SFS 2021:240 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS2021-240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:OHCHVV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:IGYXPH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TKJOTL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:DLQMJR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:HPGBOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2003:389) om elektronisk </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>kommunikation </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2003:389) om <br/>elektronisk kommunikation </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels </i>att 6 kap. 8, 16 c, 16 d, 21 och 22 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 16 g �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>6 kap. <br/>8 �</b>2 Best�mmelserna i 57 �� g�ller inte </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. n�r en myndighet eller en domstol beh�ver tillg�ng till s�dana uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 5 � f�r att l�sa tvister, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�r elektroniska meddelanden som omfattas av ett f�rel�ggande att</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�r elektroniska meddelanden som omfattas av beslut om hemlig</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig �vervakning av <br/>elektronisk kommunikation, tekniskt bist�nd med s�dan avlyssning eller <br/>�vervakning, inh�mtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inh�mtning <br/>av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbek�mpande myndig-<br/>heternas underr�ttelseverksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. i den utstr�ckning uppgifter som avses i 5 � �r n�dv�ndiga f�r att</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rhindra och avsl�ja obeh�rig anv�ndning av ett elektroniskt kommunika-<br/>tionsn�t eller en elektronisk kommunikationstj�nst. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>16 c �</b>3 Uppgifter som lagrats enligt 16 a � f�r behandlas endast f�r att <br/>l�mnas ut enligt 22 � f�rsta stycket 2 eller 14, 27 kap. 19 � r�tteg�ngsbalken <br/>eller lagen (2012:278) om inh�mtning av uppgifter om elektronisk <br/>kommunikation i de brottsbek�mpande myndigheternas underr�ttelse-<br/>verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>16 d �</b>4 Uppgifter som avses i 16 a � ska lagras enligt f�ljande: </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"> Uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitj�nst och</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">meddelandehantering via mobil n�tanslutningspunkt ska lagras i sex m�nader. <br/>Lokaliseringsuppgifter ska dock lagras i endast tv� m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"> Uppgifter som genereras eller behandlas vid internet�tkomst ska lagras</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i tio m�nader. Om uppgifterna identifierar den utrustning d�r kommunika-</p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234. <br/>2 Senaste lydelse 2012:285. <br/>3 Senaste lydelse 2012:285. <br/>4 Senaste lydelse 2019:497. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:240</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">2 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:240</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">tionen slutligt avskiljs fr�n den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten <br/>ska de dock lagras i endast sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">Lagringstiden r�knas fr�n den dag kommunikationen avslutades. <br/>N�r lagringstiden har l�pt ut ska den lagringsskyldige genast utpl�na </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">uppgifterna. Om en beg�ran om utl�mnande har kommit in eller ett f�re-<br/>l�ggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngs-<br/>balken har meddelats innan lagringstiden l�pt ut, ska den lagringsskyldige <br/>dock forts�tta lagra uppgifterna till dess att de har l�mnats ut eller tiden f�r <br/>bevarande har l�pt ut. D�refter ska uppgifterna genast utpl�nas. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om lagrings-<br/>tiden enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>16 g �</b> Om n�gon som bedriver verksamhet som �r anm�lningspliktig <br/>enligt 2 kap. 1 � har f�relagts att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. <br/>16 � r�tteg�ngsbalken g�ller 3 a, 16 e och 16 f �� p� motsvarande s�tt f�r <br/>den uppgift som ska bevaras. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>21 �</b>5 Tystnadsplikt enligt 20 � f�rsta stycket g�ller �ven f�r uppgift som <br/>h�nf�r sig till </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. �tg�rden att kvarh�lla f�rs�ndelser enligt 27 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken,<br/>2. angel�genhet som avser anv�ndning av hemlig avlyssning av elektronisk</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">kommunikation eller hemlig �vervakning av elektronisk kommunikation <br/>enligt 27 kap. 18 eller 19 � r�tteg�ngsbalken eller tekniskt bist�nd med <br/>hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller med hemlig �ver-<br/>vakning av elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 25 b � lagen (2000:562) <br/>om internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l, </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. angel�genhet som avser inh�mtning av signaler i elektronisk form</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">enligt lagen (2008:717) om signalspaning i f�rsvarsunderr�ttelse-<br/>verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. inh�mtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inh�mtning av</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbek�mpande myndig-<br/>heternas underr�ttelseverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. beg�ran om utl�mnande av uppgift om abonnemang enligt 22 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">stycket 2, </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">6. f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 �</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">r�tteg�ngsbalken, och </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">7. beg�ran om utl�mnande av en uppgift om tillhandah�llare av elektroniska</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">kommunikationsn�t eller elektroniska kommunikationstj�nster enligt 22 � <br/>f�rsta stycket 14. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>22 �</b>6 Den som tillhandah�ller ett elektroniskt kommunikationsn�t eller en <br/>elektronisk kommunikationstj�nst och d�rvid har f�tt del av eller tillg�ng till <br/>uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket ska p� beg�ran l�mna </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till en myndighet som i ett</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">s�rskilt fall beh�ver en s�dan uppgift f�r delgivning enligt delgivningslagen <br/>(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som s�ks f�r <br/>delgivning h�ller sig undan eller att det annars finns synnerliga sk�l, </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 och som g�ller misstanke om</p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">brott till en �klagarmyndighet, Polismyndigheten, S�kerhetspolisen eller <br/>n�gon annan myndighet som ska ingripa mot brottet, </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">5 Senaste lydelse 2012:285. <br/>6 Senaste lydelse 2020:340. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2021:240</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">3. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 och 3 samt uppgift om i vilket</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">geografiskt omr�de en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns <br/>eller har funnits till Polismyndigheten, om myndigheten finner att uppgiften <br/>beh�vs i samband med efterforskning av personer som har f�rsvunnit under <br/>s�dana omst�ndigheter att det kan befaras att det finns fara f�r deras liv eller <br/>allvarlig risk f�r deras h�lsa, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">4. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Kronofogdemyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">om myndigheten beh�ver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten <br/>finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse f�r handl�ggningen av ett <br/>�rende, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">5. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Skatteverket, om verket</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse f�r handl�ggningen av ett <br/>�rende som avser kontroll av skatt eller avgift eller r�tt folkbokf�ringsort <br/>enligt folkbokf�ringslagen (1991:481), </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">6. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Polismyndigheten, om</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">myndigheten finner att uppgiften beh�vs i samband med underr�ttelse, <br/>efterforskning eller identifiering vid olyckor eller d�dsfall eller f�r att <br/>myndigheten ska kunna fullg�ra en uppgift som avses i 12 � polislagen <br/>(1984:387), </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">7. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Polismyndigheten eller en</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">�klagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften beh�vs i ett s�rskilt <br/>fall f�r att myndigheten ska kunna fullg�ra underr�ttelseskyldighet enligt <br/>33 � lagen (1964:167) med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">8. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 och 3 till regional alarmerings-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala <br/>alarmeringscentraler, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">9. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Finansinspektionen, om</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">inspektionen finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse f�r utredningen <br/>av en misst�nkt �vertr�delse av Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknads-<br/>missbruksf�rordning) och om upph�vande av Europaparlamentets och <br/>r�dets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, <br/>2003/125/EG och 2004/72/EG, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">10. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Finansinspektionen, om</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">inspektionen finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse i ett �rende om <br/>tillsyn n�r det g�ller n�gon av best�mmelserna i 4 a kap. 18 �� lagen <br/>(2010:751) om betaltj�nster eller 1 kap. 5 � eller 4 kap. 7, 8, 9, 10, 11 eller <br/>14 � lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">11. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Konsumentombuds-</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">mannen, om ombudsmannen finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse i <br/>ett �rende om tillsyn enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsument-<br/>f�rh�llanden eller marknadsf�ringslagen (2008:486), n�r det �r fr�ga om en <br/>misst�nkt �vertr�delse av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas <br/>intressen enligt bilagan till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) <br/>2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella <br/>myndigheter som har tillsynsansvar f�r konsumentskyddslagstiftningen och <br/>om upph�vande av f�rordning (EG) nr 2006/2004, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">12. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till L�kemedelsverket, om</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">verket finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse i ett �rende om tillsyn <br/>n�r det g�ller best�mmelserna om marknadsf�ring i 12 kap. l�kemedelslagen <br/>(2015:315), </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>2021:240</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">13. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Konsumentverket, om</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43">verket finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse i ett �rende om tillsyn <br/>enligt lagen (2019:59) med kompletterande best�mmelser till EU:s geo-<br/>blockeringsf�rordning, och </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">14. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 3 om vilka �vriga tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43">h�llare av elektroniska kommunikationsn�t eller elektroniska kommunika-<br/>tionstj�nster som har deltagit vid �verf�ringen av ett meddelande som <br/>omfattas av ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. <br/>16 � r�tteg�ngsbalken till den myndighet som meddelat f�rel�ggandet. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Ers�ttning f�r att l�mna ut andra uppgifter enligt f�rsta stycket 8 �n </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43">lokaliseringsuppgifter ska vara sk�lig med h�nsyn till kostnaderna f�r <br/>utl�mnandet. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42">Denna lag tr�der ikraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">ANDERS YGEMAN </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft43">Pontus S�derstr�m <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utf�rdad den 1 april 2021

Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation

dels att 6 kap. 8, 16 c, 16 d, 21 och 22 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 16 g �, av f�ljande lydelse.

6 kap.
8 �
2 Best�mmelserna i 57 �� g�ller inte

1. n�r en myndighet eller en domstol beh�ver tillg�ng till s�dana uppgifter

som avses i 5 � f�r att l�sa tvister,

2. f�r elektroniska meddelanden som omfattas av ett f�rel�ggande att

bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngsbalken,

3. f�r elektroniska meddelanden som omfattas av beslut om hemlig

avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig �vervakning av
elektronisk kommunikation, tekniskt bist�nd med s�dan avlyssning eller
�vervakning, inh�mtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inh�mtning
av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbek�mpande myndig-
heternas underr�ttelseverksamhet, eller

4. i den utstr�ckning uppgifter som avses i 5 � �r n�dv�ndiga f�r att

f�rhindra och avsl�ja obeh�rig anv�ndning av ett elektroniskt kommunika-
tionsn�t eller en elektronisk kommunikationstj�nst.

16 c �3 Uppgifter som lagrats enligt 16 a � f�r behandlas endast f�r att
l�mnas ut enligt 22 � f�rsta stycket 2 eller 14, 27 kap. 19 � r�tteg�ngsbalken
eller lagen (2012:278) om inh�mtning av uppgifter om elektronisk
kommunikation i de brottsbek�mpande myndigheternas underr�ttelse-
verksamhet.

16 d �4 Uppgifter som avses i 16 a � ska lagras enligt f�ljande:

 Uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitj�nst och

meddelandehantering via mobil n�tanslutningspunkt ska lagras i sex m�nader.
Lokaliseringsuppgifter ska dock lagras i endast tv� m�nader.

 Uppgifter som genereras eller behandlas vid internet�tkomst ska lagras

i tio m�nader. Om uppgifterna identifierar den utrustning d�r kommunika-

1 Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234.
2 Senaste lydelse 2012:285.
3 Senaste lydelse 2012:285.
4 Senaste lydelse 2019:497.

SFS

2021:240

Publicerad
den

2 april 2021

background image

SFS

2021:240

2

tionen slutligt avskiljs fr�n den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten
ska de dock lagras i endast sex m�nader.

Lagringstiden r�knas fr�n den dag kommunikationen avslutades.
N�r lagringstiden har l�pt ut ska den lagringsskyldige genast utpl�na

uppgifterna. Om en beg�ran om utl�mnande har kommit in eller ett f�re-
l�ggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 � r�tteg�ngs-
balken har meddelats innan lagringstiden l�pt ut, ska den lagringsskyldige
dock forts�tta lagra uppgifterna till dess att de har l�mnats ut eller tiden f�r
bevarande har l�pt ut. D�refter ska uppgifterna genast utpl�nas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om lagrings-
tiden enligt f�rsta stycket.

16 g � Om n�gon som bedriver verksamhet som �r anm�lningspliktig
enligt 2 kap. 1 � har f�relagts att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap.
16 � r�tteg�ngsbalken g�ller 3 a, 16 e och 16 f �� p� motsvarande s�tt f�r
den uppgift som ska bevaras.

21 �5 Tystnadsplikt enligt 20 � f�rsta stycket g�ller �ven f�r uppgift som
h�nf�r sig till

1. �tg�rden att kvarh�lla f�rs�ndelser enligt 27 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken,
2. angel�genhet som avser anv�ndning av hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation eller hemlig �vervakning av elektronisk kommunikation
enligt 27 kap. 18 eller 19 � r�tteg�ngsbalken eller tekniskt bist�nd med
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller med hemlig �ver-
vakning av elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 25 b � lagen (2000:562)
om internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l,

3. angel�genhet som avser inh�mtning av signaler i elektronisk form

enligt lagen (2008:717) om signalspaning i f�rsvarsunderr�ttelse-
verksamhet,

4. inh�mtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inh�mtning av

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbek�mpande myndig-
heternas underr�ttelseverksamhet,

5. beg�ran om utl�mnande av uppgift om abonnemang enligt 22 � f�rsta

stycket 2,

6. f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap. 16 �

r�tteg�ngsbalken, och

7. beg�ran om utl�mnande av en uppgift om tillhandah�llare av elektroniska

kommunikationsn�t eller elektroniska kommunikationstj�nster enligt 22 �
f�rsta stycket 14.

22 �6 Den som tillhandah�ller ett elektroniskt kommunikationsn�t eller en
elektronisk kommunikationstj�nst och d�rvid har f�tt del av eller tillg�ng till
uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket ska p� beg�ran l�mna

1. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till en myndighet som i ett

s�rskilt fall beh�ver en s�dan uppgift f�r delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som s�ks f�r
delgivning h�ller sig undan eller att det annars finns synnerliga sk�l,

2. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 och som g�ller misstanke om

brott till en �klagarmyndighet, Polismyndigheten, S�kerhetspolisen eller
n�gon annan myndighet som ska ingripa mot brottet,

5 Senaste lydelse 2012:285.
6 Senaste lydelse 2020:340.

background image

SFS

2021:240

3

3. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 och 3 samt uppgift om i vilket

geografiskt omr�de en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns
eller har funnits till Polismyndigheten, om myndigheten finner att uppgiften
beh�vs i samband med efterforskning av personer som har f�rsvunnit under
s�dana omst�ndigheter att det kan befaras att det finns fara f�r deras liv eller
allvarlig risk f�r deras h�lsa,

4. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Kronofogdemyndigheten

om myndigheten beh�ver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten
finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse f�r handl�ggningen av ett
�rende,

5. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Skatteverket, om verket

finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse f�r handl�ggningen av ett
�rende som avser kontroll av skatt eller avgift eller r�tt folkbokf�ringsort
enligt folkbokf�ringslagen (1991:481),

6. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Polismyndigheten, om

myndigheten finner att uppgiften beh�vs i samband med underr�ttelse,
efterforskning eller identifiering vid olyckor eller d�dsfall eller f�r att
myndigheten ska kunna fullg�ra en uppgift som avses i 12 � polislagen
(1984:387),

7. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Polismyndigheten eller en

�klagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften beh�vs i ett s�rskilt
fall f�r att myndigheten ska kunna fullg�ra underr�ttelseskyldighet enligt
33 � lagen (1964:167) med s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare,

8. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 och 3 till regional alarmerings-

central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler,

9. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Finansinspektionen, om

inspektionen finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse f�r utredningen
av en misst�nkt �vertr�delse av Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknads-
missbruksf�rordning) och om upph�vande av Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

10. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Finansinspektionen, om

inspektionen finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse i ett �rende om
tillsyn n�r det g�ller n�gon av best�mmelserna i 4 a kap. 18 �� lagen
(2010:751) om betaltj�nster eller 1 kap. 5 � eller 4 kap. 7, 8, 9, 10, 11 eller
14 � lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

11. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Konsumentombuds-

mannen, om ombudsmannen finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse i
ett �rende om tillsyn enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsument-
f�rh�llanden eller marknadsf�ringslagen (2008:486), n�r det �r fr�ga om en
misst�nkt �vertr�delse av unionslagstiftning som skyddar konsumenternas
intressen enligt bilagan till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella
myndigheter som har tillsynsansvar f�r konsumentskyddslagstiftningen och
om upph�vande av f�rordning (EG) nr 2006/2004,

12. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till L�kemedelsverket, om

verket finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse i ett �rende om tillsyn
n�r det g�ller best�mmelserna om marknadsf�ring i 12 kap. l�kemedelslagen
(2015:315),

background image

SFS

2021:240

4

13. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 1 till Konsumentverket, om

verket finner att uppgiften �r av v�sentlig betydelse i ett �rende om tillsyn
enligt lagen (2019:59) med kompletterande best�mmelser till EU:s geo-
blockeringsf�rordning, och

14. uppgift som avses i 20 � f�rsta stycket 3 om vilka �vriga tillhanda-

h�llare av elektroniska kommunikationsn�t eller elektroniska kommunika-
tionstj�nster som har deltagit vid �verf�ringen av ett meddelande som
omfattas av ett f�rel�ggande att bevara en viss lagrad uppgift enligt 27 kap.
16 � r�tteg�ngsbalken till den myndighet som meddelat f�rel�ggandet.

Ers�ttning f�r att l�mna ut andra uppgifter enligt f�rsta stycket 8 �n

lokaliseringsuppgifter ska vara sk�lig med h�nsyn till kostnaderna f�r
utl�mnandet.

Denna lag tr�der ikraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Pontus S�derstr�m
(Infrastrukturdepartementet)

;