SFS 2021:259 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

SFS2021-259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på

djur, m.m.

Utfärdad den 1 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:815) om provtagning
på djur, m.m.

dels att 6, 10, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 6 a, 6 b, 11 a, 11 c, 11 d och

14 a §§ av följande lydelse.

6 § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar
får Jordbruksverket, i andra fall än de som avses i 6 b §, meddela föreskrifter
eller i det enskilda fallet besluta om

1. avlivning av djur,
2. isolering av djur,
3. förflyttningar av vattenlevande djur och produkter från vattenlevande

djur till och från livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vatten-
levande djur,

4. godkännande av anläggningar,
5. begränsningar eller andra villkor i övrigt när det gäller hanteringen av

djur eller produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter
mellan djur och människor.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter enligt första stycket 3�5 som

kan komma att påverka miljön i sjöar, vattendrag eller hav ska verket ge
Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig.

6 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om

1. undantag från krav på registrering av anläggningar för landlevande djur

enligt artikel 85 i förordning (EU) 2016/429,

2. undantag från krav på registrering av transportörer enligt artikel 88 i

förordning (EU) 2016/429,

3. undantag från krav på registrering av aktörer som genomför uppsam-

ling enligt artikel 91 i förordning (EU) 2016/429,

4. undantag från krav på journalföring enligt artiklarna 102.2, 104.2 och

105.2 i förordning (EU) 2016/429,

5. undantag från krav på förflyttningsdokument enligt artikel 113.2 i

förordning (EU) 2016/429,

6. undantag från krav på registrering av vattenbruksanläggningar enligt

artikel 174 i förordning (EU) 2016/429,

SFS

2021:259

Publicerad
den

7 april 2021

background image

SFS

2021:259

2

7. undantag från krav på godkännande av vattenbruksanläggningar enligt

artikel 176.2 i förordning (EU) 2016/429,

8. undantag från skyldighet för aktörer som driver en vattenbruksanlägg-

ning att journalföra uppgifter enligt artikel 186.2 i förordning (EU)
2016/429,

9. undantag från skyldighet för transportörer av vattenlevande djur att

journalföra uppgifter enligt artikel 188.2 i förordning (EU) 2016/429,

10. undantag från de krav för förflyttning inom landet av vattenbruksdjur

som framgår av artikel 197.1 och 197.2 i förordning (EU) 2016/429 i
enlighet med artikel 198 i samma förordning, i andra fall än de som avses i
4 a § epizootiförordningen (1999:659) eller i 6 b §,

11. undantag från de krav för förflyttning av vattenbruksdjur som framgår

av artikel 201.1 i förordning (EU) 2016/429, i enlighet med artikel 201.2 i
samma förordning, i andra fall än de som avses i 4 a § epizootiförordningen,
och

12. undantag från krav på djurhälsointyg enligt artikel 210 i förordning

(EU) 2016/429, i andra fall än de som avses i 4 a § epizootiförordningen.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter eller fattar beslut enligt

första stycket 10�12 som kan komma att påverka miljön i sjöar, vattendrag
eller hav ska verket ge Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig.

6 b § För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjuk-
domar får Havs- och vattenmyndigheten, i andra fall än som anges i 4 b §
epizootiförordningen (1999:659), meddela föreskrifter eller i det enskilda
fallet besluta om utsättning i naturen och förflyttning i naturen av vatten-
levande djur.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter eller fattar beslut ska myndig-

heten ge Jordbruksverket tillfälle att yttra sig.

10 §1 Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet
har enligt de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m. kompletterar, om inte något annat framgår av 3, 4, 8, 12 a, 13,
14, 14 a eller 15 §, eller om regeringen beslutar något annat.

11 § Jordbruksverket ska tilldela varje livsmedelsanläggning för sjuk-
domskontroll av vattenlevande djur som har godkänts enligt artikel 181.1 i
förordning (EU) 2016/429 ett unikt godkännandenummer.

Jordbruksverket ska inhämta de uppgifter från kommunerna som behövs

för prövningen enligt artikel 181.1 i förordning (EU) 2016/429.

Jordbruksverket ska underrätta Livsmedelsverket om godkännandet.

11 a §2 Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har
enligt artiklarna 19.1, 20.1, 21, 28.2, 28.3, 34, 36.1, 36.3, 37.1, 37.2, 38,
41.2, 42.1, 42.3, 43.1, 45.3, 71.2, 83.1 och 109.1 i förordning (EU) 2016/429
i andra fall än de som avses i 14 a § epizootiförordningen (1999:659).

Jordbruksverket ska lämna sådana underrättelser till kommissionen som

avses i artikel 85, 88 och 91 i förordning (EU) 2016/429.

1 Senaste lydelse 2021:183.
2 Tidigare 11 a § upphävd genom 2019:706.

background image

SFS

2021:259

3

11 c § Jordbruksverket ska göra den anmälan till kommissionen som en
medlemsstat ska göra enligt artikel 226.2 i förordning (EU) 2016/429 av
nationella åtgärder som kan påverka förflyttningar av vattenlevande djur
eller produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur mellan
medlemsstaterna.

11 d § Bestämmelser om godkännande av karantänsanläggningar för land-
levande djur och godkännande av vattenbruksanläggningar som används till
karantän för vattenlevande djur finns i förordning (EU) 2016/429.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelsen tillfälle att yttra sig innan sådana

anläggningar godkänns.

12 §3 Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll
och utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen,
om inte något annat följer av 12 a, 13, 14, 14 a eller 15 §.

14 a § Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll
av förflyttningar av vattenlevande djur från ett naturvatten till ett annat och
utsättning i naturvatten.

Länsstyrelserna är även behöriga myndigheter att utföra annan offentlig

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:183.