskrifter f�r verksamheten som
beh�vs. F�reskrifterna ska i f�rekommande fall meddelas efter att ha h�rt
F�rsvarsmakten, efter att ha h�rt Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut n�r det g�ller flygv�dertj�nst och efter att ha h�rt Sj�fartsverket n�r
det g�ller flygr�ddningstj�nst.

Verksamhet som avser flygtrafiktj�nster ska vara godk�nd av Transport-

styrelsen f�r att f� bedrivas. Om s�dan verksamhet inte uppfyller flygs�ker-
hetskraven, f�r Transportstyrelsen �terkalla godk�nnandet eller begr�nsa
det. Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om de kompetenskrav som
ska g�lla f�r anst�llda inom flygtrafiktj�nsterna och f�r teknisk personal som
installerar eller underh�ller utrustning f�r flygtrafiktj�nsterna.

Transportstyrelsens f�reskriftsr�tt och godk�nnande enligt f�rsta och

andra styckena g�ller inte verksamhet som avser flygbriefingtj�nst, flyg-
v�dertj�nst eller kommunikations-, navigations- eller �vervakningstj�nster
f�r milit�r luftfart.

10 a � Fr�gor som g�ller flygtrafikledningstj�nst f�r luftrummet i an-
slutning till en flygplats enligt 6 kap. 13 � tredje stycket luftfartslagen
(2010:500) pr�vas av Transportstyrelsen.

14 kap.
2 �
1 F�rsvarsmakten f�r, med de begr�nsningar som anges i 14 kap. 2 �
luftfartslagen (2010:500), meddela f�reskrifter om eller i ett enskilt fall
besluta om milit�r luftfart. F�rsvarsmaktens f�reskriftsr�tt g�ller inte
flygledningstj�nst i Sverige eller personal som certifierats inom detta

1 Senaste lydelse 2013:944.

SFS

2021:236

Publicerad
den

27 mars 2021

background image

2

SFS

2021:236

omr�de. F�rsvarsmaktens f�reskriftsr�tt g�ller inte heller flygr�ddnings-
tj�nst i Sverige.

F�rsvarsmakten ska h�ra Transportstyrelsen innan f�reskrifter meddelas

om flygbriefingtj�nst, flygv�dertj�nst eller kommunikations-, navigations-
eller �vervakningstj�nster f�r milit�r luftfart.

F�rsvarsmaktens verksamhet enligt statsflygsf�rordningen (1999:1354)

utg�r milit�r luftfart.

11 �2 F�rsvarsmakten f�r, med de begr�nsningar som anges i 2 � f�rsta
stycket, meddela n�rmare f�reskrifter om tillst�nd inom det milit�ra luft-
fartssystemet.

F�rsvarsmakten pr�var fr�gor om tillst�nd enligt f�rsta stycket.

18 �3 Flygs�kerhetsinspekt�ren vid F�rsvarsmakten ut�var tillsyn �ver att
best�mmelserna i luftfartslagen (2010:500) och f�reskrifter som F�rsvars-
makten meddelat med st�d av lagen f�ljs i fr�ga om milit�r luftfart.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:944.
3 Senaste lydelse 2013:944.

;