SFS 2021:248 Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten

SFS2021-248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med instruktion för Folkhälsomyndigheten

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter
Allmänna uppgifter
1 § Folkhälsomyndigheten är förvaltningsmyndighet för verksamhet som
rör folkhälsa och ska verka för god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Myndigheten ska i sin verksamhet fästa särskild vikt vid de grupper som

löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund.

2 § Myndigheten ska samordna folkhälsoarbetet på nationell nivå.

Myndigheten ska stödja berörda aktörer i såväl genomförande som upp-

följning av arbetsformer, metoder, strategier och insatser på folkhälso-
området samt följa upp effekterna av dessa.

Inom ramen för sitt samordnande ansvar ska myndigheten bidra till en

god och jämlik hälsa genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till berörda aktörer.

3 § Myndigheten ska bistå regeringen med expertkunskap, underlag och
information i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

4 § Myndigheten ska ansvara för kunskapsutveckling inom sitt verksam-
hetsområde samt inom detta identifiera, analysera och förmedla relevant
kunskap till kommuner, regioner och andra berörda aktörer.

5 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet
samt ha ett samlat ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Uppgifter som rör uppföljning och analys av folkhälsan och

folkhälsoarbetet
6 § Myndigheten ska ansvara för den samlade uppföljningen av befolk-
ningens hälsa och faktorer som påverkar denna samt för sektorsövergripande
uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer med ut-
gångspunkt i folkhälsopolitikens målområden.

SFS

2021:248

Publicerad
den

2 april 2021

background image

2

SFS

7 § Myndigheten ska analysera utvecklingen av hälsan och hälsans be-
stämningsfaktorer och hur dessa fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bak-
grund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder.

Myndigheten ska i samverkan med berörda målgrupper, myndigheter och

andra relevanta aktörer kontinuerligt följa upp hälsan i grupper i särskilt
utsatta situationer.

Myndigheten ska vidare följa och analysera beteende- och omvärldsför-

ändringar av betydelse för folkhälsoarbetet och hur sådana förändringar
påverkar förutsättningarna för detta arbete i landet.

Uppgifter som rör folkhälsans bestämningsfaktorer och hälsoekonomisk

metodik
8 § Myndigheten ska ansvara för kunskapsförmedling i fråga om folk-
hälsans bestämningsfaktorer och bidra till utvecklingen av främjande och
förebyggande metoder. Myndigheten ska vidare bidra till att behovet av
utbildningar i kunskapsbaserat främjande och förebyggande arbete tillgodo-
ses.

Myndigheten ska även bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk

metodik inom folkhälsoområdet och metoder för att beakta folkhälso-
aspekter i konsekvensbedömningar och uppföljningar.

Uppgifter som rör statistik och nationell rapportering
9 § Myndigheten ska framställa statistik inom folkhälsoområdet och
främja tillgång till sådan statistik.

Myndigheten ska förse regeringen med en årlig rapport om utvecklingen

av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.

Myndigheten ska också fortlöpande förse regeringen med rapporter om

insatser som vidtas med betydelse för folkhälsan och effekterna av dessa
insatser.

Uppgifter som rör psykisk hälsa och suicidprevention
10 § Myndigheten ska samordna det nationella arbetet inom området för
psykisk hälsa och suicidprevention samt verka för samverkan mellan be-
rörda myndigheter och aktörer inom detta område.

Myndigheten ska stödja utvecklingsarbete på lokal och regional nivå samt

inom den ideella sektorn. Myndigheten ska vidare verka för kunskapsut-
veckling och kunskapsförmedling inom detta område.

Myndigheten ska främja långsiktigt förebyggande arbete samt följa upp

utvecklingen inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

Uppgifter som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak
11 § Myndigheten ska utifrån ett folkhälsoperspektiv verka för kunskaps-
utveckling och kunskapsförmedling samt för nationell samordning inom
alkohol-, narkotika- och dopningsområdet samt området tobak och liknande
produkter. Myndigheten ska även följa upp utvecklingen och ansvara för den
samordnade uppföljningen inom dessa områden.

12 § Myndigheten ska bevaka och utreda behovet av narkotikaklassi-
ficering av varor som inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet
av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor.

2021:248

background image

3

SFS

13 § Myndigheten ska övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att
användningen av dem fungerar som inkörsport till nikotinberoende och
slutligen traditionell tobakskonsumtion för unga människor och icke-rökare.

Uppgifter som rör spel om pengar och spelproblem
14 § Myndigheten ska verka för kunskapsutveckling och kunskapsför-
medling samt för nationell samordning inom området spel om pengar och
spelproblem. Myndigheten ska även följa upp utvecklingen inom området.

Uppgifter som rör fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
15 § Myndigheten ska verka för kunskapsutveckling och kunskapsför-
medling samt för nationell samordning inom området fysisk aktivitet.
Myndigheten ska även följa upp och analysera utvecklingen inom området.

Myndigheten ska inom området hälsosamma matvanor följa upp och

analysera utvecklingen från ett brett samhälleligt perspektiv samt förmedla
kunskap för att skapa samhälleliga förutsättningar för hälsosamma matvanor
i befolkningen.

Uppgifter som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
16 § Myndigheten ska verka för kunskapsutveckling och kunskapsför-
medling samt för nationell samordning inom området sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter. Myndigheten ska även följa upp utvecklingen
inom området.

Uppgifter som rör smittskydd
17 § Myndigheten ska samordna, följa och utveckla smittskyddet på
nationell nivå.

18 § Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen av smittsamma
sjukdomar och skyddet mot dessa nationellt och internationellt, analysera
konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde samt
utvärdera effekterna av vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom
hälso- och sjukvården och andra berörda samhällssektorer.

Myndigheten ska vidare till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet)

lämna underlag för beslut om rekommendationer för resor till länder där det
kan finnas risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

19 § Myndigheten ska svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling
vid laboratorier som bedriver laboratorieanalyser av betydelse för landets
smittskydd.

20 § Myndigheten ska verka för att möjligheten att behandla med effektiva
antibiotika hos människor och djur bevaras genom att samla in, analysera
och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens samt
främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör rationell antibio-
tikaanvändning och antibiotikaresistens.

21 § Myndigheten ska verka för en minskad smittspridning och resistens-
utveckling genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i
frågor som rör antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens samt i
frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vårdhygien.

2021:248

background image

4

SFS

Myndigheten ska vidare verka för att förskrivare, övriga berörda yrkes-

grupper och allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om antibiotika-
resistens och annan antimikrobiell resistens.

22 § Myndigheten ska verka för att begränsa spridningen och konsekven-
serna för samhället och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa
öppenhet om hiv/aids och motverka stigmatisering och diskriminering av
personer som lever med hivinfektion, bland annat genom att främja utveck-
lingsinsatser och långsiktigt förebyggande arbete.

Uppgifter som rör hälsoskydd och miljörelaterad hälsa m.m.
23 § Myndigheten ska medverka till minskad negativ miljöpåverkan på
människors hälsa.

24 § Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet
och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov
föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt i detta arbete särskilt följa
upp, utvärdera och förmedla kunskap om hur människors hälsa påverkas av
miljön.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket rapport-

era till Naturvårdsverket och samråda med myndigheten om vilken
rapportering som behövs.

25 § Myndigheten ska vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål
för god folkhälsa som regeringen har fastställt och verka för att detta mål
nås genom att sammanställa och förmedla kunskaper om insatser som skapar
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa till kommuner, regioner och
andra berörda aktörer.

Myndigheten ska i sin roll som samordnande myndighet för det frilufts-

livsmål för god folkhälsa som regeringen har fastställt samverka med
berörda myndigheter vid genomförande och uppföljning av friluftslivs-
målen.

Uppgifter som rör beredskap
26 § Myndigheten ska övervaka planläggningen av smittskyddets bered-
skap och inom sitt ansvarsområde ta initiativ till åtgärder som skyddar
befolkningen mot smittsamma sjukdomar och andra allvarliga hälsohot i kris
och under höjd beredskap.

Myndigheten ska samordna beredskapen mot allvarliga hälsohot enligt

lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Bestämmelser om myndighetens medverkan i krisberedskap och i total-

försvaret finns i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevak-
ningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen
(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

27 § Myndigheten ska på regeringens uppdrag samordna förberedelserna
för försörjningen av läkemedel inför allvarliga utbrott av smittsamma sjuk-
domar.

28 § Myndigheten ska

1. bistå myndigheter, kommuner, regioner och organisationer med expert-

stöd vid konstaterade eller misstänkta allvarliga utbrott av smittsamma

2021:248

background image

5

sjukdomar och vid analys av risker och behov av förebyggande åtgärder när
det gäller sådana utbrott, och

2. upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs och tillhandahålla

mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik natur eller som
av andra skäl inte utförs av andra laboratorier.

29 § Myndigheten får bistå med expertstöd vid katastrofer eller allvarliga
utbrott av smittsamma sjukdomar i andra länder och stödja svenska civila
och militära internationella krishanteringsinsatser.

Myndigheten får besluta om internationella insatser enligt första stycket

endast under förutsättning att insatserna finansieras av någon annan än
myndigheten.

Myndigheten ska före beslut om internationella insatser enligt första

stycket samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de åtgär-
der som myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska myn-
digheten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete.

30 § Myndigheten ska

1. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för

högsta skyddsnivå enligt föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker
som Arbetsmiljöverket har meddelat med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-
ningen (1977:1166),

2. upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, och ut-

föra mikrobiologiska laboratorieundersökningar av sådana högsmittsamma
ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa,

3. bedriva omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör sär-

skild fara för människors hälsa, och

4. upprätthålla förmågan att stödja andra myndigheter med kompetens

inom biosäkerhet.

Uppgifter som rör EU-arbete och annat internationellt samarbete
31 § Myndigheten ska följa och medverka i folkhälsoarbetet inom Euro-
peiska unionen (EU) och internationellt, i förekommande fall på instruktion
från Regeringskansliet. Myndigheten ska hålla Regeringskansliet informerat
om det arbete som myndigheten är engagerad i.

32 § Myndigheten ska

1. samordna och lämna underlag till regeringen inför återkommande

rapportering, eller i förekommande fall rapportera direkt, till EU, Förenta
nationerna (FN), Världshälsoorganisationen (WHO) och andra internatio-
nella organ om frågor inom myndighetens verksamhetsområde,

2. samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt FN:s generalför-

samlings resolution S-26/2 angående hiv/aids antagen den 2 augusti 2001,

3. svara för Sveriges åtaganden inom ramen för WHO:s arbete med polio-

utrotning, och

4. i enlighet med WHO:s anvisningar ta fram och lämna underlag till

regeringen inför rapportering till WHO om förekomsten av sjukdomarna
röda hund och mässling i landet.

33 § Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för

1. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(ECNN),

SFS 2021:248

background image

6

SFS

2. EU:s hälsoprogram och för icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom

EU,

3. icke smittsamma sjukdomar (NCD) och miljö och hälsa (EH) inom

WHO, och

4. hälsostärkande fysisk aktivitet (HEPA) inom EU och WHO:s Europa-

region.

34 § Myndigheten ska

1. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av Euro-

paparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013
om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upp-
hävande av beslut nr 2119/98/EG,

2. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april
2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll
av sjukdomar (ECDC), och

3. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av 2002

års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet
genomförs.

35 § Bestämmelser om myndighetens uppgifter som behörig myndighet
för reglerade yrken i Sverige finns i förordningen (2016:157) om erkänn-
ande av yrkeskvalifikationer.

36 § Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten och i sam-
arbete med andra aktörer arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges
politik för global utveckling.

Uppdrags- och forskningsverksamhet

37 § Myndigheten får

1. utöver vad som följer av 28 § och 30 § 2 och om verksamheten i övrigt

medger det utföra uppdrag inom eller utom landet,

2. i samarbete med laboratorier utföra sådana diagnostiska laboratorie-

undersökningar av prover avseende smittsamma sjukdomar som även kan
utföras av andra laboratorier (rutinanalyser), om undersökningarna är nöd-
vändiga för myndighetens kompetensförsörjning, och

3. bedriva den forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag

på smittskyddsområdet ska kunna fullgöras.

Regelgivning, tillståndsgivning och tillsyn
38 §
Myndigheten ansvarar för föreskrifter och allmänna råd inom sitt
verksamhetsområde.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssam-

lingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

39 § Myndigheten ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn, tillsynsvägled-
ning och marknadskontroll i enlighet med vad som anges i lag och förord-
ning.

Myndigheten ska upprätta en årlig plan för den tillsyn som myndigheten

avser att genomföra under året (tillsynsplan).

2021:248

background image

7

40 § Myndigheten ska svara för tillsynsvägledning i frågor som gäller
hälsoskydd enligt 2, 5, 6 och 9 kap. miljöbalken och tillhandahålla underlag
för tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(2010:900).

Samverkan
41 §
Myndigheten ska samverka med relevanta aktörer inom sitt verksam-
hetsområde för att uppnå det folkhälsopolitiska målet.

Myndighetens arbete med kunskapsförmedling ska planeras och genom-

föras i samverkan med andra berörda myndigheter så att informationen till
allmänheten är samordnad.

Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska planeras och ge-

nomföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga
styrningen med kunskap är samordnad. Bestämmelser om samverkan med
vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ledning
42 §
Myndigheten leds av en myndighetschef.

43 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöt-
er.

Organisation
44 §
Vid myndigheten ska det finnas en särskild funktion för psykisk hälsa
och suicidprevention. Funktionens uppgift ska vara att förmedla kunskap om
psykisk hälsa och suicid till allmänheten samt föra dialog med allmänheten
inom området.

Vid denna funktion ska det finnas en företrädare för psykisk hälsa som

fungerar som en talesperson för funktionens verksamhet.

Anställning
45 §
Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd
46 §
Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning
47 §
Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter
48 §
Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska laboratorieundersökningar som avses i 28 § 2, 30 § 2 och

37 § 2,

2. internationella insatser som avses i 29 §, och
3. uppdragsverksamhet som avses i 37 § 1.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord-

ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter och i förordningen

SFS 2021:248

background image

8

(2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpack-
ningar.

Myndigheten får disponera inkomsterna från avgifter som myndigheten

tar ut med stöd av första stycket, 7 kap. 1�6 §§ förordningen om tobak och
liknande produkter och 4 § förordningen om avgifter för unika iden-
titetsmärkningar på tobaksförpackningar.

1. Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2021.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:1020) med instruk-

tion för Folkhälsomyndigheten.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2021:248