SFS 2021:257 Förordning om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

SFS2021-257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver att det i epizootiförordningen (1999:659) ska införas
tre nya paragrafer, 4 a, 4 b och 14 a §§, av följande lydelse.

4 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om

1. undantag från de krav för förflyttning av vattenbruksdjur inom landet

till en vattenbruksanläggning som framgår av artikel 197.1 och 197.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars
2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av
vissa akter med avseende på djurhälsa (⬝djurhälsolag⬝), i enlighet med
artikel 198 i samma förordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom,

2. undantag från de krav för förflyttning av vattenbruksdjur som framgår

av artikel 201.1 i förordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 201.2 i
samma förordning, om kraven avser en epizootisk sjukdom, och

3. undantag från krav på djurhälsointyg enligt artikel 210 i förordning

(EU) 2016/429, om kraven avser en epizootisk sjukdom.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter eller fattar beslut som kan

komma att påverka miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska verket ge Havs-
och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig.

4 b § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om

1. undantag från de krav för förflyttning av vattenbruksdjur inom landet

för utsättning i naturen som framgår av artikel 197.1 och 197.2 i förordning
(EU) 2016/429, i enlighet med artikel 198 i samma förordning, om kraven
avser en epizootisk sjukdom, och

2. krav enligt artikel 199 i förordning (EU) 2016/429 vid förflyttning

inom landet på att vattenlevande djur endast sätts ut i naturen om de kommer
från en zon eller anläggningskrets som förklarats sjukdomsfri, om kraven
avser en epizootisk sjukdom.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter eller fattar beslut ska myndig-

heten ge Jordbruksverket tillfälle att yttra sig.

14 a § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har
enligt artiklarna 19.1, 20.1, 21, 28.2, 28.3, 34, 36.1, 36.3, 37.1, 37.2, 38,
41.2, 42.1, 42.3, 43.1, 45.3, 71.2 och 83.1 i förordning (EU) 2016/429, om
uppgiften avser epizootiska sjukdomar.

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

SFS

2021:257

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:257

2

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)