SFS 2021:256 Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

SFS2021-256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av

levande djur m.m.

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1830) om införsel av
levande djur m.m.1

dels att 14 och 15 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå,
dels att 1 och 1 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 c, 1 d, 3 a och 3 b §§, av

följande lydelse.

1 § Denna förordning har till syfte att

1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i

landet och får ytterligare spridning här,

2. förhindra en inplantering av utländska djurarter som är skadlig för

landets fauna, och

3. tillgodose djurskyddsintresset.
Förordningen ska inte tillämpas vid sådan förflyttning av djur från Finland

eller Norge som görs i anledning av renskötseln och sker enligt inter-
nationella överenskommelser, utom när det gäller förebyggande av smitt-
samma djursjukdomar vid införsel enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjuk-
domar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på
djurhälsa (⬝djurhälsolag⬝).

1 a §2 Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket,
utföra de uppgifter som

1. en medlemsstat har enligt artiklarna 5.3, 5.4, 24.1, 27, 34.3, 34.4, 37.1

och 37.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av
den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003,

2. en behörig myndighet har enligt förordning (EU) nr 576/2013 om inte

annat följer av 10 §,

1 Senaste lydelse av 14 § 2004:682.
2 Senaste lydelse 2019:702.

SFS

2021:256

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:256

2

3. en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och som faller inom tillämpningsområdet för den här
förordningen,

4. en behörig myndighet har enligt förordning (EU) 2016/429, och som

faller inom tillämpningsområdet för den här förordningen, och

5. en medlemsstat har enligt artiklarna 128, 139.3, 153.3, 220.3 och 262.1 b

i förordning (EU) 2016/429.

Bestämmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung

som förs in i Europeiska unionen finns i förordningen (2006:812) om
offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland.

Innan Jordbruksverket fattar beslut som avser förflyttning av ren enligt

artikel 128 i förordning (EU) 2016/429 ska myndigheten ge Sametinget
tillfälle att yttra sig.

1 c § När djur, avelsmaterial eller produkter av animaliskt ursprung förs in
från ett tredjeland eller ett territorium tillämpas kraven i artikel 229�239 i
förordning (EU) 2016/429.

1 d § Jordbruksverket får ingå sådana internationella överenskommelser
som avses i artikel 139.2 i förordning (EU) 2016/429. Detta gäller dock inte
om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Innan Jordbruksverket ingår överenskommelser som avser förflyttning av

ren enligt artikel 139.2 i förordning (EU) 2016/429 ska myndigheten ge
Sametinget tillfälle att yttra sig.

3 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. sådana tillstånd till införsel som avses i artiklarna 128 och 138 i

förordning (EU) 2016/429,

2. undantag från krav vid införsel enligt artikel 139.1 i förordning (EU)

2016/429,

3. införsel av avelsmaterial enligt artikel 158 i förordning (EU) 2016/429,
4. undantag från de krav för förflyttning från en annan EU-medlemsstat

av vattenbruksdjur som framgår av artikel 197.1 och 197.2 i förordning (EU)
2016/429 i enlighet med artikel 198 i samma förordning,

5. krav enligt artikel 199 i förordning (EU) 2016/429, när det gäller

förflyttning från en annan EU-medlemsstat till Sverige, på att vattenlevande
djur endast sätts ut i naturen om de kommer från en medlemsstat, zon eller
anläggningskrets som förklarats sjukdomsfri,

6. riskreducerande åtgärder i enlighet med artikel 200.3 förordning (EU)

2016/429, när det gäller förflyttning från en annan EU-medlemsstat till
Sverige, och

background image

SFS

2021:256

3

7. undantag från kravet i artikel 220.1 i förordning (EU) 2016/429 på

anmälan av förflyttningar av vattenlevande djur genom en behörig myndighet
i enlighet med artikel 220.4 i samma förordning.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter som kan komma att påverka

miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska myndigheten ge Havs- och
vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter som avser förflyttning av ren

enligt första stycket 1 och 2 ska myndigheten ge Sametinget tillfälle att yttra
sig.

3 b § Jordbruksverket ska, vid behov, göra en sådan begäran till
kommissionen om nödåtgärder som avses i artikel 261.1 i förordning (EU)
2016/429.

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)