SFS 2021:253 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

SFS2021-253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)1

dels att nuvarande 6 kap. 2 a och 2 b §§ ska betecknas 6 kap.

2 b och 2 c §§,

dels att 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 2 a §, av följande lydelse.

6 kap.
2 a §
2 Trafikverket ska när det gäller tjänster som tillhandahålls under
perioden den 1 mars 2020–30 juni 2021 inte ta ut avgifter enligt 7 kap. 8 §
järnvägslagen (2004:519) av den som bedriver museitrafik på järnväg.

8 §3 Trafikverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs
för tillämpningen av 2 a och 3–7 a §§.

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:453.
Senaste lydelse av 6 kap. 2 b § 2015:361.
2 Senaste lydelse av tidigare 2 a § 2014:1464.
3 Senaste lydelse 2020:38.

SFS

2021:253

Publicerad
den

7 april 2021