SFS 2021:256 Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

SFS2021-256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:PQAUZT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:FBVHPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CRLAAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ZMUCVU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1994:1830) om inf�rsel av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>levande djur m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 1 april 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1830) om inf�rsel av <br/>levande djur m.m.1 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 14 och 15 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 14 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 1 och 1 a �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras fyra nya paragrafer, 1 c, 1 d, 3 a och 3 b ��, av </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> Denna f�rordning har till syfte att </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rebygga att smittsamma eller �rftliga djursjukdomar kommer in i</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">landet och f�r ytterligare spridning h�r, </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rhindra en inplantering av utl�ndska djurarter som �r skadlig f�r</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">landets fauna, och </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. tillgodose djurskyddsintresset.<br/>F�rordningen ska inte till�mpas vid s�dan f�rflyttning av djur fr�n Finland</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">eller Norge som g�rs i anledning av rensk�tseln och sker enligt inter-<br/>nationella �verenskommelser, utom n�r det g�ller f�rebyggande av smitt-<br/>samma djursjukdomar vid inf�rsel enligt Europaparlamentets och r�dets <br/>f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om �verf�rbara djursjuk-<br/>domar och om �ndring och upph�vande av vissa akter med avseende p� <br/>djurh�lsa (djurh�lsolag). </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 a �</b>2 Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket, <br/>utf�ra de uppgifter som </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en medlemsstat har enligt artiklarna 5.3, 5.4, 24.1, 27, 34.3, 34.4, 37.1</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">och 37.3 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 576/2013 av <br/>den 12 juni 2013 om f�rflyttning av s�llskapsdjur utan kommersiellt syfte <br/>och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 998/2003, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en beh�rig myndighet har enligt f�rordning (EU) nr 576/2013 om inte</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">annat f�ljer av 10 �, </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Senaste lydelse av 14 � 2004:682. <br/>2 Senaste lydelse 2019:702. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:256</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">7 april 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:256</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. en beh�rig myndighet har enligt Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och <br/>annan offentlig verksamhet f�r att s�kerst�lla till�mpningen av livsmedels- <br/>och foderlagstiftningen och av best�mmelser om djurs h�lsa och djurskydd, <br/>v�xtskydd och v�xtskyddsmedel samt om �ndring av Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr <br/>1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) <br/>2016/429 och (EU) 2016/2031, r�dets f�rordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) <br/>nr 1099/2009 och r�dets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, <br/>2008/119/EG och 2008/120/EG och om upph�vande av Europaparlamentets <br/>och r�dets f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, r�dets <br/>direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, <br/>96/93/EG och 97/78/EG samt r�dets beslut 92/438/EEG (f�rordningen om <br/>offentlig kontroll), och som faller inom till�mpningsomr�det f�r den h�r <br/>f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. en beh�rig myndighet har enligt f�rordning (EU) 2016/429, och som</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">faller inom till�mpningsomr�det f�r den h�r f�rordningen, och </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. en medlemsstat har enligt artiklarna 128, 139.3, 153.3, 220.3 och 262.1 b</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">i f�rordning (EU) 2016/429. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Best�mmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">som f�rs in i Europeiska unionen finns i f�rordningen (2006:812) om <br/>offentlig kontroll av livsmedel som importeras fr�n ett tredjeland. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Innan Jordbruksverket fattar beslut som avser f�rflyttning av ren enligt </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">artikel 128 i f�rordning (EU) 2016/429 ska myndigheten ge Sametinget <br/>tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>1 c �</b> N�r djur, avelsmaterial eller produkter av animaliskt ursprung f�rs in <br/>fr�n ett tredjeland eller ett territorium till�mpas kraven i artikel 229239 i <br/>f�rordning (EU) 2016/429. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>1 d �</b> Jordbruksverket f�r ing� s�dana internationella �verenskommelser <br/>som avses i artikel 139.2 i f�rordning (EU) 2016/429. Detta g�ller dock inte <br/>om �verenskommelsen kr�ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Innan Jordbruksverket ing�r �verenskommelser som avser f�rflyttning av </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">ren enligt artikel 139.2 i f�rordning (EU) 2016/429 ska myndigheten ge <br/>Sametinget tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 a �</b> Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. s�dana tillst�nd till inf�rsel som avses i artiklarna 128 och 138 i</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rordning (EU) 2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. undantag fr�n krav vid inf�rsel enligt artikel 139.1 i f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">2016/429, </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft25">3. inf�rsel av avelsmaterial enligt artikel 158 i f�rordning (EU) 2016/429,<br/>4. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning fr�n en annan EU-medlemsstat</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">av vattenbruksdjur som framg�r av artikel 197.1 och 197.2 i f�rordning (EU) <br/>2016/429 i enlighet med artikel 198 i samma f�rordning, </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. krav enligt artikel 199 i f�rordning (EU) 2016/429, n�r det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rflyttning fr�n en annan EU-medlemsstat till Sverige, p� att vattenlevande <br/>djur endast s�tts ut i naturen om de kommer fr�n en medlemsstat, zon eller <br/>anl�ggningskrets som f�rklarats sjukdomsfri, </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">6. riskreducerande �tg�rder i enlighet med artikel 200.3 f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">2016/429, n�r det g�ller f�rflyttning fr�n en annan EU-medlemsstat till <br/>Sverige, och </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2021:256</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">7. undantag fr�n kravet i artikel 220.1 i f�rordning (EU) 2016/429 p�</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">anm�lan av f�rflyttningar av vattenlevande djur genom en beh�rig myndighet <br/>i enlighet med artikel 220.4 i samma f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter som kan komma att p�verka </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">milj�n i sj�ar, vattendrag eller hav ska myndigheten ge Havs- och <br/>vattenmyndigheten tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter som avser f�rflyttning av ren </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">enligt f�rsta stycket 1 och 2 ska myndigheten ge Sametinget tillf�lle att yttra <br/>sig. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 b �</b> Jordbruksverket ska, vid behov, g�ra en s�dan beg�ran till <br/>kommissionen om n�d�tg�rder som avses i artikel 261.1 i f�rordning (EU) <br/>2016/429. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft34">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1994:1830) om inf�rsel av

levande djur m.m.

Utf�rdad den 1 april 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1830) om inf�rsel av
levande djur m.m.1

dels att 14 och 15 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 14 � ska utg�,
dels att 1 och 1 a �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras fyra nya paragrafer, 1 c, 1 d, 3 a och 3 b ��, av

f�ljande lydelse.

1 � Denna f�rordning har till syfte att

1. f�rebygga att smittsamma eller �rftliga djursjukdomar kommer in i

landet och f�r ytterligare spridning h�r,

2. f�rhindra en inplantering av utl�ndska djurarter som �r skadlig f�r

landets fauna, och

3. tillgodose djurskyddsintresset.
F�rordningen ska inte till�mpas vid s�dan f�rflyttning av djur fr�n Finland

eller Norge som g�rs i anledning av rensk�tseln och sker enligt inter-
nationella �verenskommelser, utom n�r det g�ller f�rebyggande av smitt-
samma djursjukdomar vid inf�rsel enligt Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om �verf�rbara djursjuk-
domar och om �ndring och upph�vande av vissa akter med avseende p�
djurh�lsa (djurh�lsolag).

1 a �2 Statens jordbruksverk ska, om inte annat anges i andra stycket,
utf�ra de uppgifter som

1. en medlemsstat har enligt artiklarna 5.3, 5.4, 24.1, 27, 34.3, 34.4, 37.1

och 37.3 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 576/2013 av
den 12 juni 2013 om f�rflyttning av s�llskapsdjur utan kommersiellt syfte
och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 998/2003,

2. en beh�rig myndighet har enligt f�rordning (EU) nr 576/2013 om inte

annat f�ljer av 10 �,

1 Senaste lydelse av 14 � 2004:682.
2 Senaste lydelse 2019:702.

SFS

2021:256

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:256

2

3. en beh�rig myndighet har enligt Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet f�r att s�kerst�lla till�mpningen av livsmedels-
och foderlagstiftningen och av best�mmelser om djurs h�lsa och djurskydd,
v�xtskydd och v�xtskyddsmedel samt om �ndring av Europaparlamentets
och r�dets f�rordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, r�dets f�rordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och r�dets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upph�vande av Europaparlamentets
och r�dets f�rordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, r�dets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt r�dets beslut 92/438/EEG (f�rordningen om
offentlig kontroll), och som faller inom till�mpningsomr�det f�r den h�r
f�rordningen,

4. en beh�rig myndighet har enligt f�rordning (EU) 2016/429, och som

faller inom till�mpningsomr�det f�r den h�r f�rordningen, och

5. en medlemsstat har enligt artiklarna 128, 139.3, 153.3, 220.3 och 262.1 b

i f�rordning (EU) 2016/429.

Best�mmelser om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung

som f�rs in i Europeiska unionen finns i f�rordningen (2006:812) om
offentlig kontroll av livsmedel som importeras fr�n ett tredjeland.

Innan Jordbruksverket fattar beslut som avser f�rflyttning av ren enligt

artikel 128 i f�rordning (EU) 2016/429 ska myndigheten ge Sametinget
tillf�lle att yttra sig.

1 c � N�r djur, avelsmaterial eller produkter av animaliskt ursprung f�rs in
fr�n ett tredjeland eller ett territorium till�mpas kraven i artikel 229239 i
f�rordning (EU) 2016/429.

1 d � Jordbruksverket f�r ing� s�dana internationella �verenskommelser
som avses i artikel 139.2 i f�rordning (EU) 2016/429. Detta g�ller dock inte
om �verenskommelsen kr�ver riksdagens eller Utrikesn�mndens medverkan.

Innan Jordbruksverket ing�r �verenskommelser som avser f�rflyttning av

ren enligt artikel 139.2 i f�rordning (EU) 2016/429 ska myndigheten ge
Sametinget tillf�lle att yttra sig.

3 a � Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om

1. s�dana tillst�nd till inf�rsel som avses i artiklarna 128 och 138 i

f�rordning (EU) 2016/429,

2. undantag fr�n krav vid inf�rsel enligt artikel 139.1 i f�rordning (EU)

2016/429,

3. inf�rsel av avelsmaterial enligt artikel 158 i f�rordning (EU) 2016/429,
4. undantag fr�n de krav f�r f�rflyttning fr�n en annan EU-medlemsstat

av vattenbruksdjur som framg�r av artikel 197.1 och 197.2 i f�rordning (EU)
2016/429 i enlighet med artikel 198 i samma f�rordning,

5. krav enligt artikel 199 i f�rordning (EU) 2016/429, n�r det g�ller

f�rflyttning fr�n en annan EU-medlemsstat till Sverige, p� att vattenlevande
djur endast s�tts ut i naturen om de kommer fr�n en medlemsstat, zon eller
anl�ggningskrets som f�rklarats sjukdomsfri,

6. riskreducerande �tg�rder i enlighet med artikel 200.3 f�rordning (EU)

2016/429, n�r det g�ller f�rflyttning fr�n en annan EU-medlemsstat till
Sverige, och

background image

SFS

2021:256

3

7. undantag fr�n kravet i artikel 220.1 i f�rordning (EU) 2016/429 p�

anm�lan av f�rflyttningar av vattenlevande djur genom en beh�rig myndighet
i enlighet med artikel 220.4 i samma f�rordning.

Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter som kan komma att p�verka

milj�n i sj�ar, vattendrag eller hav ska myndigheten ge Havs- och
vattenmyndigheten tillf�lle att yttra sig.

Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter som avser f�rflyttning av ren

enligt f�rsta stycket 1 och 2 ska myndigheten ge Sametinget tillf�lle att yttra
sig.

3 b � Jordbruksverket ska, vid behov, g�ra en s�dan beg�ran till
kommissionen om n�d�tg�rder som avses i artikel 261.1 i f�rordning (EU)
2016/429.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 april 2021.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

;