SFS 2021:237 Förordning om statsbidrag för främjande av forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet

SFS2021-237.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för främjande av forskning och

utvecklingsarbete i skolväsendet

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skol-
huvudmän för forskarutbildade lärares och förskollärares deltagande i
forsknings- och utvecklingsarbete i skolväsendet.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 och 11 §§ regerings-

formen.

2 § Syftet med statsbidraget är att främja forskning och utvecklingsarbete
i skolväsendet.

3 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns
tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §

Statsbidrag får lämnas till en huvudman inom skolväsendet för lärare

eller förskollärare som uppfyller kraven i 5 och 6 §§.

5 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare eller förskollärare
som

1. är anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal

med huvudmannen utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 4 §
(entreprenör),

2. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800),
3. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskole-

förordningen (1993:100) som avses i 6 § eller en motsvarande utländsk
examen, och

4. ägnar viss del av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utveckling.

6 § Den examen på forskarnivå som krävs enligt 5 § 3 ska avse ämnes-
didaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till ett
undervisningsämne inom skolväsendet eller motsvarande inom det förskole-
pedagogiska området.

En sådan examen som avses i första stycket kan även ha utfärdats inom

det specialpedagogiska ämnesområdet med nära anknytning till under-
visningen i den skolform som läraren eller förskolläraren är verksam inom
när det gäller

SFS

2021:237

Publicerad
den

1 april 2021

background image

2

SFS

2021:237

1. lärare och förskollärare som har en speciallärarexamen enligt bilaga 2

till högskoleförordningen (1993:100), och

2. lärare och förskollärare som har en examen enligt 1 kap. 5 § förord-

ningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskol-
lärare.

7 § För att få statsbidrag ska huvudmannen själv finansiera minst lika stor
del av kostnaderna för den arbetstid som läraren eller förskolläraren ägnar
åt praktiknära forskning och utveckling, som bidrag ges för enligt denna
förordning.

8 § Statsbidrag får inte lämnas för

1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller
2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdrags-

utbildning inom skolväsendet.

Beräkning av statsbidrag
9 §
Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för högst
15 procent av lärarens eller förskollärarens lön under förutsättning att
läraren eller förskolläraren ägnar minst 30 procent av sin arbetstid åt praktik-
nära forskning och utveckling. Om arbetstiden används till detta ändamål i
lägre omfattning ska ersättningen för lön minskas med motsvarande andel.

Med lön avses inte sådan del av lönen som baseras på statsbidrag enligt

förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare.

Ansökan och beslut
10 §
Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor
om och betalar ut bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt

14 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av
beslutet.

11 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel
för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska Skolverket, i den
ordning som anges nedan, prioritera

1. tidigare beviljad ansökan under två efterföljande bidragsår,
2. de huvudmän där det av ansökan framgår att arbetet kommer att ske i

samverkan med ett lärosäte,

3. behovet av geografisk spridning,
4. att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda huvudmän.

Utbetalning
12 §
Statens skolverk betalar ut statsbidrag efter rekvisition två gånger per
bidragsår.

Uppföljning och redovisning
13 §
Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet

lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

background image

3

SFS

2021:237

14 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna
sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som myndig-
heten begär.

�&terbetalning och återkrav
15 §
En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. huvudmannen har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer

av denna förordning,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
4. huvudmannen inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag,

eller

5. sådan redovisning som avses i 14 § inte har lämnats.

16 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett
statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

Om det finns särskilda skäl för det får Skolverket besluta att helt eller

delvis avstå från återkrav.

17 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt

eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande
18 §
Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
19 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)