SFS 2021:255 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2021-255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att 2 kap. 16, 17 a, 18 och 18 a §§ och 6 kap. 2 §
förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska
ha följande lydelse.

2 kap.
16 §
1 För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat
eller för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen,
om inte något annat anges i fjärde stycket. Ett tillstånd får förenas med
villkor.

Tillstånd till fiskodling får beviljas för en viss tid.
Tillstånd får inte beviljas för sådana fiskarter eller fiskstammar som är

olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart.

Om någon enligt en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende om

vattenverksamhet enligt miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser
är skyldig att vidta en åtgärd som avses i första stycket, krävs inte tillstånd
till åtgärden.

Bestämmelser om att en särskild tillståndsprövning krävs i vissa fall finns

i 7 kap. 28 a�29 b §§ miljöbalken.

Bestämmelser om registrering och godkännande av vattenbruksanlägg-

ningar och om förflyttningar av vattenlevande djur finns också i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om
överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter
med avseende på djurhälsa (⬝djurhälsolag⬝).

17 a §2 Länsstyrelsen får ändra eller upphäva villkor eller andra bestäm-
melser eller meddela nya sådana i ett tillstånd att bedriva fiskodling

1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen genom att

lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för
tillståndet eller villkoren,

2. när tillståndet eller de villkor som gäller för verksamheten inte har

följts,

3. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon

betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts, eller

4. för att förbättra en anläggnings rymningssäkerhet.

1 Senaste lydelse 2001:452.
2 Senaste lydelse 2020:502.

SFS

2021:255

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:255

2

Villkor eller bestämmelser enligt första stycket får inte vara så ingripande

att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

18 §3 Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om fiskodling,
om flyttning av fisk till eller mellan fiskodlingar och om slakt av odlad fisk.
Innan verket meddelar föreskrifter som rör frågor om påverkan på miljön i
sjöar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten
tillfälle att yttra sig.

18 a §4 Havs- och vattenmyndigheten får meddela

1. föreskrifter om undantag från 17 b § som det finns vetenskapliga eller

andra särskilda skäl för, och

2. ytterligare föreskrifter om utsättning och flyttning av fisk i andra fall

än de som avses i 18 §.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2 ska

myndigheten ge Jordbruksverket tillfälle att yttra sig.

6 kap.
2 §
5 Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansök-
ningsavgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning
för

1. fiskelicens och personlig fiskelicens,
2. godkännande av ansökan om tillstånd att fiska i utländsk zon,
3. tillstånd för visst fiske, och
4. tillstånd att flytta eller sätta ut fisk i naturen.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden

enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för tillstånd att bedriva
fiskodling och för tillstånd att flytta fisk till eller mellan fiskodlingar.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för

tillsynen över att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken på
fiskeområdet följs.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen över att

EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs, när det gäller
marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:646.
4 Senaste lydelse 2011:646.
5 Senaste lydelse 2014:1061.