SFS 2021:244 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

SFS2021-244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande
lydelse.

4.1 Elever som har påbörjat kurser, delkurser eller projektarbeten enligt

någon av de förordningar som avses i 1 a�d före den 1 juli 2012 eller enligt
gymnasieförordningen (1992:394) före den 1 juli 2011, och som vill fort-
sätta eller återuppta studierna inom vuxenutbildningen efter utgången av
juni 2012 och vilkas påbörjade utbildning inte erbjuds enligt denna förord-
ning, ska fullfölja utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbild-
ning som påbörjas efter utgången av juni 2012. För dessa elever får gymna-
sieexamen utfärdas om de uppfyller de villkor som ställs i denna förordning.
I en sådan examen får betyg som är satta före den 1 juli 2012 ingå om Statens
skolverk har meddelat föreskrifter om det med stöd av punkt 6. Betygen ska
i sådana fall omvandlas enligt följande.

� Mycket väl godkänt ska motsvara A,
� Väl godkänt ska motsvara C,
� Godkänt ska motsvara E, och
� Icke godkänt ska motsvara F.
Betygen ska anges i examensbeviset med betygsstegen A�F och kurser

ska anges enligt ämnesplanerna.

Om en elev har ett eller flera betyg som är satta före den 1 juli 2012, varav

ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle innebära en
nackdel för eleven, får rektorn besluta om att utfärda slutbetyg från gymna-
sial vuxenutbildning om eleven uppfyller de villkor för ett sådant slutbetyg
som ställs i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. I
slutbetyget får då betyg som är satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Det
villkor som ställs i 4 kap. 12 § tredje stycket i den nämnda förordningen, att
ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget bara får tas in i slutbety-
get om rektorn på grund av särskilda skäl medger det, ska inte längre gälla.
Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas senast den 1 juli
2025.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2021.

1 Senaste lydelse 2020:247.

SFS

2021:244

Publicerad
den

2 april 2021

background image

2

SFS

2021:244

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)