SFS 2021:240 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS2021-240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation

dels att 6 kap. 8, 16 c, 16 d, 21 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 16 g §, av följande lydelse.

6 kap.
8 §
2 Bestämmelserna i 5�7 §§ gäller inte

1. när en myndighet eller en domstol behöver tillgång till sådana uppgifter

som avses i 5 § för att lösa tvister,

2. för elektroniska meddelanden som omfattas av ett föreläggande att

bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångsbalken,

3. för elektroniska meddelanden som omfattas av beslut om hemlig

avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation, tekniskt bistånd med sådan avlyssning eller
övervakning, inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning
av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndig-
heternas underrättelseverksamhet, eller

4. i den utsträckning uppgifter som avses i 5 § är nödvändiga för att

förhindra och avslöja obehörig användning av ett elektroniskt kommunika-
tionsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst.

16 c §3 Uppgifter som lagrats enligt 16 a § får behandlas endast för att
lämnas ut enligt 22 § första stycket 2 eller 14, 27 kap. 19 § rättegångsbalken
eller lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk
kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelse-
verksamhet.

16 d §4 Uppgifter som avses i 16 a § ska lagras enligt följande:

� Uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitjänst och

meddelandehantering via mobil nätanslutningspunkt ska lagras i sex månader.
Lokaliseringsuppgifter ska dock lagras i endast två månader.

� Uppgifter som genereras eller behandlas vid internetåtkomst ska lagras

i tio månader. Om uppgifterna identifierar den utrustning där kommunika-

1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.
2 Senaste lydelse 2012:285.
3 Senaste lydelse 2012:285.
4 Senaste lydelse 2019:497.

SFS

2021:240

Publicerad
den

2 april 2021

background image

SFS

2021:240

2

tionen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten
ska de dock lagras i endast sex månader.

Lagringstiden räknas från den dag kommunikationen avslutades.
När lagringstiden har löpt ut ska den lagringsskyldige genast utplåna

uppgifterna. Om en begäran om utlämnande har kommit in eller ett före-
läggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 § rättegångs-
balken har meddelats innan lagringstiden löpt ut, ska den lagringsskyldige
dock fortsätta lagra uppgifterna till dess att de har lämnats ut eller tiden för
bevarande har löpt ut. Därefter ska uppgifterna genast utplånas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om lagrings-
tiden enligt första stycket.

16 g § Om någon som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig
enligt 2 kap. 1 § har förelagts att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap.
16 § rättegångsbalken gäller 3 a, 16 e och 16 f §§ på motsvarande sätt för
den uppgift som ska bevaras.

21 §5 Tystnadsplikt enligt 20 § första stycket gäller även för uppgift som
hänför sig till

1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
2. angelägenhet som avser användning av hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken eller tekniskt bistånd med
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller med hemlig över-
vakning av elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 25 b § lagen (2000:562)
om internationell rättslig hjälp i brottmål,

3. angelägenhet som avser inhämtning av signaler i elektronisk form

enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet,

4. inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndig-
heternas underrättelseverksamhet,

5. begäran om utlämnande av uppgift om abonnemang enligt 22 § första

stycket 2,

6. föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 §

rättegångsbalken, och

7. begäran om utlämnande av en uppgift om tillhandahållare av elektroniska

kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster enligt 22 §
första stycket 14.

22 §6 Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en
elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till
uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna

1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett

särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om

brott till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
någon annan myndighet som ska ingripa mot brottet,

5 Senaste lydelse 2012:285.
6 Senaste lydelse 2020:340.

background image

SFS

2021:240

3

3. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 samt uppgift om i vilket

geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns
eller har funnits till Polismyndigheten, om myndigheten finner att uppgiften
behövs i samband med efterforskning av personer som har försvunnit under
sådana omständigheter att det kan befaras att det finns fara för deras liv eller
allvarlig risk för deras hälsa,

4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten

om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende,

5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket

finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort
enligt folkbokföringslagen (1991:481),

6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten, om

myndigheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse,
efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att
myndigheten ska kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen
(1984:387),

7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten eller en

åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt
fall för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt
33 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional alarmerings-

central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler,

9. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Finansinspektionen, om

inspektionen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för utredningen
av en misstänkt överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknads-
missbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

10. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Finansinspektionen, om

inspektionen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om
tillsyn när det gäller någon av bestämmelserna i 4 a kap. 1�8 §§ lagen
(2010:751) om betaltjänster eller 1 kap. 5 § eller 4 kap. 7, 8, 9, 10, 11 eller
14 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

11. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Konsumentombuds-

mannen, om ombudsmannen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i
ett ärende om tillsyn enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsument-
förhållanden eller marknadsföringslagen (2008:486), när det är fråga om en
misstänkt överträdelse av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas
intressen enligt bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella
myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och
om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004,

12. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Läkemedelsverket, om

verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om tillsyn
när det gäller bestämmelserna om marknadsföring i 12 kap. läkemedelslagen
(2015:315),

background image

SFS

2021:240

4

13. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Konsumentverket, om

verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse i ett ärende om tillsyn
enligt lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geo-
blockeringsförordning, och

14. uppgift som avses i 20 § första stycket 3 om vilka övriga tillhanda-

hållare av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunika-
tionstjänster som har deltagit vid överföringen av ett meddelande som
omfattas av ett föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap.
16 § rättegångsbalken till den myndighet som meddelat föreläggandet.

Ersättning för att lämna ut andra uppgifter enligt första stycket 8 än

lokaliseringsuppgifter ska vara skälig med hänsyn till kostnaderna för
utlämnandet.

Denna lag träder ikraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)