SFS 2021:255 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2021-255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:XZDXJO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:FLETRY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FEYRXY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket, </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vattenbruket och fiskerin�ringen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 16, 17 a, 18 och 18 a �� och 6 kap. 2 � <br/>f�rordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerin�ringen ska <br/>ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>16 �</b>1 F�r att s�tta ut fisk eller flytta fisk fr�n ett vattenomr�de till ett annat <br/>eller f�r att anl�gga och driva en fiskodling kr�vs tillst�nd av l�nsstyrelsen, <br/>om inte n�got annat anges i fj�rde stycket. Ett tillst�nd f�r f�renas med <br/>villkor. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">Tillst�nd till fiskodling f�r beviljas f�r en viss tid. <br/>Tillst�nd f�r inte beviljas f�r s�dana fiskarter eller fiskstammar som �r </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ol�mpliga med h�nsyn till vattenomr�dets s�rart. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon enligt en dom eller ett beslut i ett m�l eller �rende om </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">vattenverksamhet enligt milj�balken eller motsvarande �ldre best�mmelser <br/>�r skyldig att vidta en �tg�rd som avses i f�rsta stycket, kr�vs inte tillst�nd <br/>till �tg�rden. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om att en s�rskild tillst�ndspr�vning kr�vs i vissa fall finns </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i 7 kap. 28 a29 b �� milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om registrering och godk�nnande av vattenbruksanl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ningar och om f�rflyttningar av vattenlevande djur finns ocks� i Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om <br/>�verf�rbara djursjukdomar och om �ndring och upph�vande av vissa akter <br/>med avseende p� djurh�lsa (djurh�lsolag). </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>17 a �</b>2 L�nsstyrelsen f�r �ndra eller upph�va villkor eller andra best�m-<br/>melser eller meddela nya s�dana i ett tillst�nd att bedriva fiskodling </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om den som har s�kt tillst�ndet har vilselett l�nsstyrelsen genom att</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">l�mna oriktiga uppgifter eller l�ta bli att l�mna uppgifter av betydelse f�r <br/>tillst�ndet eller villkoren, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. n�r tillst�ndet eller de villkor som g�ller f�r verksamheten inte har</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljts, </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om det genom verksamheten uppkommit en ol�genhet av n�gon</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">betydelse som inte f�ruts�gs n�r verksamheten till�ts, eller </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�r att f�rb�ttra en anl�ggnings rymningss�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Senaste lydelse 2001:452. <br/>2 Senaste lydelse 2020:502. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:255</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:255</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Villkor eller best�mmelser enligt f�rsta stycket f�r inte vara s� ingripande </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">att verksamheten inte l�ngre kan bedrivas eller att den avsev�rt f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>18 �</b>3 Jordbruksverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om fiskodling, <br/>om flyttning av fisk till eller mellan fiskodlingar och om slakt av odlad fisk. <br/>Innan verket meddelar f�reskrifter som r�r fr�gor om p�verkan p� milj�n i <br/>sj�ar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten <br/>tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>18 a �</b>4 Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. f�reskrifter om undantag fr�n 17 b � som det finns vetenskapliga eller</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">andra s�rskilda sk�l f�r, och </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. ytterligare f�reskrifter om uts�ttning och flyttning av fisk i andra fall</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">�n de som avses i 18 �. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Innan myndigheten meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta stycket 2 ska </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">myndigheten ge Jordbruksverket tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>6 kap. <br/>2 �</b>5 Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om ans�k-<br/>ningsavgifter i �renden enligt fiskelagen (1993:787) och denna f�rordning <br/>f�r </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. fiskelicens och personlig fiskelicens,<br/>2. godk�nnande av ans�kan om tillst�nd att fiska i utl�ndsk zon,<br/>3. tillst�nd f�r visst fiske, och<br/>4. tillst�nd att flytta eller s�tta ut fisk i naturen.<br/>Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om ans�kningsavgifter i �renden</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">enligt fiskelagen (1993:787) och denna f�rordning f�r tillst�nd att bedriva <br/>fiskodling och f�r tillst�nd att flytta fisk till eller mellan fiskodlingar. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">tillsynen �ver att EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken p� <br/>fiskeomr�det f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsynen �ver att </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken f�ljs, n�r det g�ller <br/>marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft28">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">3 Senaste lydelse 2011:646. <br/>4 Senaste lydelse 2011:646. <br/>5 Senaste lydelse 2014:1061. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerin�ringen

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 16, 17 a, 18 och 18 a �� och 6 kap. 2 �
f�rordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerin�ringen ska
ha f�ljande lydelse.

2 kap.
16 �
1 F�r att s�tta ut fisk eller flytta fisk fr�n ett vattenomr�de till ett annat
eller f�r att anl�gga och driva en fiskodling kr�vs tillst�nd av l�nsstyrelsen,
om inte n�got annat anges i fj�rde stycket. Ett tillst�nd f�r f�renas med
villkor.

Tillst�nd till fiskodling f�r beviljas f�r en viss tid.
Tillst�nd f�r inte beviljas f�r s�dana fiskarter eller fiskstammar som �r

ol�mpliga med h�nsyn till vattenomr�dets s�rart.

Om n�gon enligt en dom eller ett beslut i ett m�l eller �rende om

vattenverksamhet enligt milj�balken eller motsvarande �ldre best�mmelser
�r skyldig att vidta en �tg�rd som avses i f�rsta stycket, kr�vs inte tillst�nd
till �tg�rden.

Best�mmelser om att en s�rskild tillst�ndspr�vning kr�vs i vissa fall finns

i 7 kap. 28 a29 b �� milj�balken.

Best�mmelser om registrering och godk�nnande av vattenbruksanl�gg-

ningar och om f�rflyttningar av vattenlevande djur finns ocks� i Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om
�verf�rbara djursjukdomar och om �ndring och upph�vande av vissa akter
med avseende p� djurh�lsa (djurh�lsolag).

17 a �2 L�nsstyrelsen f�r �ndra eller upph�va villkor eller andra best�m-
melser eller meddela nya s�dana i ett tillst�nd att bedriva fiskodling

1. om den som har s�kt tillst�ndet har vilselett l�nsstyrelsen genom att

l�mna oriktiga uppgifter eller l�ta bli att l�mna uppgifter av betydelse f�r
tillst�ndet eller villkoren,

2. n�r tillst�ndet eller de villkor som g�ller f�r verksamheten inte har

f�ljts,

3. om det genom verksamheten uppkommit en ol�genhet av n�gon

betydelse som inte f�ruts�gs n�r verksamheten till�ts, eller

4. f�r att f�rb�ttra en anl�ggnings rymningss�kerhet.

1 Senaste lydelse 2001:452.
2 Senaste lydelse 2020:502.

SFS

2021:255

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:255

2

Villkor eller best�mmelser enligt f�rsta stycket f�r inte vara s� ingripande

att verksamheten inte l�ngre kan bedrivas eller att den avsev�rt f�rsv�ras.

18 �3 Jordbruksverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om fiskodling,
om flyttning av fisk till eller mellan fiskodlingar och om slakt av odlad fisk.
Innan verket meddelar f�reskrifter som r�r fr�gor om p�verkan p� milj�n i
sj�ar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten
tillf�lle att yttra sig.

18 a �4 Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela

1. f�reskrifter om undantag fr�n 17 b � som det finns vetenskapliga eller

andra s�rskilda sk�l f�r, och

2. ytterligare f�reskrifter om uts�ttning och flyttning av fisk i andra fall

�n de som avses i 18 �.

Innan myndigheten meddelar f�reskrifter med st�d av f�rsta stycket 2 ska

myndigheten ge Jordbruksverket tillf�lle att yttra sig.

6 kap.
2 �
5 Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om ans�k-
ningsavgifter i �renden enligt fiskelagen (1993:787) och denna f�rordning
f�r

1. fiskelicens och personlig fiskelicens,
2. godk�nnande av ans�kan om tillst�nd att fiska i utl�ndsk zon,
3. tillst�nd f�r visst fiske, och
4. tillst�nd att flytta eller s�tta ut fisk i naturen.
Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om ans�kningsavgifter i �renden

enligt fiskelagen (1993:787) och denna f�rordning f�r tillst�nd att bedriva
fiskodling och f�r tillst�nd att flytta fisk till eller mellan fiskodlingar.

Havs- och vattenmyndigheten f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r

tillsynen �ver att EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken p�
fiskeomr�det f�ljs.

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r tillsynen �ver att

EU-f�rordningar om den gemensamma fiskeripolitiken f�ljs, n�r det g�ller
marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:646.
4 Senaste lydelse 2011:646.
5 Senaste lydelse 2014:1061.

;