SFS 2021:251 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

SFS2021-251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:642) om verkställig-
het av frivårdspåföljder1

dels att 5 kap. 7 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 7 och 10 §§ ska utgå,
dels att 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels
att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 och 5 a §§, och närmast

före 2 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Senare beslut om övervakning
5 §
2 När det har gått ett år av prövotiden ska Kriminalvården, om det inte
är obehövligt, pröva om behovet av övervakning kvarstår och fatta beslut i
frågan.

5 a § Om Kriminalvården eller en övervakningsnämnd beslutar att en
dömd person åter ska ställas under övervakning med stöd av 28 kap. 6 eller
7 § brottsbalken, tillämpas 4 §.

5 kap.
13 §
3 Bestämmelser om befogenhet för övervakaren att meddela anvis-
ningar, medge lättnader och vidta jämkningar när det gäller föreskrifter finns
i 26 kap. 18 § andra stycket och 28 kap. 6 § brottsbalken. Innan övervakaren
vidtar en sådan åtgärd bör övervakaren samråda med den dömde, om det
lämpligen kan ske.

�vervakaren ska till Kriminalvården anmäla den åtgärd som övervakaren

vidtagit, om den inte är av ringa betydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

1 Senaste lydelse av
5 kap. 7 § 2020:290
5 kap. 10 § 2020:290.
2 Tidigare 2 kap. 5 § upphävd genom 2005:1018.
3 Senaste lydelse 2020:290.

SFS

2021:251

Publicerad
den

7 april 2021

background image

2

SFS

2021:251

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)