SFS 2021:247 Förordning om ändring i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser

SFS2021-247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp

av växthusgaser

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp
av växthusgaser ska införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.

5 kap.
3 a §
En anläggning får inte tilldelas utsläppsrätter gratis om Europeiska
kommissionen har beslutat att anläggningen inte ska införas i den
förteckning som avses i artikel 14.1 i tilldelningsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv
96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410.

SFS

2021:247

Publicerad
den

2 april 2021