SFS 2021:258 Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

SFS2021-258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig

kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland1

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.

1 §2 Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll av livsmedel
som importeras från ett tredjeland. Bestämmelserna kompletterar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars
2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets
förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr
854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Denna förordning kompletterar även bestämmelserna om införsel från

tredjeländer och territorier av produkter av animaliskt ursprung i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars
2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av
vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”).

4 b § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har
enligt artikel 237 i förordning (EU) 2016/429 när det gäller produkter av
animaliskt ursprung.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:1013.
2 Senaste lydelse 2019:703.

SFS

2021:258

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:258

2

Livsmedelsverket ska även utföra de uppgifter som en behörig myndighet

har när det gäller produkter av animaliskt ursprung som återsänds till
unionen i enlighet med artiklarna 180–182 i kommissionens delegerade
förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller
bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter
införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av
animaliskt ursprung.

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

;