SFS 2021:254 Förordning om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

SFS2021-254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av

levande djur m.m.

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:542) om utförsel av
levande djur m.m.

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 1 b och 2 a §§, av följande

lydelse.

1 a § Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket, utföra
de uppgifter som en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara
djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende
på djurhälsa (⬝djurhälsolag⬝), och som faller inom tillämpningsområdet för
den här förordningen.

Bestämmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung

som exporteras från Europeiska unionen finns i förordningen (2011:1060)
om kontroll vid export av livsmedel.

1 b § När djur eller produkter exporteras eller återexporteras till ett
tredjeland eller ett territorium tillämpas kraven i artikel 243 i förordning
(EU) 2016/429.

Jordbruksverket får, om villkoren i artikel 243.2 är uppfyllda, besluta i

enskilda fall att export och återexport får ske i enlighet med bestämmelserna
i tredjelandet eller territoriet.

I förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel finns

bestämmelser om att Livsmedelsverket fattar sådana beslut som avses i
andra stycket när det gäller export av produkter av animaliskt ursprung.

2 §1 Jordbruksverket får meddela föreskrifter om de villkor som ska vara
uppfyllda vid utförsel av djur och produkter av djur när det gäller

1. frihet från vissa djursjukdomar,
2. besiktning av officiell veterinär,
3. anläggningar för produktion av djur och produkter av djur samt mark-

nadsplatser för försäljning av djur,

4. intyg om sjukdomsfrihet, härstamning eller identitet, och
5. märkning av djur.
Jordbruksverket får också meddela föreskrifter om registreringsskyldighet

för den som för ut djur och produkter av djur ur landet.

1 Senaste lydelse 1998:757.

SFS

2021:254

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:254

2

2 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. sådana tillstånd till utförsel som avses i artiklarna 128 och 138 i

förordning (EU) 2016/429,

2. undantag från krav vid utförsel enligt artikel 139.1 i förordning (EU)

2016/429.

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)