SFS 2021:254 Förordning om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

SFS2021-254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:GULNQM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ZHZSWA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TKCPZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1994:542) om utf�rsel av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>levande djur m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:542) om utf�rsel av <br/>levande djur m.m. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 2 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1 a, 1 b och 2 a ��, av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 a �</b> Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket, utf�ra <br/>de uppgifter som en beh�rig myndighet har enligt Europaparlamentets och <br/>r�dets f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om �verf�rbara <br/>djursjukdomar och om �ndring och upph�vande av vissa akter med avseende <br/>p� djurh�lsa (djurh�lsolag), och som faller inom till�mpningsomr�det f�r <br/>den h�r f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">som exporteras fr�n Europeiska unionen finns i f�rordningen (2011:1060) <br/>om kontroll vid export av livsmedel. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 b �</b> N�r djur eller produkter exporteras eller �terexporteras till ett <br/>tredjeland eller ett territorium till�mpas kraven i artikel 243 i f�rordning <br/>(EU) 2016/429. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Jordbruksverket f�r, om villkoren i artikel 243.2 �r uppfyllda, besluta i </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">enskilda fall att export och �terexport f�r ske i enlighet med best�mmelserna <br/>i tredjelandet eller territoriet. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I f�rordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel finns </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">best�mmelser om att Livsmedelsverket fattar s�dana beslut som avses i <br/>andra stycket n�r det g�ller export av produkter av animaliskt ursprung. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b>1 Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om de villkor som ska vara <br/>uppfyllda vid utf�rsel av djur och produkter av djur n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. frihet fr�n vissa djursjukdomar,<br/>2. besiktning av officiell veterin�r,<br/>3. anl�ggningar f�r produktion av djur och produkter av djur samt mark-</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nadsplatser f�r f�rs�ljning av djur, </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">4. intyg om sjukdomsfrihet, h�rstamning eller identitet, och<br/>5. m�rkning av djur.<br/>Jordbruksverket f�r ocks� meddela f�reskrifter om registreringsskyldighet</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r den som f�r ut djur och produkter av djur ur landet. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 1998:757. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:254</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:254</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 a �</b> Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. s�dana tillst�nd till utf�rsel som avses i artiklarna 128 och 138 i</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. undantag fr�n krav vid utf�rsel enligt artikel 139.1 i f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">2016/429. </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1994:542) om utf�rsel av

levande djur m.m.

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:542) om utf�rsel av
levande djur m.m.

dels att 2 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1 a, 1 b och 2 a ��, av f�ljande

lydelse.

1 a � Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket, utf�ra
de uppgifter som en beh�rig myndighet har enligt Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om �verf�rbara
djursjukdomar och om �ndring och upph�vande av vissa akter med avseende
p� djurh�lsa (djurh�lsolag), och som faller inom till�mpningsomr�det f�r
den h�r f�rordningen.

Best�mmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung

som exporteras fr�n Europeiska unionen finns i f�rordningen (2011:1060)
om kontroll vid export av livsmedel.

1 b � N�r djur eller produkter exporteras eller �terexporteras till ett
tredjeland eller ett territorium till�mpas kraven i artikel 243 i f�rordning
(EU) 2016/429.

Jordbruksverket f�r, om villkoren i artikel 243.2 �r uppfyllda, besluta i

enskilda fall att export och �terexport f�r ske i enlighet med best�mmelserna
i tredjelandet eller territoriet.

I f�rordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel finns

best�mmelser om att Livsmedelsverket fattar s�dana beslut som avses i
andra stycket n�r det g�ller export av produkter av animaliskt ursprung.

2 �1 Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om de villkor som ska vara
uppfyllda vid utf�rsel av djur och produkter av djur n�r det g�ller

1. frihet fr�n vissa djursjukdomar,
2. besiktning av officiell veterin�r,
3. anl�ggningar f�r produktion av djur och produkter av djur samt mark-

nadsplatser f�r f�rs�ljning av djur,

4. intyg om sjukdomsfrihet, h�rstamning eller identitet, och
5. m�rkning av djur.
Jordbruksverket f�r ocks� meddela f�reskrifter om registreringsskyldighet

f�r den som f�r ut djur och produkter av djur ur landet.

1 Senaste lydelse 1998:757.

SFS

2021:254

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:254

2

2 a � Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om

1. s�dana tillst�nd till utf�rsel som avses i artiklarna 128 och 138 i

f�rordning (EU) 2016/429,

2. undantag fr�n krav vid utf�rsel enligt artikel 139.1 i f�rordning (EU)

2016/429.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;