SFS 2021:245 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1 att
punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2010:2020) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

3.2 De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet ska fortsätta att

gälla för den som senast den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt
nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller som senast
den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2020:248.

SFS

2021:245

Publicerad
den

2 april 2021